Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Habilitační a jmenovací řízení

Základní informace

Orientační kritéria požadavků pro habilitační a jmenovací řízení na PřF MU

Uchazeč/uchazečka o zahájení řízení prokazuje:

  • pedagogické zkušenosti s vedením celosemestrální výuky
  • zkušenosti s vedením bakalářských, magisterských a doktorských studentů
  • mezinárodní zkušenosti a přesah
  • nezávislost a samostatnost v zajištění a realizaci vlastní výzkumné činnosti
  • celkový publikační výkon, kvalitu vědeckých výstupů a mezinárodní ohlasy
  • zásadní podíl na vědeckých publikacích

Splnění oborově-specifických ukazatelů nemůže být interpretováno jako nárokové. Habilitační či hodnotící komise vždy posuzuje individuálně komplexní profil uchazeče. Podle specifik konkrétního dílčího oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů, než které jsou v indikativní tabulce. Komise individuálně posuzuje také situace, kdy uchazeč v některých ukazatelích dosahuje nižších hodnot, které jsou ale vyváženy lepším profilem v parametrech ostatních.

Před přípravou žádosti o zahájení řízení se doporučuje konzultace s proděkanem pro vědu a výzkum.

Očekávané zkušenosti pedagogické a profesní

Habilitace

 • >5 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Vedení celosemestrálního kurzu (minimálně semináře, cvičení apod.)
 • Samostatná grantová činnost s potenciálem získávat extramurální financování výzkumu
 • Vedení a úspěšně obhájené práce Bc a Mgr studentů (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Výrazná mezinárodní zkušenost, zpravidla zahraniční postdoktorální pobyt

 Řízení ke jmenování profesorem

 • Obvykle 10 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Garantování a vedení přednášky nebo jiného významného celosemestrálního kurzu
 • Vedení doktorandů a úspěšně obhájené PhD práce (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Vedení výzkumné nebo grantové skupiny, samostatná grantová činnost
 • Výrazná a samostatná mezinárodní zkušenost

Očekávané oborově specifické požadavky na výzkumnou činnost

Tabulka – orientační požadavky (první číslo – habilitační řízení / druhé číslo – jmenovací řízení). Podle specifik konkrétního dílčího pod-oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů.

 

Kvalitní a významné práce se zásadním podílem uchazeče*

Originální články (regular article) v databázi ISI WOS

Mezinárodní recenzované práce celkem

Počet citací bez autocitací na ISI WOS**

Geografie, Geologie, Antropologie

2 / 6

6 / 15

20 / 40

15 / 30

Biologie, Chemie, Biochemie, Vědy o živé přírodě, Životní prostředí a zdraví

5 / 20

15 / 40

neurčeno

100 / 200

Matematika

2 / 6

6 / 15

15 / 30

10 / 30

Fyzika

5 / 10

15 / 40

neurčeno

60 / 200

*originální články nad mediánem oboru dle ISI WOS nebo monografie pro relevantní obory; uchazeč je hlavním nebo korespondujícím autorem

**podle specifik oboru lze výjimečně vykazovat i další významné ohlasy

Jak podat žádost o habilitační či jmenovací řízení na PřF MU

 1. Uchazeč vyplní všechny přílohy dle Směrnice MU č. 7/2017.
  • V případě, že má uchazeč větší publikační činnost, může s předstihem požádat Odbor výzkumu Rektorátu MU o zpracování citační analýzy, která nahrazuje část A přílohy č. 6.
  • Formuláře příloh při vyplňování nijak neupravujte. V případě, že nemáte co doplnit, ponechte kolonku prázdnou.
 2. Vyplněné přílohy uchazeč odešle e-mailem referentce oddělení výhradně ve formátu Word.
  • Referentka přílohy zkontroluje a spolu s uchazečem je uvede do formálně správné podoby.
 3. Jakmile jsou přílohy v pořádku, uchazeč je barevně vytiskne, podepíše modrou propiskou a naskenované je referentce odešle e-mailem .
  • Přílohy musí být strukturovány v jednotlivých souborech: jedna příloha = jeden soubor.
  • Formuláře prosím pojmenujte "Příjmení_Annex_1" apod.

PŘÍLOHY

Uchazeč donese:
1) V případě habilitačního řízení
 • Originály všech příloh + úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a titulech v kroužkové vazbě
  • Doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných titulech se rozumí: vysokoškolský diplom a jeho přílohy – vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dodatek k diplomu apod.).
  • Úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, příp. konstatování referentky, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené razítkem a podpisem.
  • Pokud tedy diplomy nemáte úředně ověřené, do spisu zařaďte obyčejnou kopii a na oddělení si s sebou doneste originály diplomů – referentka je porovná vůči kopiím, které následně ověří razítkem a podpisem.
 • Jednu kopii celého spisu (přílohy + diplomy).
 • Dva výtisky habilitační práce.
 • Výtisky tří publikací, které považuje za nejvýznamnější.
2) V případě jmenovacího řízení
 • Originály všech příloh + úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a titulech + doporučující stanoviska v kroužkové vazbě
  • Doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných titulech se rozumí: vysokoškolský diplom a jeho přílohy – vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dodatek k diplomu apod.).
  • Úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, příp. konstatování referentky, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené razítkem a podpisem.
  • Pokud tedy diplomy nemáte úředně ověřené, do spisu zařaďte obyčejnou kopii a na oddělení si s sebou doneste originály diplomů – referentka je porovná vůči kopiím, které následně úředně ověří.
  • Doporučujícími stanovisky se rozumí dvě stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru. Pokud jsou stanoviska v jiném než anglickém jazyce, doloží uchazeč i jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka.
 • Jednu kopii celého spisu (přílohy + diplomy + stanoviska).

Uchazeči odevzdávají všechny zpracované materiály osobně na Oddělení pro doktorské studium, kvalitu a akademické záležitosti k rukám referentky.

Pokud uchazeč absolvoval doktorské vzdělání v zahraničí:
 • Je nutné toto vzdělání nostrifikovat (uznat) na Odboru výzkumu Rektorátu MU.
 • Uznávání vzdělání ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko) má své vlastní podmínky
 • Veškeré informace o tom, jak nostrifikovat své zahraniční vzdělání najdete zde.
 • Doklad o uznání rovnocenného zahraničního vzdělání připojte ke kopiím diplomů do obou spisů (originál + kopie). S sebou na oddělení poté přineste originál tohoto dokladu, vůči kterému budou kopie ve spisech porovnány a úředně ověřeny.
Na co si dát pozor při vyplňování příloh:
 • Všechny přílohy vyplňujte výhradně v anglickém jazyce.
 • Záznamy (zaměstnání, studium, publikace) seřaďte chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
 • Každý záznam (publikace, článek) musí být vždy uveden jen jednou – pokud spadá do více kategorií či příloh, vyberte pouze jednu.
 • V bibliografických záznamech vypište všechny autory (nepoužívejte zkratky "a kol." nebo "et al.").
 • Příloha č. 1 nebo 2: Nezapomeňte vyplnit obor řízení (Field in which the appointment is being sought).
 • Příloha č. 4 a 5: Vypište všechny publikace a citační záznamy, které jsou relevantní pro daný obor řízení.
 • Příloha č. 7: Pokud jste si nechali vytvořit citační analýzu, nezapomeňte v příloze č. 7 upravit počet citací v tabulce Citations responses to scholarly and artistic works – citations listed in Annex No. 6.
  • Z citační analýzy převezměte číslo uvedené v části 3. Citation Impact – Web of Science v tabulce Summary Metrics v řádku Without self-citations.
  • Můžete si vybrat údaj buď ze sloupečku Web of Science, nebo Scopus (pozor! nelze je sčítat, je třeba vybrat pouze jeden z nich).

Uchazeč může doklady kdykoli v průběhu řízení aktualizovat, ovšem vždy tak, aby ostatní účastníci řízení (tj. zejm. členové komise a vědecké rady) měli podklady k dispozici nejpozději 5 pracovních dní před svým posuzováním. Každý aktualizovaný doklad musí obsahovat aktuální datum a podpis uchazeče a je předkládán jak v elektronické, tak i fyzické verzi.

Informace k průběhu řízení na PřF MU

Veřejná přednáška

Veřejná přednáška se koná v bodě, kdy byla v daném řízení jmenována komise (a v habilitačním řízení oponenti). Téma veřejné přednášky vybere komise z původních tří návrhů uchazeče. Veškerou komunikaci ohledně této akce si domlouvá uchazeč s předsedou komise. Informace o přednášce bývají zveřejňovány na webových stránkách ústavu, aby se jí mohli účastnit zájemci z řad veřejnosti. Přednášky se musí účastnit nejméně 3 členové komise, aby mohlo vzápětí dojít k jejímu písemnému hodnocení. Z akce je třeba vždy vytvořit prezenční listinu všech přítomných posluchačů.

KONÁNÍ VEŘEJNÝCH PŘEDNÁŠEK ONLINE

V době omezení možnosti prezenční účasti většího množství účastníků na veřejných přednáškách doporučujeme postupovat takto:

1) Veřejná přednáška v hybridním režimu – preferovaná varianta
Přednášky se účastní max. 10 osob (včetně uchazeče) v dostatečně velké místnosti a současně je zajištěn online přenos přes MS Teams, Zoom nebo jiný nástroj. Odkaz na online konání veřejné přednášky zveřejňuje předseda komise obvykle na webových stránkách ústavu, dále dle uvážení. Uchazeč při prezentaci nemusí mít roušku, ostatní v místnosti roušku mají.

Mezi formální náležitosti pak patří zajištění prezenční listiny s podpisy osob fyzicky přítomných v místnosti a druhé prezenční listiny, která představuje seznam lidí připojených online. Je také možné pořídit printscreen z MS Teams se jmény připojených jako další přílohu. Přednášky se prezenčně nebo online účastní nejméně 3 členové komise (včetně předsedy).

Po skončení veřejné přednášky předseda komise vyplní formulář č. 12 – Hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost, kde uvede, že přednášku sledovali další min. 2 členové komise (uvést jména), kteří souhlasí s jejím hodnocením. Formulář podepisuje pouze předseda komise.

2) Veřejná přednáška v online režimu
Celá přednáška se koná v online režimu přes MS Teams, Zoom či jiný nástroj. Odkaz na online konání veřejné přednášky zveřejňuje předseda komise obvykle na webových stránkách ústavu, dále dle uvážení.

Mezi formální náležitosti pak patří zajištění prezenční listiny, která představuje seznam lidí připojených online. Je také možné pořídit printscreen z MS Teams se jmény připojených jako další přílohu. Přednášky se účastní nejméně 3 členové komise (včetně předsedy).

Po skončení veřejné přednášky předseda komise vyplní formulář č. 12 – Hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost, kde uvede, že přednášku sledovali další min. 2 členové komise (uvést jména), kteří souhlasí s jejím hodnocením. Formulář podepisuje pouze předseda komise.

Vědecká rada PřF MU
 • Jakmile v daném řízení proběhnou všechny přípravné kroky a komise navrhne jmenování, následuje zařazení řízení na zasedání Vědecké rady PřF.
 • V rámci zasedání zahajuje vlastní řízení předseda komise, který uchazeče krátce uvede a předá souhrnnou informaci o hlasování komise.
 • Následuje přednáška uchazeče, která trvá 15 minut a v průběhu níž by měl uchazeč prokázat svou vědeckou i pedagogickou způsobilost v daném oboru.
 • Po přednášce (v případě habilitačního řízení) předseda komise okomentuje posudky oponentů a vybere z nich 2 dotazy, na které uchazeč reaguje.
 • Následuje diskuze, v níž členové VR PřF pokládají uchazeči dotazy.
 • Po veřejné diskuzi se koná diskuze neveřejná (mezi členy VR) zakončená tajným hlasováním.
 • Děkan uchazeči oznámí výsledek hlasování – návrh je buď postoupen dále, nebo je řízení ukončeno.
Habilitační řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Matematická analýza 27. 7. 2020
Ernst Paunzen, Dr. rer. nat. Přírodovědecká fakulta Teoretická fyzika a astrofyzika 27. 7. 2020
Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Analytická chemie 26. 5. 2020
Yaroslav Bazaykin Přírodovědecká fakulta Matematika - Geometrie 6. 1. 2020
RNDr. Martin Falk, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Genomika a proteomika 4. 11. 2019
RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Mikrobiologie 7. 10. 2019
Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Geometrie 26. 9. 2019
Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Biomolekulární chemie 23. 9. 2019
RNDr. Milan Číž, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Fyziologie živočichů 23. 9. 2019
Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Geometrie 23. 9. 2019
RNDr. Dana Černá, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Aplikovaná matematika 9. 9. 2019
RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Zoologie 27. 5. 2019
Ivan Kushkevych Přírodovědecká fakulta Mikrobiologie 11. 3. 2019
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. Přírodovědecká fakulta Mikrobiologie 30. 5. 1995
Habilitační řízení - obory
obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 9. 10. 2030
Biochemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Biomolekulární chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Botanika Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Ekologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Ekotoxikologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 1. 9. 2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Chemie životního prostředí Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Aplikovaná matematika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17. 9. 2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Sociální geografie a regionální rozvoj Přírodovědecká fakulta 7. 1. 2030
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27. 11. 2029
Zoologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Jmenovací řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. RNDr. David Honys, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Genomika a proteomika 1. 10. 2020
doc. Mgr. Miroslav Vosátka, CSc. Přírodovědecká fakulta Fyziologie rostlin 1. 6. 2020
doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Biomolekulární chemie 4. 11. 2019
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Zoologie 7. 10. 2019
doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Zoologie 23. 9. 2019
doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Matematická analýza 9. 9. 2019
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Botanika 13. 5. 2019
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. Přírodovědecká fakulta Biochemie 25. 2. 2019
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc. Přírodovědecká fakulta Matematika - Algebra a teorie čísel 29. 10. 2018
Jmenovací řízení - obory
obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 9. 10. 2030
Biochemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Biomolekulární chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Botanika Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Ekologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Ekotoxikologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 1. 9. 2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Chemie životního prostředí Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17. 9. 2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27. 11. 2029
Zoologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023

Ing. Lucie Janíčková

vedoucí oddělení – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 1406
e‑mail:

Bc. Jana Procházková

referentka pro kvalitu a akademické záležitosti

telefon: 549 49 5106
e‑mail: