Dies academicus: Ocenění pro významné vědce a úspěšné studenty spjaté s naší fakultou

Ve Velké aule Karla Engliše na právnické fakultě se dnes uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce Dies ademicus spojené s udělováním Cen rektora Masarykovy univerzity. Stříbrnou medaili MU získal Ludvík Kunz, Cenu rektora MU za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži Pavel Plevka, Cenu rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů Martin Toul a za vynikající disertační práci Barbara Kubičková. Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

18. 5. 2023 Barbora Kameníková Simona Polcarová Magazín M

Foto: Martin Indruch

Ceny rektora Masarykovy univerzity jsou každoročně udělovány v několika kategoriích jako ocenění mimořádných úspěchů v oblasti vědy a výzkumu, sportovních počinů, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivit. Oceněnými se mohou stát studenti nebo zaměstnanci univerzity i celé kolektivy. Návrhy na ocenění podávají vedoucí jednotlivých součástí Masarykovy univerzity a jsou vyhodnocovány zvláštními komisemi rektora. Vítězové získávají diplom, medaili Masarykovy univerzity a finanční odměnu.

STŘÍBRNÁ MEDAILE MASARYKOVY UNIVERZITY

prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.

Ludvík Kunz absolvoval Přírodovědeckou fakultu MU. Působí v akademických orgánech naší fakulty a ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC MU. Je ředitelem ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky.

V řešených projektech se dlouhodobě věnuje široké škále výzkumu kovových materiálů a fyzikálních aspektů mechanických vlastností materiálů. Zkoumal mechanické vlastnosti materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel. Věnoval se únavovým vlastnostem ultra jemnozrnných materiálů využitelných v inženýrské praxi s cílem objasnit relevantní mechanismy plastické deformace v několika různých jemnozrnných materiálech podrobených cyklickému zatěžování, a tak získat základní poznatky, které jsou nezbytné pro materiálový design a pro konstrukční aplikace. Byl spoluřešitelem grantu Ministerstva průmyslu a obchodu 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve. Zkoumá vztah mezi mikrostrukturou v celém objemu i na površích a rozhraních na jedné straně a vlastnostmi na straně druhé. Na tomto základě je možné optimalizovat jak mikrostrukturu, tak vlastnosti a konstruovat materiály zcela nové.

Stříbrná medaile MU je udělena za zásluhy o upevňování významu MU na národní a celosvětové úrovni a prohlubování spolupráce MU s tuzemskými i zahraničními institucemi.

Rektor Martin Bareš a emeritní ředitel Ústavu fyziky materiálů AV Ludvík Kunz. Foto: Martin Indruch

CENA REKTORA MU ZA MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK V MEZINÁRODNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽI

doc. Mgr. Pavel Plevka

Pavel Plevka získal v roce 2022 ERC Consolidator Grant „BioPhage" na výzkum fágové infekce bakteriálního biofilmu tvořeného patogenní bakterií Staphyloccuc aureus, která je často rezistentní k antibiotikům.

ERC Consolidator Grant je prestižní grant poskytovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC) v rámci Evropského programu pro konkurenceschopnost a inovace Horizon 2020. Cílem grantu je podpořit výzkumníky, aby dosáhli svobody a nezávislosti potřebné k rozvoji vlastního výzkumného programu. Výběrové řízení ERC je kompetitivní a je podpořeno pouze kolem 10 % žádostí. Granty ERC poskytují výzkumníkům významnou částku na provedení plánovaného výzkumu, což umožňuje realizovat ambiciózní a inovativní projekty, zároveň také poskytují vysokou míru nezávislosti a flexibility, což je v akademické obci vysoce ceněno. Nadto je nutno zdůraznit, že granty ERC jsou mezinárodně uznávány, což zvyšuje prestiž výzkumného pracovníka a instituce, na níž grant řeší, a v neposlední řadě jsou udělovány na základě vědecké excelence, což znamená, že výzkumní pracovníci, kteří obdrží granty ERC, patří mezi nejlepší ve svém oboru.

Cena rektora MU za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži: Pavel Plevka. Foto: Martin Indruch

CENA REKTORA MU PRO VYNIKAJÍCÍ STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

RNDr. Martin Toul

Martin toul se ve své disertační práci podílí na výzkumu v oblasti proteinového inženýrství a pokročilé enzymové kinetiky, kterou s celosvětově zabývá jen malý počet výzkumných skupin. Cílem je odhalit molekulární mechanismy fungování vybraných enzymů za účelem jejich optimalizace pro praktické využití. Objektem výzkumu jsou tři skupiny enzymů:

  • luciferázy, produkující bioluminiscenční záření,
  • aktivátory plasminogenu, používané jako trombolytika rozpouštějící krevní sraženiny,
  • halogenalkandehalogenázy, dekontaminující a detekující toxické látky v prostředí.

Významným výsledkem Toulova dosavadního výzkumu je např. identifikace limitace trombolytika staphylokinasa, jejíž odstranění může poskytnout až deset tisíckrát vyšší účinnost rozpuštění krevních sraženin.

Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU: Martin Toul. Foto: Martin Indruch

CENA REKTORA MU ZA VYNIKAJÍCÍ DISERTAČNÍ PRÁCI

Barbara Kubíčková, M.Sc., Ph.D.

Barbara Kubíčková byla vynikající studentka, která na MU pracovala jako začínající výzkumník (Early Stage Researcher) v rámci prestižního mezinárodního MSCA (Marie Curie) projektu na vzdělávání špičkových studentů NaToxAq podporovaného rámcovým programem EU H2020. Zaměřovala se na výzkum potenciálních škodlivých účinků bioaktivních látek produkovaných vodními květy sinic, jejich nebezpečnosti a s ní spojených rizik pro lidské zdraví. V průběhu práce na doktorském tématu se projevovala jako tvůrčí a samostatná vědecká pracovnice. Realizovala řadu výzkumů zaměřených na metabolity produkované sinicemi, které přinesly velmi důležité informace ohledně jejich vlivu na dýchací soustavu, gastrointestinální systém, endokrinní regulaci a raný neurovývoj a také ohledně možných rizik spojených s expozicí těmto látkám. Disertační práce přináší detailní charakterizaci různých toxických účinků a identifikuje aspekty možné nebezpečnosti pro lidské zdraví. Její výzkum přinesl řadu důležitých poznatků, zejména ohledně možné nebezpečnosti vdechování cyanotoxinů a jejich vlivu na dýchací soustavu.

Celý článek v Magazínu M


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.