Pro inspiraci si můžete prohlédnout seznam již obhájených závěrečných prací. Pokud vás některé téma zaujme, můžete si závěrečnou práci dohledat na webových stránkách https://theses.cz/, kde jsou k dispozici plné texty jednotlivých prací.
Rok Inv. č. Název Autor
2020   Exprese ABC transportérů v rabdomyosarkomových buněčných liniích Daněk, Pavel
2020   Mezidruhová variabilita imunity slunéček a jejich odpověď na stresové podmínky Florián, Vojtěch
2020   Exprese molekul dráhy Spindle Assembly Checkpoint (SAC) a funkce SAC během embryonálního vývoje savců Gomolková, Regína
2020   Testy (potenciálních) biocidů účinných jako ochrana proti klíšťatům Horáková, Renata
2020   Role antioxidantů v predikci dlouhověkosti včely medonosné, Apis mellifera L. Konupková, Anežka
2020   Role eikosanoidů a oxidu dusnatého v reakcích hmyzu zprostředkovaných adipokinetickým hormonem Kučeráková, Nikola
2020   Vliv jednodruhové infekce parazitů rodu Dactylogyrus na expresi vybraných imunitních genů u karase stříbřitého (Carassius auratus gibelio) Potrok, Adam
2020   Vliv alkoholu na expresi genu pro BDNF v retině Saloň, Adam
2020   Role proteinu CTHRC1 v patogenezi chronické lymfocytární leukémie Zezula, Nikodém
2019   Analýza proliferujících progenitorů kardiomyocytů Beckerová, Deborah
2019   Produkce cytokinů v důsledku antigenních stimulů při fágové terapii Franzová, Kateřina
2019   Nové inhibitory kasein kinázy 1 pro léčbu leukémií a lymfomů Gregorová, Michaela
2019   Regulace exprese a funkce nádorového supresoru miR-34a u buněk s inaktivní formou TP53 Kubík, Michal
2019   Mechanismus formování rozet u erytrocytů a sledování vlivu boreliových izolátů na tento proces v souvislosti s AB0 systémem Lefnerová, Tereza
2019   Extracelulární matrix plic člověka: izolace a morfologická, funkční a biochemická charakterizace Michaliková, Barbora
2019   Exprese a úloha LGR5 ve vývoji kraniofaciálních struktur Olbertová, Kristýna
2019   Interakce hypoxie a signální dráhy Wnt v neurogenezi Woloszczuková, Lucie
2019   Srovnaní růstových parametrů časného embrya u různých kmenů myší Zezulová, Olivie
2018   Plasticita a heterogenita cirkulujících nádorových buněk Dvořák, Vojtěch
2018   Exkretované/sekretované produkty entomopatogenních hlístic a jejich vliv na imunitu hmyzu Eliáš, Sara
2018   Interakce signální dráhy Wnt a hypoxie v neurogenezi – in vitro studie Martinková, Andrea
2018   Úloha hypoxie v myeloidní diferenciaci Moudrá, Jana
2018   Analýza kočičích sér na vybraná zoonotická onemocnění Nádeníčková, Natálie
2018   Hematologické, imunologické a biochemické parametry u vytrvalostních sportovců se zaměřením na cyklisty Píšťková, Barbora
2018   Vliv abúzu vybraných návykových látek na sérologické stanovení krevních skupin systému AB0 – přínos softwarového hodnocení Skříčková, Lucie
2018   In vitro modely akutní a chronické myeloidní leukemie Venglář, Ondřej
2017 D422 Magnetorecpce za dlouhovlnného světla Pecka Tomáš
2017 D423 Regulace FGF signalizace v buňkách chrupavky Řičánková Nikola
2017 D424 Hypoxie jako regulátor potenciálu stromálních buněk krvetvorby Vilášková Kateřina
2016 D413 Možnosti ochrany před klíšťaty – odborná analýza Bečárová Kristína
2016 D414 Studium patogenity entomopatogenních hlístic Hurychová Jana
2016 D415 Elektrofyziologické koreláty vnímání času Krč Jaroslav
2016 D416 Úloha kyseliny dokosahexaenové v regulaci apoptózy nádorových buněk tlustého střeva Krkoška Martin
2016 D417 Vliv polymerů modifikovaných plazmatem na cytokinetické a morfologické parametry buněk Landová Marie
2016 D418 Morfologie jaderné laminy a funkce jaderných laminů při reparaci DNA Malyšková Barbora
2016 D419 Epigenetika myších embryonálních kmenových buněk v průběhu neurální diferenciace Nemčeková Martina
2016 D420 Význam imunofenotypizace v diagnostice Waldenströmovy makroglobulinémie Stejskalová Markéta
2016 D421 Změna vybraných fyziologických a imunologických parametrů krve u sportovců po dlouhodobé zátěži Mach Jakub
2015 D402 Antibakteriální imunitní mechanismy ryb Bartoňková Jana
2015 D403 Vliv přirozené imunity na ornamentaci a kondici ptáků Elčknerová Pavla
2015 D404 Screening přírodních látek s perspektivou využití v protinádorové terapii Fischerová Kateřina
2015 D405 Gliomové nádorové kmenové buňky – jejich charakteristika, analýza a izolace Hampl Marek
2015 D406 Úloha vybraných biogenních aminů v regulaci oxidativního vzplanutí fagocytů Hedbávná Hana
2015 D407 Vliv nanostříbra na vybrané imunitní parametry na modelu zavíječe voskového Galleria mellonella Kunc Martin
2015 D408 Analýza výskytu vybraných patogenních mikroorganismů u malých hlodavců Němcová Tereza
2015 D409 Vliv koloidního stříbra a dalších chemických látek na vybrané organismy Pokorný Zdeněk
2015 D410 Vliv stilbenů na zánětlivou odpověď endoteliálních buněk in vitro Sejpková Kateřina
2015 D411 Role transkripčních továren v organizaci vzdálených chromatinových interakcí u embryonálních kmenových buněk Szarowská Bára
2015 D412 Analýza autofagie u prostatických nádorových buněk po působení vybranými cytostatiky Štěpka Petr
2014 D388 Význam syntézy mastných kyselin v působení dietetických mastných kyselin na epiteliální buňky tlustého střeva Bogorová Jana
2014 D389 Role caveolinův v regulaci základních buněčných procesů u endoteliálních a imunitních buněk Macečková Michaela
2014 D390 Úloha signální dráhy P13K-Akt v regulaci diferenciace Embryonálních kmenových buněk Machát Radek
2014 D391 Mechanizmus odpovědi na hypoxii u embryonálních kmenových buněk Musilová Julie
2014 D392 Vlivy vlnové délky a intenzity světla na magnetorecepci hmyzu – analýza recepčního mechanizmu Netušil Radek
2014 D393 Charakterizace a mechanizmy vzniku neutrálních prekurzorů – in vitro studie Pánská Veronika
2014 D394 Jsou ideální Peyerské pláty primárním lymfatickým orgánem presat? Potočková Hana
2014 D395 Ekofyziologie oxidačního stresu a antioxidantů v pohlavním výběru u ptáků Pyszková Michaela
2014 D396 Monitoring vybraných fyziologických parametrů sportovců během zátěže Rodová Markéta
2014 D397 Studium změn fyziologických parametrů krve u vybraných skupin vytrvalostních sportovců Šullová Alexandra
2014 D398 Modulační účinky butyrátu v odpovědi nádorových buněk kolonu k cytokinu TRAIL Vrbiniaková Jana
2014 D399 Vybrané testy biologické aktivity se zaměřením na materiály modifikované plazmatem Zarzycká Jana
2014 D400 Vypracování podmiňovacího testu magnetické orientace laboratorního hmyzu Karas Jakub
2014 D401 Role transportérů rodiny ABC v melanogenezi a multilékové rezistenci melanomů Gudernová Iva
2013 D375 Koagulace hemolymfy hmyzu a její úloha v imunitních reakcích Berka Jakub
2013 D376 Imunitní reakce včel Flössler Jaromír
2013 D377 Exprese a aktivita ABC transportérů odpovědných za MDR u mES buněk Lánová Martina
2013 D378 Kultivace kmenů Borrelia burgdorferi sensu lato a detekce těchto mikroorganismů u odchycených hlodavců Nekolová Martina
2013 D379 Interakce klíště – hostitel Nesnídalová Veronika
2013 D380 Hodnocení aglutinačních reakcí za pomoci softwarové aplikace se zaměřením na degradaci krevně – specifických substancí a některé aspekty fenoménu sekretorství Pakosta Tomáš
2013 D381 Vrozená imunita ptáků Prokopová Lucie
2013 D382 Prevence nemocí přenášených klíšťaty se zaměřením na původce lymské boreliózy v Brně Rašovská Tereza
2013 D383 Přirozená imunita ryb Silnicová Kateřina
2013 D384 Modulace signalizace Ah receptoru v epiteliálních buněčných modelech Šeda Václav
2013 D385 Funkční analýzy vybraných mikroRNA na modelu kolorektálního karcinomu Šrůtová Klára
2013 D386 Úloha jaderných receptorů v prevenci a terapii nádorů prostaty Zapletal Ondřej
2013 D387 Úloha histaminových receptorů H4 v tvorbě reaktivních metabolitů kyslíku a dusíku fagocyty Zapletalová Michaela
2012 D364 Dynamika transkripce neurálních znaků při nerogenezi embryonálních kmenových buněk Kudláček Martin
2012 D365 Dynamika hladin postvakcinačních protilátek proti equinní influenze u hříbat sledovaná metodami HIT a ELISA Blažejová Hana
2012 D366 Vliv vybraných chemických přípravků na klíšťata (Ixodes ricinus) z lokality Pisárky, Brno Bartoňková Naďa
2012 D367 Studium aktivačního potenciálu dentritických buněk Hápová Kateřina
2012 D368 Vliv koloidního stříbra na vybrané mechanismy nespecifické imunity Kavanová Lenka
2012 D369 Úloha intracelulární redoxní rovnováhy v neurogenezi embryonálních kmenových buněk Kohoutková Marcela
2012 D370 Interleukin – 17 u prasete Menšíková Markéta
2012 D371 Imunomodulační vlastnosti mesenchymálních stromálních buněk Pešková Marie
2012 D372 Kardiomyogeneze u embryonálních kmenových buněk Sýkorová Dominika
2012 D373 Vliv dráhy JAK/STAT na expresi ABC transportérů Šrámková Zuzana
2012 D374 Metody pro testování repelentů proti klíšťatům Pechová Tereza
2011 D363 Modulace specifických signálních drah a transkripčních faktorů u epiteliálních buněk kolonu po působení mastných kyselin Tylichová Zuzana
2011 D362 Analýza úlohy zrakového vnímání v magnetorecepci hmyzu Slabý Pavel
2011 D361 Wnt signalizace a buněčný cyklus Salašová Alena
2011 D360 Vliv hybridizace na spermatogenezi a poměr pohlaví u myši domácí Pražanová Gabriela
2011 D359 Ověření magnetické orientace savců Moravcová Petra
2011 D358 Sledování vybraných parametrů nespecifické imunity ve vztahu k určitým zoonózám (leptospiróza, borrelióza) Mašková Darina
2011 D357 Studium přítomnosti antigenů krevních skupin a patogenních mikroorganismů v klíštěti Kučerová Hana
2011 D356 Přímá a nepřímá detekce různých původců zoonóz u divoce žijících savců a jejich ektoparazitů Gallusová Martina
2011 D355 Studium biochemických parametrů krve koček (Felis catus) ve vztahu k některým zoonózám (leptospiróza, borrelióza) Celá Petra
2011 D354 Úloha kryptochromů v magnetorecepci a cirkadiánních rytmech švába amerického Bartoš Přemysl
2010 D353 Onkogen RET a jeho aktivita v krátkodobě a dlohodobě kultivovaných lidských embryonálních kmenových buňkách Zmrzlá Hana
2010 D352 Vliv hyaluronanu na aktivaci myších makrofágů Šafránková Barbora
2010 D351 Role MAPK v regulaci exprese ABC transportérů Sotolářová kateřina
2010 D350 Fyziologické a patologické procesy stárnutí Píšová Martina
2010 D349 Vybrané parametry specifické imunity kočky domácí (Felis catus f. domestica) ve vztahu k infekčním spirochetálním onemocněním lymeská borrelióza a leptospiróza Opatová Pavlína
2010 D348 Interakce Wnt a FGF signalizace Mašek Jan
2010 D347 Endokrinní systém obratlovců Horváthová Martina
2010 D346 Úloha p38 kinázy v hematopoéze embryonálních kmenových buněk Hanáčková Markéta
2009 D345 Stanovení imunoglobulinů (IgM) u ryb modifikovaných oxidačně-redukčních podmínek Vojtek Libor
2009 D344 Kvantitativní změny IL-6 ve spinálních gangliích laboratorního potkana po unilatelárním poškození sedacího nervu Veselková Zuzana
2009 D343 Fyziologie spánku Vašíčková Martina
2009 D342 Test magnetorecepce potemníka hnědého (tribolium castaneum) Tomanová Kateřina
2009 D341 Transplantace jater Tinková Nela
2009 D340 Alkalická fosfatáza v diferenciaci embryonálních kmenových buněk Štefková Kateřina
2009 D339 Variabilita genu OSPC u izolovaných kmenů borrlia burgdorferi (sensu lato) Norek Adam
2009 D338 Neurální podstata epilepsie Mytyzková Anna
2009 D337 Změny v transdukci signálu zprostředkované receptorem gp130 u embryonálních kmenových buněk za Kučera Jan
2009 D336 Transplantace srdce Jedovnická Soňa
2009 D335 Příprava kardiomyocytů z embryonálních kmenových buněk Jankovská Štěpánka
2009 D334 Úloha proteinu Api-5 v nádoru Chlebová Katarína
2009 D333 Magnetorecepční chování švába amerického (Periplaneta americana) Hořínek Jan
2009 D332 Kmenové buňky nádorů Francálková Věra
2009 D331 Fenoloxidázová kaskáda u hmyzu Dobeš Pavel
2009 D330 Dendritické buňky a jejich využití v lékařské praxi Daňková Jana
2009 D329 Monoklonální protilátky Buriánková Eva
2009 D328 Nespecifické humorální faktory antibakteriální imunity psů Babíčková Karolína
2009 D327 Vliv imunizace na lipidovou peroxidaci u myší Kramná Lenka
2008 D326 Fyziologie zavíječe voskového Galleria mellonella Salášková Vendula
2008 D325 Výživa sportovců Vycudilíková Pavla
2008 D324 Termoregulace obratlovců Uhrová Iva
2008 D323 Fyziologie dýchání – mechanismy adaptací na nedostatek kyslíku u obratlovců Šenkýřová Petra
2008 D322 Hmyzí biopesticidy Šedrlová Aneta
2008 D321 Vliv imunizace a CpG oligonukleotidu na oxidativní vzplanutí fagocytů u myší Slámová Ivana
2008 D320 Vliv serotoninu na oxidativní vzplanutí profesionálních fagocytů Prachařová Lucie
2008 D319 Význam a využití bakteriální bioluminiscence Močubová Dominika
2008 D318 Barevné vidění živočichů Lopatová Eva
2008 D317 Optimalizace detekce NADPH oxidázové aktivity v epiteliálních buňkách Kolářová Hana
2008 D316 Morfologické srovnání vybraných hybridů bource morušového (Bombyx mori L.) Kislingová Iva
2008 D315 Sérologické určování antigenů AB0 systému v kostních tkáních Kamarýtová Jana
2008 D314 Buněčná imunita bezobratlých Homolová Soňa
2008 D313 Cirkadianní rytmy živočichů Červenková Silvie
2008 D312 Molekulární podstata patogeneze schizofrenie Zjišťování vztahu polymorfizmů kandidátních genů ke schizofrenii Častulík Lukáš
2008 D311 Vliv vysoce nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů na fyziologické funkce profesionálních fagocytů Ambrožová Gabriela
2007 D310 Vývoj srdce strunatců Ivánková Adéla
2007 D309 Závislost na kouření a vliv kouření na lidské zdraví Vítková Ludmila
2007 D308 Barvoměna živočichů Veselá Iva
2007 D307 Srovnání patogenity entomopatogenních hlístovek v larvách Galleria mellonella při změně vnějších faktorů Bc. Valentová Iva
2007 D306 Rozmnožování a vývoj obratlovců Váchová Zuzana
2007 D305 Vliv světla na magnetorecepční chování potemníka moučného (Tenebrio molitor L.) Půžová Tereza
2007 D304 Molekulární příčiny hyperkinetické poruchy u dětí Bc. Prokešová Jarmila
2007 D303 Fyziologie a patofyziologie štítné žlázy Bc. Plecová Martina
2007 D302 Vliv carvedilolu na metabolickou aktivitu fagocytů Pekarová Michaela
2007 D301 Podstata učení a paměti Mikliš Roman
2007 D300 Fyziologická adaptace na život v chladných oblastech Langerová Kateřina
2007 D299 Možnosti modulace exprese inducibilní syntázy oxidu dusnatého u vybraných myeloidních buněčných linií Bc Krejčová Daniela
2007 D298 Pohlavní rozdíly v mikroskopické stavbě ledvin plcha velkého Glis glis Kvíčalová Markéta
2007 D297 Fyziologické principy procesu vidění – tvorba a vnímání obrazu Bc. Chloupková Tereza
2007 D296 Primokultury z embryonálních nádorů dětského věku a charakterizace derivovaných buněčných linií Chlapek Petr
2007 D295 Vztah polymorfismů genu pro eosinofilní peroxidázu k patogenezi alergických nemocí Hrdličková Barbara
2007 D294 Fyziologie lidského hlasového ústrojí Hradecká Zuzana
2007 D293 Vztah morfologie spermií k jejich oplozovací schopnosti při IVF Bc. Hrabcová Lenka
2007 D292 Vliv nativního a oxidativně modifikovaného kolagenu na funkční vlastnosti profesionálních fagocytů Hodáková Jarmila
2007 D291 Vliv změny inklinace na magnetickou orientaci potemníka moučného (Tenebrio molitor) Bc. Drštková Dana
2007 D290 Fotorecepce u živočichů Doležalová Marie
2007 D289 Komplementový systém a optimalizace jeho stanovení u různých živočišných druhů Buchtíková Soňa
2006 D287 Detekce chondroitinsulfát proteoglykanů ve spinálních gangliích laboratorních potkanů po experimentálním Bc. Martečíková Soňa
2006 D286 Oxidativní stres a tkáňová poškození Bc. Šimara Pavel
2006 D285 Smíšený chimerismus v leukocytárních liniích pacientů po alogenní transplantaci krvetvorby Bc. Slabejová Jitka
2006 D284 Myeloperoxidáza v živočišných buňkách a tkáních Bc.Prouza Lukáš
2006 D283 Vliv agonistů a antagonistů serotoninových receptorů na oxidativní vzplanutí profesionálních fagocytů Bc.Okénková Kateřina
2006 D282 Vztah imunokompetence jelce tlouště(Leuciscus cephalus)a parazitace mnohobuněčnými cizopasníky Bc.Lamková Karolína
2006 D281 Vliv imunizace na vybrané imunohematologické parametry Bc.Hubinka Vít
2006 D280 Vliv imunizace na aktivitu jaterních enzymů Bc.Cibulka Tomáš
2006 D279 Úloha kyslíku ve fyziologii živočichů Bc.Biegonová Pietra
2005 D278.9 Imunitní odpověď skotu na vakcinaci proti trichofýze B.Pavlová
2005 D278.8 Fyzilogická podstata bolesti Markéta Navrátilová
2005 D278.7 Protizánětlivé a antioxidační vlastnosti karvediolu,léčiva ze skupiny beta-blokátorů. A:Moravcová
2005 D278.6 Protizánětlivé a antioxidační vlastnosti karvediolu,léčiva ze skupiny beta-blokátorů. J.Králová
2005 D278.5 Stanovení genotypu mannan vázajícího lektinu (MBL)u pacientů a jeho role při infekcích R.Konopka
2005 D278.4 Cirkulární statistika v testech orientačního chování zvířat L.Komolíková
2005 D278.3 Hodnocení výsledků sérologické metody při vyšetření skupinových vlastností ABO ve slinách P.Jelínková
2005 D278.2 Úloha reaktivních kyslíkových metabolitů v přenosu signálů cytokinů Vít Budinský
2005 D278.15 Biologická podstata homosexuality M.Votoupalová
2005 D278.14 Proteiny intermediárních filament jako cytochemické markery buněk high-grade astrocytů Bc.Hana Šváchová
2005 D278.13 Postnatální vývoj imunitního systému selat H.Štěpánová
2005 D278.12 Vliv entomopatogenních hlístovek na proteosyntézu hostitele. Petra Škodová
2005 D278.11 Výzkum výživy v chovech čmeláků J.Slavíková
2005 D278.10 Vliv mikroorganismů na imunitní reakce bource morušového (Bombyx mori L.) Zdenka Řezníčková
2005 D278.1 Výzkum vývoje hnízd čmeláků v laboratoři J.Ambrozová
2004 D278 Stanovení intracytoplazmatické produkce interleukinu-10 u lymfocytů lidského kolostra Navrátilová Zdenka
2004 D277 Fyzilogie trávící soustavy Vladimíra Piňurová
2004 D276 Imunologické analýzy vzorků pacientů s nervovými potížemi Manuela Kudlová
2004 D275 Analýza kvantity a lokalizace CDK5 v buňkávh myšího ovaria Magda Mičková
2004 D274 Kokcídie r.Eimeria (Apicomplexa:Eimeriidae) v populáciách sysľa pasienkového (Spermophilus citellus L., 1766 v České republice) Viera Kohútová
2004 D273 Modulace proliferace, diferenciace a buněčné smrti ovlivněním metabolismu kyseliny arachidonové u nádorových myeloidních buněk L. Stixová
2004 D272 Buněčné krevní elementy Martina Musilová
2004 D271 Flow cytometrie v diagnostice a léčbě hematologických malignit Věra Suková
2004 D270 Fyziologie pohybu Iveta Čermáková
2004 D269 Srovnávací studie vědomost studentů gymnázií z biologie člověka Magda Kuchařová
2004 D268 Alkoholizmus z pohledu molekulární fyziologie L. Coufalová
2004 D267 Biologické základy vnímání bolesti Lenka Nováková
2004 D266 Problematika výživy mládeže A. Hrušková
2003 D264 Antioxidační vlastnosti vybraných druhů potravin E. Prachařová
2003 D263 Účast přetížení železem v patofyziologii pozdních komplikací diabetu mellitu Lukáš Pácal
2003 D262 Ovlivnění aktivity adenylátcyklázy některými anorganickými ionty J. Novák
2003 D261 Přítomnost spirochet u roztočů různých hostitelů Jakub Netušil
2003 D260 Detekce proliferačních markerů ve vyvíjející se dentici Michaela Klásková
2003 D259 Indukované diferenciace buněk lidské myeloidní leukemické linie HL-60 Jan Auer
2003 D258 Fyziologie vylučování D. Žáčková
2003 D258 Vývoj a funkce vylučovacích mechanismů živočichů a člověka Daniela Žáčková
2003 D257 Molekulární příčiny hyperkinetické poruchy v dětském věku Radim Štajf
2003 D256 Analýza antigenních vlastností patogenní Borrelia burgdorferi s.I. Izolované z různých hostitelů imunologickými metodami H. Rusňáková
2003 D255 Diabetes mellitus Vendula Pechová
2003 D254 Porovnání dynamiky výskytu borelií a klíšťat v lesoparku Pisárky v letech 1996-2000, sledování pozitivity na výskyt spirochet v hematofágních členovcích Petra Nejedlá
2003 D253 PCR detekce patogenních spirochet v klíšťatech M. Mejzlíková
2003 D252 Zpracování výsledků 5-letého pozorování promoření klíšťat spirochetami na lokalitě Pisárky v Brně Hana Martiníková
2003 D251 Úloha nukleových kyselin v živých organismech Lenka Koszoru
2003 D250 Dynamika výskytu Borrelií u klíšťat v lesoparku Pisárky v letech 1996-2001 A. Holíková
2003 D249 Adiasporomykóza u lasicovitých šelem (Mustelidae) Hana Dančáková
2003 D248 Obsah slinných žláz u hematofágních členovců Agáta Biedrawová
2002 D247 Zaváděcí metodiky ELISA pro lékařské účely K. Vostal
2002 D246 Využití imunologických metod ELISA a Western bloot k analýze antiborreliových protilátek v sérech uměle imunizovaných, divoce žijících hlodavců Gabriela Rašková
2002 D245 Vývoj mikromanipulačních metod a jejich využití k sexování bovinních embryí Kateřina Němcová
2002 D244 Míra invazivity terapeutického laseru Markéta Koutná
2002 D243 Analýza proteinového spektra metodou SDS-PAGGE v průběhu larválních a pupálních stadií hemolymfy Bombyx mori Milan Kopeček
2002 D242 Genetické závislosti na alkoholu Hana Hříbková
2002 D241 Zjišťování vztahu polymorfismů kandidátních genů k alkoholismu Renáta Hloušková
2002 D240 Úloha lipidových složek výživy při vzniku a rozvoji kolorektálních nádorů Petra Růžičková
2002 D239 Zdravá výživa a naše děti J. Vejvodová
2002 D238 Molekuly, které se účastní přenosu signálu TNF-alpha F. Šnejdar
2002 D237 Bilogické rytmy a jejich vliv na denní dobu a příčinu úmrtí u člověka M. Krajsová
2002 D236 Neurodegenerativní onemocnění M. Juránková
2002 D235 Současný stav výzkumu vlivu elektromagnetických polí na živé organismy K. Hudcová
2002 D234 Opylování a opylovači nadčeledi včel (Hymenoptera: Apoidea) některých odrůd pícnin a technických plodin v katastru obce Troubsko J. Hniličková
2002 D233 Problematika opylování rodu Trifolium,Lotus a Mellilotus Ilona Goetzová
2001 D232 Vliv nízké teploty na proteinové spektrum hemolymfy kukel dvou hybridů bource morušového R. Svobodová
2001 D231 Reaktivní metabolity kyslíku a dusíku produkované fagocyty L. Gallová
2001 D230 Ekologie spirochet vybraných skupin hematofágních členovců S. Šikutová
2001 D229 Ověření magnetomenotaxe potemníka moučného H. Soukopová
2001 D228 Dynamika výskytu a identifikace spirochet vybraných skupin hematofágních členovců K. Pejchalová
2001 D227 Vliv krypoxie a reoxygeneze na funkční vlastnosti endoteliálních buněk a profesionálních fagocytů K. Mejstříková
2001 D226 Mitotická aktivace a analýza proliferační aktivity myších primárních embryonálních fibroblastů J. Kroupová
2001 D225 Změny imunitního systému u myší v závislosti na výživě K. Jůdová
2001 D224 Studiu změn bílkovinného spektra spirochet jednotlivých pasáží E. Janouškovcová
2001 D223 Změny proliferace a exprese proteinu c-Jun u lidských imortalizovaných keratocytů HaCat po působení inhibitorů metabolismu kyseliny arachidonové Z. Andrysík
2001 D222 Monitorování výskytu spirochet na klíšťatech na lokalitě Pisárky v Brně M. Stehlíková
2001 D221 Zpracování výsledků tříletého pozorování promoření klíšťat spirochetami na lokalitě Pisárky v Brně L. Justinová
2001 D220 Imunitní systém hmyzu H. Smíšková
2001 D219 Minerální látky a jejich význam pro člověka a živočichy M. Vavříková
2001 D218 Výživa člověka a faktory ji ovlivňující A. Blažková
2001 D217 Psychoaktivní látky a jejich vliv na CNS: stimulancia A. Hrobařová
2001 D216 Respirační soustava člověka, její vývoj a patologické změny H. Bartošková
2000 D215 Čmeláci (Bombus spp.) jako opylovači souboru odrůd jetele lučního D. Foltýnová
2000 D214 Sledování výskytu antiborreliových protilátek u divoce žijících zvířat S. Tesařová
2000 D213 Biologické aspekty depresivních poruch T. Perutka
2000 D212 Vliv diety se zvýšeným obsahem bílkovin a jejího přerušovaného podávání na některé metabolické parametry u laboratorní myši R. Ščudlová
2000 D211 Detekce ATP-dependentních pump v gastrointestinálním traktu krysy a v krysích organizmech J. Plesníková
2000 D210 Ověření schopnosti orientace podle magnetického pole Země u potemníka moučného (Tenebrio molitor) M. Pavelková
2000 D209 Interakce vysoce nenasycených mastných kyselin a cytokinů v řízení proliferace a smrti nádorových buněk A. Vaculová
2000 D208 Studium interakce DNA s vybranými trans-platinovými komplexy R. Prokop
2000 D207 Vliv magnetického pole na vývoj hmyzu D. Klimeš
2000 D206 Fytogeneze cévních soustav živočichů a význam krve jako transportní tekutiny-problematika srdečních transplantací M. Mlejnková
2000 D205 Problematika infekce HIV/AIDS v České republice M. Nováková
2000 D204 Patologické změny dýchací soustavy jako odraz zhoršujících se podmínek životního prostředí P. Buršová
2000 D203 Psychoaktivní látky a jejich vliv na CNS J. Knotek
2000 D202 Monitorování výskytu spirochet v hematofágních členovcích L.Čapková
2000 D201 Vliv některých stresových faktorů na proteosyntézu larev B.mori a G.mellonella P. Hyršl
2000 D200 Prenatální vývoj nosních průchodů u delfínů na příkladu Stenella attennata M. Lauterbachová
2000 D199 Vliv UV záření na strukturu a životaschopnost diploidních a transf. lidských buněk in vitro ve vztahu k možnosti ovlivnění vybranými antioxidanty J.Neradil
2000 D198 Sledování výskytu antiborreliových protilátek v sérech hlodavců M. Nečasová
2000 D197 Studium interakcí vlivu UZ a cytostatik na buňky linie HL-60 P. Davidová
1999 D196 Souvislost rytmicity některých fyzilogických a psychických funkcí u mladých mužů a žen L. Holub
1999 D195 Vliv vysokoglycidové diety a jejího intermitentního podávání na metabolické parametry bílé laboratorní myši D. Hradilová
1999 D194 Štítná žláza a její fyziologický význam pro živočichy a člověka D. Pavelková
1999 D193 Škůdci a parazité čmeláků (Bombus L.) R. Bačinová
1999 D192 Novější poznatky o hormonech hmyzu J. Dohnal
1999 D191 Výživa sportovců I. Kapouncová
1999 D190 Exprese receptorů pro basický fibroblastový růstový faktor v lidských leukemických buńkách M. Ešner
1999 D189 Fyziologie jater a současné problémy transplantace tohoto orgánu Z. Košařová
1998 D188 Vývoj a postavení končetin u savců s odlišným způsobem lokomoce L. Roubalová
1998 D187 Racionalizace chovu čmeláků E. Pernová
1998 D186 Vliv vysokotukové diety a jejího přerušovaného podávání na některé metabolické a hematologické parametry u laboratorní myši R. Nečasová
1998 D185 Úloha vysoce nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů v řízení proliferace aapoptozy nádorových M.Popelková
1998 D184 Úloha vysoce nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů v diferenciaci myeloidních progenitorových buněk do monocytů – makrofágů J.Štika
1998 D183 Stavba, funkce a význam autonomního nervového systému obratlovců L. Petrová
1998 D182 Výživa a energetický metabolismus R. Špačková
1998 D181 Sluchový analyzátor živočichů a člověka a “hlukový syndrom” R. Šebesta
1998 D180 Porovnání některých plánů, učebních osnov, učebnic a úrovně znalostí studentů biologie na gymnáziích v okrese Karviná Z. Rybaříková
1998 D179 Vývoj, funkce a význam makrofágů D. Papežová
1998 D178 Dynamika výskytu borrelií na klíšťatech na lokalitě Pisárky L. Roblíčková
1998 D177 Kardiovaskulární zátěžové testy P. Havlíčková
1998 D176 Vývoj, funkce a význam bílých krvinek M. Zelíková
1998 D175 Mechanizmy rozvoje stresových situací H. Ščerbejová
1998 D174 Účinek kouření na zdraví člověka I. Rožňáková
1998 D173 Hormony pohlavních žláz a jejich význam pro člověka a živočichy V.Opršalová
1998 D172 Funkce dýchací soustavy živočichů a člověka a její ovlivnění vnějšího prostředí M. Vejmělková
1998 D171 Souvislost mezi životním prostředím a některými alergickými stavy L. Obdržálková
1998 D170 Tělní tekutiny živočichů a člověka a jejich fyziologický význam J. Novotný
1998 D169 Monitorování infikovanosti hematofágních členovců patogenními mikroorganimy O. Horký
1997 D168 Vývoj poznatků o mechanizmu působení stresu Z. Fialová
1997 D167 Thymocyte Development From Positive Selection to Apoptosis M. Sheard
1997 D166 Hormony odvozené od tyrozinu a jejich význam pro člověka a živočichy A. Pásztorová
1997 D165 Vliv diety se zvýšeným podílem cholesterolu a jejího časově změněného podávání na některé metabolické parametry u laboratorní myši R. Slováčková
1997 D164 Odraz vysokotukové diety se zvýšeným obsahem cholesterolu a její přerušované podávání na některé metabolické parametry u bílé laboratorní myši M. Siegelová
1997 D163 Vliv imunizace na proteosyntézu larev Bource morušového P. Krejčí
1997 D162 Vývoj kůže a pokožkových útvarů v prenatálním období u Talpa europaea a Microtus arvalis M. Buchtová
1997 D161 Význam vody a minerálních látek ve výživě člověka a živočichů V. Soldánová
1997 D160 Ateroskleroza L. Markechová
1997 D159 Současné názory na racionální výživu I. Macků
1997 D158 Vliv délky trvání apnoe na změny metabolismu u člověka a vodních živočichů M. Kašparcová
1997 D157 Vitamin C a ateroskleroza Š. Kamlerová
1996 D156 Diabetický syndrom D.Dosoudilová
1996 D155 Vliv podchlazení na proteosyntézu larev bombyx mori E.Průšová
1996 D154 Testování vlivu netradičních farmakologických postupů na průběh radiačního syndromu L.Juchterková
1996 D153 Možnosti ovlivnění proliferace buněk nádorových populací nutričními faktory Karel Souček
1996 D152 Metabolická aktivita fagocytů u různých tříd obratlovců Lukáš Kubala
1996 D150 Vliv podávání diet s vysokým obsahem lipidů a cholesterolu v kombinaci s časově změněným příjmem potravy na některé metabolické parametry u laboratorních myší Eva Matalová
1996 D149 Souvislosti vzniku hypertenzní choroby Omar Šerý
1996 D148 Bilogie a morfogeneze vybraných druhů čeledi CERATOPOGONIDAE (Dipteros,Nematocera) Pavla Burešová
1996 D147 Vitamíny a jejich význam pro živočichy a člověka Gabriela Bartošová
1996 D146 Současný stav výuky biologie na gymnáziích Jana Pištělková
1996 D144 Přehled hlavních zástupců hematofágních dvoukřídlých v ČR s charakteristikami jejich zdravotnického významu Lubomír Doležel
1995 D142 Sezonní a denní rytmické změny některých metabolických parametrů u myší adaptovaných na vysokotukovou dietu Gabriela Bradíková
1995 D141 Stanovení fyziologicky významných látek v těle druhu Helix aspersa Maxima Lenka Ducháčková
1995 D140 Celulohumorální imunitní systém hmyzu Darja Prchalová
1995 D139 Některé imunitní reakce hmyzu Jiří Pacherník
1995 D138 Aplikace statistické metody analýzy rozptylu k vyhodnocování variability diagnostických znaků v čeledi Ceratopogonidae Blanka Pátíková
1995 D137 Pojem morfogenetického pole a morfické rezonance Eva Michlíčková
1995 D136 Nespecifická humorální aktivita hmyzu Jiří Havlásek
1995 D135 Humolárně celulární schopnosti imunitního sytému hmyzu Bohumila Svobodová
1995 D134 Význam stanovení alpha -1-fetoproteinu v průběhu těhotenství žen Jana Prosserová
1994 D133 Vliv výživy na proteolytickou aktivitu hmyzích tkání Markéta Hodková
1994 D132 Variabilita počtu paprsků ve velkém vějíři filtračního aparátu larev muchniček Irena Schoffová
1994 D131 Vliv metabolitů kyselina arachidonové na proliferaci buněk nádorových linií Jitka Janečková
1994 D130 Úloha metabolitů kyseliny arachidonové v regulaci proliferace hemopoetických buněčných linií Simona Kudlíková
1994 D129 Aktivita některých enzymů působících ve středním střevě a v hemolymfě dospělé dělnice včely medonosné Petra Aliwiová
1994 D128 The Influence Of Restricted Physical Activity On The Metabolism Of Cholesterol And Lipids In Laboratory Mice Apis Mellifera Carnica Pollm Sojo A. Samuel
1994 D127 Vliv zvýšené fyzické aktivity na metabolismus lipidů a cholesterolu u laboratorních myší Bronislav Šimek
1994 D125 Podmínky chovu bource morušového (Bombyx mori) na území ČR Martina Konečná
1994 D124 Fyziologie steroidních hormonů Šárka Sysalová
1994 D123 Fyziologie peptických hormonů Martina Havlátová
1994 D123 Frekvence výskytu mono a bispecifických anti-HLA protilátek u gravidních žen v časovém rozmezí let 1976- Barbora Vavřínová
1994 D122 Zastoupení antigenů 1.třídy HLA v jihomoravské populaci Monika Mikulcová
1994 D121 Srovnávací fyziologie dýchacích funkcí nižších živočichů Vendula Fadrhoncová
1994 D120 Feromony Helena Žvachová
1994 D119 Nástin dějin darwinismu a současného stavu evoluční biologie Beata Koseková
1993 D117b Vlasová kštice brněnských vysokoškoláků Bublová Jitka
1993 D117 Potenciace antioxidačních adaptačních mechanismů v živočišných buňkách a tkáních Jan Vondráček
1993 D116 Choleterol a jeho estery ve tkáních hmyzu Petra Rašticová
1993 D115 Ontogenetický vývoj pokožkových buněk intergumentu Poecilia reticulata ,se zvláštním zřetelem na diferenciaci buněk pohárkových Petr Horyanský
1993 D114 Aktivita lysosomu ve tkáních hmyzu a jejich ovlivnění Helena Slobodianová
1993 D113 Funkce tukového tělesa v metabolismu živin u hmyzu Hana Karmazínová
1993 D111 Imunitní systém u hmyzu Romana Rujíková
1993 D110 Vliv svlékacího hormonu na proteosyntézu u hmyzu Bronislava Hromková
1992 D109 Lipoproteiny a jejich funkce u živočichů a člověka Ludmila Pěnčíková
1992 D105 Vliv chladu na změny lipidických tříd v hemolymfě hmyzu Ludmila Mátlová
1991 D104 Modifikace povrchových vlastností buněk imunitního systému pomocí fyzikálních faktorů Radim Tománek
1991 D103 Transportní funkce tělních tekutin živočichů Milena Cahová
1991 D102 Výživa a využití potravy u bezobratlých živočichů Eva Bednářová
1990 D95 Povrchové charakteristiky buněk krvetvorného systému se zřetelem na možnosti jejich separace Milan Číž
1990 D101 Aktivita peptidas hmyzu a její ovlivnění některými faktory Michaela Šváchová
1988 D91 Stres a molekulární podstata adaptací u hmyzu Ivo Šauman
1988 D89 Chladový stres – iniciátor metabolických změn hmyzu Hana Martinovská
1987 D85 Vliv podchlazení a ligatury na změny metabolismu hmyzu Dana Stehlíková
1987 D82 Účinky mikrovlnného záření na imunitní systém u myší Kamila Marešová
1987 D81 Krevní barviva živočichů a jejich funkce v organismu Pavel Pechtor
1986 D80 Metabolismus dusíku v souvislosti s exkrecí a osmoregulací živočichů Karin Olšovská Bielová
1985 D79 Aktivita některých tkáňových enzymů podílejících se na štěpení makromolekulárních látek v období metamorfozy hmyzu Jiřina Sáňková
1984 D78 Aktivita transmináz v některých tkáních hmyzu František Urbášek
1984 D77 Změny obsahu glycidů tukového tělesa hmyzu během vývoje Dalibor Kodlík
1984 D76 Změny obsahu proteinů v tukovém tělese hmyzu v závislosti na některých faktorech Ivana Straková
1984 D75 Vliv některých faktorů na obsah proteinů v hemolymfě hmyzu Vlasta Mališová
1983 D73 Změny ve složení kutikuly v souvislosti s růstem a metamorfozou hmyzu Zlata Chrobáková