Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Základní informace

Habilitační a jmenovací řízení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity podléhají Směrnici MU č. 7/2017. Přírodovědecká fakulta nabízí bezmála 30 oborů habilitačního řízení a přes 25 oborů řízení ke jmenování profesorem. Údaje o probíhajících habilitačních řízeních najdete zde, probíhající jmenovací řízení na PřF MU si zobrazíte zde.

Veškeré informace potřebné k zahájení kvalifikačního řízení a informace o jeho průběhu naleznete níže. Před samotným podáním žádosti je potřeba si všechny informace projít, tedy orientační kritéria kladená na uchazeče, postup při podání žádosti a také průběh kvalifikačních řízení na fakultě.

Orientační kritéria pro kvalifikační řízení

Uchazeč prokazuje

  • pedagogické zkušenosti s vedením celosemestrální výuky
  • zkušenosti s vedením bakalářských, magisterských a doktorských studentů
  • mezinárodní zkušenosti a přesah
  • nezávislost a samostatnost v zajištění a realizaci vlastní výzkumné činnosti
  • celkový publikační výkon, kvalitu vědeckých výstupů a mezinárodní ohlasy
  • zásadní podíl na vědeckých publikacích

Před přípravou žádosti o zahájení řízení se doporučuje konzultace s ředitelem příslušného ústavu, případně s proděkanem pro vědu a výzkum PřF MU. Konzultovat je vhodné i v případě, že se očekávané pedagogické a profesní zkušenosti neshodují s reálnými zkušenostmi uchazeče.

Splnění oborově specifických ukazatelů nemůže být interpretováno jako nárokové. Habilitační či hodnoticí komise vždy posuzuje individuálně komplexní profil uchazeče. Podle specifik konkrétního dílčího oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů, než které jsou v indikativní tabulce. Komise individuálně posuzuje také situace, kdy uchazeč v některých ukazatelích dosahuje nižších hodnot, které jsou ale vyváženy lepším profilem v parametrech ostatních.


Očekávané pedagogické a profesní zkušenosti

Habilitační řízení

 • Více než 5 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Vedení celosemestrálního kurzu (minimálně semináře, cvičení apod.)
 • Samostatná grantová činnost s potenciálem získávat extramurální financování výzkumu
 • Vedení a úspěšně obhájené práce Bc a Mgr studentů (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Výrazná mezinárodní zkušenost, zpravidla zahraniční postdoktorální pobyt

Řízení ke jmenování profesorem

 • Obvykle 10 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Garantování a vedení přednášky nebo jiného významného celosemestrálního kurzu
 • Vedení doktorandů a úspěšně obhájené PhD práce (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Vedení výzkumné nebo grantové skupiny, samostatná grantová činnost
 • Výrazná a samostatná mezinárodní zkušenost

Očekávané oborově specifické požadavky na výzkumnou činnost

Tabulka orientačních požadavků (habilitační řízení / jmenovací řízení). Podle specifik konkrétního dílčího podoboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů.

 

Kvalitní a významné práce se zásadním podílem uchazeče*

Originální články (regular articles) v databázi ISI WoS

Mezinárodní recenzované práce celkem

Počet citací bez autocitací v ISI WoS**

Geografie, Geologie, Antropologie

2 / 6

6 / 15

20 / 40

15 / 30

Biologie, Chemie, Biochemie, Vědy o živé přírodě, Životní prostředí a zdraví

5 / 20

15 / 40

neurčeno

100 / 200

Matematika

2 / 6

6 / 15

15 / 30

10 / 30

Fyzika

5 / 10

15 / 40

neurčeno

60 / 200

*originální články nad mediánem oboru dle ISI WoS nebo monografie pro relevantní obory; uchazeč je hlavním nebo korespondujícím autorem
**podle specifik oboru lze výjimečně vykazovat i další významné ohlasy

Jak podat žádost o habilitační nebo jmenovací řízení

 1. Před samotným podáním žádosti konzultujte svůj záměr s ředitelem příslušného ústavu.
 2. Předpokládá se, že v tomto bodě máte již vytvořenou habilitační práci dle podmínek uvedených v článku 5 Směrnice MU č. 7/2017. Stručné informace k habilitační práci najdete níže.
 3. Pokud jste absolvoval/a doktorské vzdělání v zahraničí, je potřeba jej nostrifikovat.
 4. Následně vyplňte fakultní přílohuvšechny přílohy dle směrnice.
  • V případě, že máte větší publikační i citační aktivitu, můžete požádat referentku o zajištění citační analýzy, viz níže.
 5. Vyplněné přílohy pošlete referentce e-mailem ve formátu Word a připojte habilitační práci, tři významné publikaceVŠ diplomy. V případě jmenovacího řízení připojte namísto habilitační práce dvě doporučující stanoviska.
 6. Referentka přílohy zkontroluje a spolu s Vámi je uvede do formálně správné podoby.
 7. Jakmile jsou v pořádku, přílohy si vytisknete, podepíšete a naskenované je referentce pošlete e-mailem.
  • Přílohy musí být strukturovány v jednotlivých souborech: jedna příloha = jeden soubor.
  • Formuláře pojmenujte "Příjmení_Annex 1" apod.
 8. Nakonec na oddělení doručíte všechny dokumenty.

FAKULTNÍ PŘÍLOHA PŘÍLOHY DLE SMĚRNICE


Na co dbát při vyplňování příloh:

 • Všechny přílohy vyplňujte v anglickém jazyce. Pouze záznamy, které byly publikovány v češtině nebo jiném jazyce a zároveň nemají anglický ekvivalent, můžete uvádět v originálním jazyce.
 • Záznamy (zaměstnání, studium, publikace) seřaďte chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
 • Každý záznam (publikace, článek) musí být vždy uveden jen jednou – pokud spadá do více kategorií či příloh, vyberte pouze jednu.
 • V bibliografických záznamech vypište všechny autory (nepoužívejte zkratky "a kol." nebo "et al.") a vždy uveďte i název článku.

Příloha č. 1, 2 a 3:

 • Uvádějte zkratky titulů přesně tak, jak jsou uvedeny ve Vašich diplomech.
 • Nezapomeňte vyplnit obor řízení (Field in which the appointment is being sought) podle toho, jak je oficiálně stanoven: Obory habilitačního / jmenovacího řízení.

Příloha č. 4 a 5:

 • Vypište všechny publikace a citační záznamy, které jsou relevantní pro daný obor řízení.
 • Nelze uvádět vědecké a pedagogické výsledky, které nebyly dosud publikovány! Takové výsledky (preprinty, postprinty) je možné uvést pouze v kategorii Other works considered important by the applicant.
 • Bibliografický záznam musí být v jazyce, v němž byla publikace vydána.
 • V příloze č. 5 je povinné u záznamů uvádět i kvartil podle AIS/SJR.

Příloha č. 6:

 • Přílohu je možné nahradit citační analýzou, kterou zpracovává Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci, nebo výpisem z WoS či Scopus. V tomto případě kontaktujte referentku.
 • Je možné uvádět autocitace. V tom případě je nutné tuto skutečnost uvést na začátku přílohy a zároveň do přílohy č. 7 zaznamenat procentuální podíl autocitací v %.
 • Uveďte každou citaci jen jednou. Pokud uvedete stejnou citaci u různých výsledků a znamená to, že autor citace citoval ve svém jednom výsledku několik různých výsledků uchazeče, je několikanásobné uvádění stejné citace v pořádku.

Příloha č. 7:

 • Pokud nemáte citační analýzu: do kolonky Citations – international databases uveďte součet citací z databází WoS a Scopus. Ostatní citace se uvádí do kolonky Citations – other.
 • Pokud máte citační analýzu: do kolonky uveďte počet citací převzatý z části 3. Citation Impact – Web of Science v tabulce Summary Metrics. Můžete si vybrat údaj ze sloupečku Web of Science, nebo Scopus. Do kolonky můžete uvést počet citací s autocitacemi, pak je potřeba vyplnit i podíl autocitací. Pokud autocitace uvádět nechcete, do kolonky uvedete počet citací bez autocitací a podíl nechejte prázdný. Citace z jiných databází než WoS a Scopus se uvádí do kolonky Citations – other.
 • Do kategorie Additional comments on publication activities je možné vkládat cokoli, co ještě nebylo uvedeno v jiných přílohách.

Uchazeč na oddělení donese:

1) V případě habilitačního řízení

 • Originály příloh + úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a titulech
  • Doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných titulech se rozumí: vysokoškolský diplom a jeho přílohy (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dodatek k diplomu apod.).
  • Úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, příp. konstatování referentky, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené razítkem a podpisem.
  • Pokud tedy diplomy nemáte úředně ověřené, do spisu zařaďte obyčejnou kopii a na oddělení si s sebou doneste originály diplomů – referentka je porovná vůči kopiím, které následně ověří razítkem a podpisem.
  • Materiály seřaďte dle pokynů směrnice: příloha 1, příloha 3, diplomy, přílohy 4–9.
  • Dokumenty tiskněte oboustranně, spojte sešívačkou a vložte do složky nejlépe s pevnou vazbou (kroužková vazba, rychlovazač apod.).
 • (Habilitační práci)
  • Habilitační práce se primárně odevzdává v elektronické podobě. Případný počet vytištěných výtisků stanoví později habilitační komise dle své potřeby, resp. podle požadavků oponentů. V případě, že pro posouzení postačuje habilitační komisi i oponentům elektronická verze, není potřeba habilitační práci odevzdávat v tištěné podobě.
  • POZOR! Typů habilitační práce je několik. Článek 6 směrnice uvádí, jaké náležitosti musí každý typ práce obsahovat. Pro informaci uvádíme náležitosti nejčastějšího typu práce:

Habilitační práce typu B obsahuje tzv. komentář:

 • Komentář má (podobně jako abstrakt) ve zkratce představit, čím se uchazeč v habilitační práci zabýval, jaké jsou její hlavní cíle a výsledky, jaké metody uchazeč použil apod.
 • Velice důležité je u jednotlivých článků, které jsou součástí habilitační práce, uvést kvantitativní a obsahový autorský podíl uchazeče.
 • Pro příklad je možné podívat se na komentář jednoho z uchazečů uveřejněný na stránce jeho kvalifikačního řízení.
 • Je v angličtině a může být stručný (cca 1–2 stránky).
 • Příklad možné struktury komentáře si můžete stáhnout zde.

2) V případě jmenovacího řízení

  • Originály příloh + úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a titulech + doporučující stanoviska
   • Doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných titulech se rozumí: vysokoškolský diplom a jeho přílohy (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dodatek k diplomu apod.).
   • Úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, příp. konstatování referentky, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené razítkem a podpisem.
   • Pokud tedy diplomy nemáte úředně ověřené, do spisu zařaďte obyčejnou kopii a na oddělení si s sebou doneste originály diplomů – referentka je porovná vůči kopiím, které následně úředně ověří.
   • Doporučujícími stanovisky se rozumí dvě doporučení uchazeče od profesorů téhož nebo příbuzného oboru. Pokud jsou stanoviska v jiném než anglickém jazyce, doloží uchazeč i jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka.
   • Materiály seřaďte dle pokynů směrnice: příloha 2, doporučující stanoviska, příloha 3, diplomy, přílohy 4–9.
   • Dokumenty tiskněte oboustranně, spojte sešívačkou a vložte do složky nejlépe s pevnou vazbou (kroužková vazba, rychlovazač apod.).
  • Dvě kopie přílohy č. 3 a jednu kopii příloh č. 4, 5 a 9 (stačí volně vložit do složky)
   • (Tři publikace, které uchazeč považuje za nejvýznamnější) - stačí poslat e-mailem v PDF, výtisky budou potřeba až na VR MU

Uchazeči odevzdávají všechny zpracované materiály k rukám referentky Bc. Procházkové na Oddělení pro doktorské studium, kvalitu a akademické záležitosti.


Nostrifikace zahraničního doktorského vzdělání

 • Pokud jste absolvoval/a doktorské vzdělání v zahraničí, je nutné toto vzdělání nostrifikovat na Odboru výzkumu Rektorátu MU.
 • Proces nostrifikace je vhodné zahájit v průběhu vyplňování příloh.
 • Veškeré informace o tom, jak nostrifikovat své zahraniční vzdělání, najdete zde.
 • Vzdělání z Maďarska, Polska, Slovinska a také Slovenska se uznává za rovnocenné a držitelé diplomů je mohou přímo použít na území České republiky bez nutnosti jejich uznání.
 • Doklad o uznání rovnocenného zahraničního vzdělání připojte ke kopiím diplomů do spisu. S sebou na oddělení poté přineste originál, vůči kterému bude kopie porovnána a úředně ověřena.

Ekvivalenční dohody: hodnost docent a profesor

 • Pokud má ČR ekvivalenční dohodu ukotvující rovnost titulů a hodností, pak jsou vědecké hodnosti automaticky uznávány za rovnocenné.
 • Pokud ovšem ekvivalenční dohoda neexistuje, nelze hodnosti uznat za rovnocenné s českými.
 • Česká republika má ekvivalenční dohodu s těmito státy:
  • Polsko – rovnocennost hodností a titulů docent a profesor
  • Slovensko – rovnocennost hodností a titulů docent a profesor pouze do 28/3/2015
  • Německo – pouze rovnocennost kvalifikace docent
  • Maďarsko a Slovinsko – nevztahuje se na tituly docent a profesor

Aktualizace příloh:

Všechny přílohy – s výjimkou názvů témat veřejné přednášky v příloze č. 1 – můžete kdykoli v průběhu řízení aktualizovat, ovšem vždy tak, aby ostatní účastníci řízení (tj. členové komise a vědecké rady) měli podklady k dispozici nejpozději 5 pracovních dní před svým posuzováním. Každý aktualizovaný doklad musí obsahovat aktuální datum a podpis a je předkládán jak v elektronické, tak fyzické podobě.

Informace k průběhu kvalifikačních řízení

Veřejná přednáška

Veřejná přednáška se koná v bodě, kdy byla v daném řízení jmenována komise (a v habilitačním řízení oponenti). Její termín ovšem nijak s prací oponentů nesouvisí, může probíhat paralelně. Téma veřejné přednášky vybere komise ze tří návrhů uchazeče uvedených v příloze č. 1. Veškerou komunikaci ohledně této akce si domlouvá uchazeč s předsedou komise.

Informace o přednášce bývají zveřejňovány na webových stránkách ústavu, aby se jí mohli účastnit zájemci z řad veřejnosti. Přednášky se musí účastnit nejméně 3 členové komise, aby mohlo vzápětí dojít k jejímu písemnému hodnocení. Z akce je třeba vždy vytvořit prezenční listinu všech přítomných posluchačů.

V době omezení možnosti prezenční účasti většího množství účastníků doporučujeme postupovat dle pokynů v tomto dokumentu.

Hodnocení přednášky


Vědecká rada PřF MU

Jakmile v daném řízení proběhnou všechny přípravné kroky a komise navrhne jmenování uchazeče, následuje zařazení řízení na zasedání Vědecké rady PřF MU. V rámci zasedání zahajuje řízení předseda komise, který uchazeče krátce uvede a předá souhrnnou informaci o hlasování komise.

Následuje přednáška uchazeče, která trvá 15 minut a v průběhu níž by měl uchazeč prokázat svou vědeckou i pedagogickou způsobilost v daném oboru. Po přednášce, v případě habilitačního řízení předseda komise ještě okomentuje posudky oponentů a vybere z nich 2 dotazy, na které uchazeč reaguje.

Následuje diskuze, v níž členové vědecké rady pokládají uchazeči dotazy. Po veřejné diskuzi se koná diskuze neveřejná mezi členy VR zakončená tajným hlasováním. Výsledek hlasování předá uchazeči děkan – návrh je buď postoupen dále, nebo je řízení ukončeno.

Habilitační řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
Jörgen Linus Wulff, M.Sc., Ph.D. Přírodovědecká fakulta Teoretická fyzika a astrofyzika 9. 11. 2021
Mgr. David Kraus, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Aplikovaná matematika 27. 9. 2021
RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Fyzikální chemie 15. 6. 2021
Mgr. Peter Šepitka, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Matematická analýza 1. 6. 2021
Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Matematická analýza 27. 5. 2021
Obory habilitačního řízení
obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 13. 10. 2030
Biochemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Biomolekulární chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Botanika Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Ekologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Ekotoxikologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 1. 9. 2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Chemie životního prostředí Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Aplikovaná matematika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17. 9. 2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Sociální geografie a regionální rozvoj Přírodovědecká fakulta 7. 1. 2030
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27. 11. 2029
Zoologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Životní prostředí a zdraví Přírodovědecká fakulta 22. 6. 2031
Jmenovací řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 2. 11. 2021
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Botanika 13. 10. 2021
doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Teoretická fyzika a astrofyzika 14. 7. 2021
doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Molekulární biologie a genetika 29. 6. 2021
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Molekulární biologie a genetika 11. 3. 2021
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. Přírodovědecká fakulta Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 2. 12. 2020
Obory jmenovacího řízení
obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 13. 10. 2030
Biochemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Biomolekulární chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Botanika Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Ekologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Ekotoxikologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 1. 9. 2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Chemie životního prostředí Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17. 9. 2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27. 11. 2029
Zoologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Životní prostředí a zdraví Přírodovědecká fakulta 22. 6. 2031
Emeritní a mimořádný profesor

Emeritní profesor

Status emeritního profesora může získat bývalý zaměstnanec Masarykovy univerzity s akademickou hodností profesora, který se svou celoživotní pedagogickou a vědeckou činností mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj univerzity nebo její součásti.

Emeritní profesor je čestným členem akademické obce Masarykovy univerzity a fakulty s právem podílet se na aktivitách MU, resp. fakulty či pracoviště. Může se aktivně účastnit činnosti pracoviště zejména prostřednictvím konzultační činnosti ke koncepčním i dílčím odborným otázkám. Na základě dohody s vedoucím pracoviště se emeritní profesor může podílet i na výzkumných aktivitách či dalších činnostech pracoviště, popřípadě se zabývat vlastním výzkumem.

Seznam emeritních profesorů za Přírodovědeckou fakultu MU můžete najít zde.

Postup při jmenování emeritního profesora

Postup upravuje směrnice č. 5/2018 Postavení emeritních profesorů. Návrh na jmenování podává kterýkoli akademický pracovník řediteli ústavu fakulty, jejímž byl navrhovaný profesor zaměstnancem. Jde o písemný návrh, který obsahuje kromě identifikačních údajů navrhovaného především odůvodnění v rozsahu cca jedné strany textu; přílohou je profesní životopis. Ředitel ústavu návrh postupuje děkanovi prostřednictvím Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci PřF MU. V případě souhlasu děkana je návrh předložen ke schválení Vědeckou radou PřF MU. Děkan pak se souhlasem VR PřF MU předkládá návrh k rozhodnutí rektorovi.

Obvyklou formou předložení návrhu rektorovi je dopis děkana, jehož přílohou jsou:

 • návrh na jmenování emeritního profesora,
 • profesní životopis navrhovaného,
 • zápis ze zasedání vědecké rady fakulty, na kterém byl návrh schválen.

Informaci o rozhodnutí rektora o jmenování emeritním profesorem předá Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací OV RMU jak fakultě, tak také emeritnímu profesorovi. Pracoviště, které návrh vytvořilo, následně s emeritním profesorem zajistí smlouvu podle vzoru, který je dostupný na dokumentovém serveru. Jmenování se stvrzuje slavnostním předáním jmenovacího dekretu emeritnímu profesorovi z rukou rektora, obvykle na zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity.


Mimořádný profesor

Pracovní pozici mimořádného profesora umožňuje zřídit Zákon č. 111/1998 Sb. o VŠ výlučně té vysoké škole, která získala institucionální akreditaci v dané oblasti vzdělávání. Masarykova univerzita získala institucionální akreditaci v květnu 2018 na dobu deseti let pro 23 oblastí vzdělávání, jejich seznam je dostupný zde.

Dle ustanovení Zákona o VŠ je výkon funkce mimořádného profesora v mnohých aspektech srovnatelný s hodnostmi docenta a profesora. Podléhá však některým omezením, jejichž specifikaci naleznete zde. Pracovní místo akademického pracovníka, který je zařazen jako mimořádný profesor, může zastávat pouze osoba, která postavení srovnatelného s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí, popřípadě významný odborník, který v dané oblasti vzdělávání působí v praxi alespoň po dobu 20 let.

Proces obsazování pracovního místa mimořádného profesora a jeho pravidla popisuje Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity.

Seznam mimořádných profesorů za Přírodovědeckou fakultu MU můžete najít zde.

Postup při obsazování pozice mimořádného profesora

Návrh vedoucího součásti na obsazení pracovního místa mimořádného profesora se se stručným odůvodněním nejprve předává vedoucí personálního oddělení Přírodovědecké fakulty MU, Mgr. Janě Kneblové.

Po schválení na této úrovni je návrh zařazen na program Vědecké rady PřF MU. Teprve po schválení vědeckou radou fakulty je možné návrh se všemi přílohami předat rektorovi prostřednictvím Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací RMU, k rukám Mgr. Zdenky Loučkové.

Přílohy návrhu:

 • odborný životopis uchazeče,
 • doklady potvrzující splnění zákonných požadavků,
 • zápis z jednání komise pro dotčené výběrové řízení, (pokud bylo realizováno), nebo popis a odůvodnění jiného způsobu obsazení,
 • zápis z příslušného zasedání vědecké rady dotčené součásti,
 • a případné další přílohy dle uvážení vedoucího součásti.

Pro předložení návrhu prosím použijte formulář, který naleznete zde.

Bc. Jana Procházková

referentka pro kvalitu a akademické záležitosti – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 5929
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.