Okruhy otázek k bakalářským státnicím

Okruhy otázek k bakalářským státnicím studijního směru “Učitelství biologie”: Aktuální okruhy otázek pro státní závěrečnou zkoušku najdete na webu garančního pracoviště Ústav botaniky a zoologie.

Zde uvádíme okruhy otázek, jejichž znalost je nutná pro úspěšné absolvování bakalářských státních zkoušek. Nejedná o přesné znění otázek, které mohou padnout, ale informativní sdělení, z jaké oblasti se otázky mohou pokládat. Požadované znalosti respektují informace poskytnuté na povinných přednáškách oboru, jejichž materiály níže doporučujeme. Doporučená literatura označuje studijní literaturu, jejíž obsah Vám plně stačí ke zvládnutí potřebné látky.


Předmět: Obecná biologie

Předmět OBECNÁ BIOLOGIE (součást SZZk pro všechny čtyři studijní směry Speciální biologie) shrnuje klíčové poznatky základních biologických přednášek absolvovaných v průběhu tříletého bakalářského studia. Vychází zejména z přednášek Buněčná biologie (Bi1700), Histologie a organologie (Bi2080), Cytologie a anatomie rostlin (Bi1060), Obecná genetika (Bi3060), Antropologie (Bi5120), Fyziologie živočichů (Bi3030), Fyziologie rostlin (Bi4060), Molekulární biologie (Bi4020) a Obecná mikrobiologie (Bi4090). Dále jsou sem zařazeny také fundamentální informace z fylogeneze a diverzity organismů ( Bi1010, Bi2000) a dále chemie (C1601, C2700, C3580) a biostatistiky (Bi5040).

Okruhy otázek

 • Charakteristika živého organismu. Pojem druhu.
 • Chemické složení organismů. Biogenní prvky, anorganické látky, organické látky, jejich význam pro stavbu a funkci organismů.
 • Genetická informace, genetický kód, gen a jeho formy. Struktura a organizace prokaryotického a eukaryotického genomu, základní charakteristika replikace, transkripce a translace, změny genetické informace (mutace a rekombinace DNA). Mendelovy principy. Vazba genů. Genetická determinace pohlaví. Dědičné založení kvantitativních znaků.
 • Základní charakteristika a struktura prokaryotické buňky. Bakterie a Archea, nejvýznamnější zástupci, jejich význam, výskyt a základy klasifikace. Množení, výživa a metabolismus bakterií. Kvasinky – životní cyklus, výskyt, význam. Mikromycety. Viry jako nebuněčné formy života, struktura virové částice, živočišné, rostlinné a mikrobiální viry.
 • Základní klíčová charakteristika (morfologie, organologie, rozmnožování, ekologie a nejznámější zástupce) taxonů: Archezoa, Protozoa, Metazoa. Dále „bezobratlí“: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Chelicerata, Crustacea, Myriapoda, Hexapoda, Echinodermata, Chordata. Základní charakteristika taxonomických skupin Bezčelistnatci – mihule a sliznatky. Nadtřída Čelistnatců – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci.
 • Eukaryotické buňky, struktura a funkce. Cytoplazma, jádro, cytoplazmatická membrána, endomembránový systém (endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuoly atd.). Semiautonomní organely: mitochondrie, chloroplasty. Ribosomy. Cytoskelet. Buněčná stěna, apoplastický volný prostor.
 • Interceluláry. Plazmodezmy a symplast. Kontakty živočišných buněk. Buněčný pohyb.
 • Buněčný cyklus: amitóza, mitóza, fáze mitózy, dělicí vřeténko, meióza, srovnání mitózy a meiózy. Kontrola buněčného cyklu.
 • Růst a diferenciace buněk rostlin i živočichů. Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce. Živočišné tkáně. Třídění, ontogenetický původ a mikroskopická anatomie tkání: epitely (krycí, výstelkové, žlázové, resorpční, smyslové, zárodečné), pojiva (embryonální, vláknitá, oporná), tělní tekutiny, svalové tkáně, nervové tkáně, pohlavní buňky.
 • Orgány rostlin: kořen, stonek, list. Primární a sekundární pletiva a růst kořene a stonku, růstový vrchol. Transformace vodivého systému v hypokotylu. Lokalizace primárního a sekundárního xylému.
 • Hlavní orgánové soustavy živočichů – krycí, oporná, pohybová, trávící, dýchací, vylučovací, oběhu tělních tekutin, smyslová, nervová, žláz s vnitřní sekrecí, rozmnožovací. Srovnání v rámci hlavních živočišných taxonů.
 • Základní typy rozmnožování živočichů. Životní cyklus.
 • Transport vody a iontů minerálních živin organických látek v rostlinách, regulace výměny plynů. Příjem a konverze radiační energie v rostlinách, fixace uhlíku. Metabolismus uhlíku, využití asimilátů v růstových procesech. Minerální výživa rostlin, příjem a využití makro- i mikroživin. Fyziologie růstu a vývoje – hlavní skupiny fytohormonů a jejich funkce, úloha záření a teploty při regulaci růstu a vývoje.
 • Interakce rostlin s jinými organizmy (symbiózy, patogeneze).
 • Evoluce fyziologických funkcí živočichů. Membránový transport, předávání látek a signálů. Homeostáza a základní principy fyziologických regulací. Celkový metabolismus, termoregulace.
 • Tělní tekutiny živočichů a jejich funkce, cirkulace. Exkrece a osmoregulace. Výměna plynů, dýchání. Výživa, příjem potravy a její zpracování. Látková signalizace, hormony. Funkce imunitního systému.
 • Funkční anatomie nervového systému. Fyziologie pohybu a vegetativní řízení. Fyziologie smyslových orgánů. Neurální signalizace, synapse.
 • Základní znalosti chemie z pohledu biologa. Základní chemické zákony a chemické výpočty. Chemické názvosloví. Atomy, molekuly, ionty, prvky, nuklidy, izotopy (struktura, vlastnosti, stavba, principy).
 • Chemická vazba, její typy. Vlastnosti plynů, kapalin, pevných látek, fázové přeměny. Roztoky, vyjadřování a výpočet koncentrace roztoků. Termodynamika a kinetika chemických reakcí, katalýza.
 • Kyseliny a báze, pH, hydrolýza, tlumivost. Oxidace a redukce, elektrochemie. Sloučeniny uhlíku (nomenklatura, vlastnosti). Kovy, halogeny, křemík, dusík, kyslík, fosfor, síra a jejich chemie. Chemická analýza a její základní metody. Biochemické pochody, bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy, enzymy, metabolické procesy z pohledu chemie.
 • Základy designu experimentů a statistického hodnocení dat. Typy rozložení dat. Základní popisné statistiky. Srovnání dvou souborů dat. Analýza rozptylu. Korelační analýza. Regresní analýza.

Vzor testu z předmětu Obecná biologie s vybranými otázkami: zde


Předmět: Fyziologie živočichů

Okruhy otázek

 • Fyziologické principy. Vnější a vnitřní prostředí
 • Homeostáza, adaptace a regulace. Význam faktorů prostředí
 • Fyzikální faktory ovlivňující život svou energií (tepelná energie – adaptace na chlad a teplo, třesová a netřesová termogeneze, hibernace). Regulační mechanizmy, zpětná vazba
 • Membránová a buněčná fyziologie. Membránový transport. Membránová signalizace
 • Přeměna látek a energií – metabolizmus. Druhy živin, jejich přeměna. Teplota, její vliv a udržování. Problém velikosti a proporcí těla
 • Fyziologie pohybu. Podstata pohybu, jeho typy
 • Funkce tělních tekutin. Typy tělních tekutin. Složení a funkce krve
 • Typy oběhových soustav. Řízení a parametry oběhu
 • Fyziologie dýchacího systému. Dýchání v různých prostředích. Transport plynů. Řízení dýchání
 • Fyziologie trávení a vstřebávání. Trávení živin – struktury a funkce. Resorbce živin – struktury a funkce
 • Exkrece a osmoregulace. Osmoregulace v různých prostředích. Úloha a fylogeneze vylučovacích procesů. Řízení exkrece a vodního hospodářství
 • Hormonální řízení. Látková signalizace. Hormony živočichů
 • Nervová soustava. Vedení a zpracování informací. Vegetativní a motorická kontrola. Mozek a jeho funkce. Fyziologie receptorů. Biorytmy

Doporučená literatura:

 • Vácha M., Fellnerová I., Bičík V., Petrásek R, Šimek V.  Srovnávací fyziologie živočichů. Skripta MU, Brno 2013.
 • Trojan S a kol. Lékařská fyziologie Grada Publishing, 2003
 • Hill R, Wyse G, Anderson M, Animal Physiology Sinauer, 2012
 • Silbernagl S, Despopoulos A, Atlas fyziologie, Grada Publishing, 2004
 • Dále materiály k předmětům: Fyziologie živočichů, Fyziologie živočišné buňky

Předmět: Základy imunologie

 • Charakteristika imunitního systému Základní vlastnosti imunitního systému. Mechanismy nespecifické a specifické imunity. Lymfatický systém. Buňky imunitního systému (lymfocyty, fagocyty). Spolupráce T a B lymfocytů. Zánět. Cesty aktivace komplementu. Reakce antigenů a protilátek. Hlavní histokompatibilitní komplex. Prezentace antigenu. Mukózní imunitní systém
 • Poruchy imunitního systému. Primární a sekundární imunodeficity. Reakce imunologické přecotlivělosti. Autoimunitní reakce
 • Imunita v lékařské praxi. Protiinfekční imunita. Transplantační imunita. Protinádorová imunita. Imunomodulace

Doporučená literatura:

 • Hořejší V., Bartůňková J.: Základy imunologie. 2. vydání. TRITON, 2002
 • Toman M. a kolektiv: Veterinární imunologie. GRADA Publishing, 2000
 • Dále materiály k předmětu: Imunologie