Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Základní informace

Habilitační a jmenovací řízení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity podléhají Směrnici MU č. 7/2017. Přírodovědecká fakulta nabízí bezmála 30 oborů habilitačního řízení a přes 25 oborů řízení ke jmenování profesorem. Údaje o probíhajících habilitačních řízeních najdete zde, probíhající jmenovací řízení na PřF MU si zobrazíte zde.

Veškeré informace potřebné k zahájení kvalifikačního řízení a informace o jeho průběhu naleznete níže. Před samotným podáním žádosti je potřeba si všechny informace projít, tedy orientační kritéria kladená na uchazeče, postup při podání žádosti a také průběh kvalifikačních řízení na fakultě.

Orientační kritéria pro uchazeče

Uchazeč prokazuje

  • pedagogické zkušenosti s vedením celosemestrální výuky
  • zkušenosti s vedením bakalářských, magisterských a doktorských studentů
  • mezinárodní zkušenosti a přesah
  • nezávislost a samostatnost v zajištění a realizaci vlastní výzkumné činnosti
  • celkový publikační výkon, kvalitu vědeckých výstupů a mezinárodní ohlasy
  • zásadní podíl na vědeckých publikacích

Před přípravou žádosti o zahájení řízení se doporučuje konzultace s ředitelem příslušného ústavu, případně s proděkanem pro výzkum PřF MU. Konzultovat je vhodné i v případě, že se očekávané pedagogické a profesní zkušenosti neshodují s reálnými zkušenostmi uchazeče.

Splnění oborově specifických ukazatelů nemůže být interpretováno jako nárokové. Habilitační či hodnoticí komise vždy posuzuje individuálně komplexní profil uchazeče. Podle specifik konkrétního dílčího oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů, než které jsou v indikativní tabulce. Komise individuálně posuzuje také situace, kdy uchazeč v některých ukazatelích dosahuje nižších hodnot, které jsou ale vyváženy lepším profilem v parametrech ostatních.


Očekávané pedagogické a profesní zkušenosti

Habilitační řízení

 • Více než 5 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Vedení celosemestrálního kurzu (minimálně semináře, cvičení apod.)
 • Samostatná grantová činnost s potenciálem získávat extramurální financování výzkumu
 • Vedení a úspěšně obhájené práce Bc a Mgr studentů (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Výrazná mezinárodní zkušenost, zpravidla zahraniční postdoktorální pobyt
 • Minimálně 4 roky od úspěšné obhajoby dizertační práce (podmínka platná od 1. 11. 2023) – výjimku v odůvodněných případech schvaluje děkan PřF MU po předchozím souhlasu Vědecké rady PřF MU

Řízení ke jmenování profesorem

 • Obvykle 10 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Garantování a vedení přednášky nebo jiného významného celosemestrálního kurzu
 • Vedení doktorandů a úspěšně obhájené PhD práce (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Vedení výzkumné nebo grantové skupiny, samostatná grantová činnost
 • Výrazná a samostatná mezinárodní zkušenost
 • Minimálně 4 roky od jmenování docentem (podmínka platná od 1. 11. 2023) – výjimku v odůvodněných případech schvaluje děkan PřF MU po předchozím souhlasu Vědecké rady PřF MU

Očekávané oborově specifické požadavky na výzkumnou činnost

Tabulka orientačních požadavků (habilitační řízení / jmenovací řízení). Podle specifik konkrétního dílčího podoboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů.

 

Kvalitní a významné práce se zásadním podílem uchazeče*

Originální články (regular articles) v databázi ISI WoS

Mezinárodní recenzované práce celkem

Počet citací bez autocitací v ISI WoS**

Geografie, Geologie, Antropologie

2 / 6

6 / 15

20 / 40

15 / 30

Biologie, Chemie, Biochemie, Vědy o živé přírodě, Životní prostředí a zdraví

5 / 20

15 / 40

neurčeno

100 / 200

Matematika

2 / 6

6 / 15

15 / 30

10 / 30

Fyzika

5 / 10

15 / 40

neurčeno

60 / 200

*originální články nad mediánem oboru dle ISI WoS nebo monografie pro relevantní obory; uchazeč je hlavním nebo korespondujícím autorem
**podle specifik oboru lze výjimečně vykazovat i další významné ohlasy

Jak podat žádost o habilitační nebo jmenovací řízení

 1. Před samotným podáním žádosti konzultujte svůj záměr s ředitelem příslušného ústavu. Pokud nesplňujete některá z orientačních kritérií pro uchazeče, poraďte se s proděkanem pro výzkum.
 2. Pokud podáváte žádost o habilitační řízení, napište habilitační práci dle podmínek uvedených v článku 5 Směrnice MU č. 7/2017. Nejdůležitější informace najdete níže.
 3. Pokud je Váš doktorský diplom v jiném jazyce než v češtině, slovenštině či angličtině, bude potřeba předložit úředně ověřený překlad do češtiny nebo angličtiny vystavený soudním tlumočníkem v ČR nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.
 4. Pokud jste získal/a akademickou hodnost (docent, profesor) v zahraničí, je potřeba ověřit, zda ji Česká republika považuje za ekvivalentní.
 5. Vyplňte fakultní přílohuvšechny přílohy dle směrnice. Důkladně si prostudujte sekci Na co je třeba dávat pozor.
 6. Vyplněné přílohy pošlete referentce pro kvalitu a akademické záležitosti e-mailem ve formátu Word a připojte habilitační práci, tři významné publikaceVŠ diplomy. V případě jmenovacího řízení připojte namísto habilitační práce dvě doporučující stanoviska (nejlépe zahraničních) profesorů téhož nebo příbuzného oboru.
 7. Referentka přílohy zkontroluje a spolu s Vámi je uvede do formálně správné podoby.
 8. Nakonec na oddělení doručte všechny potřebné dokumenty.

FAKULTNÍ PŘÍLOHA PŘÍLOHY DLE SMĚRNICE


Na co je třeba dávat pozor

Habilitační práce

 • Habilitační práce se primárně odevzdává v elektronické podobě. Případný počet vytištěných výtisků stanoví později habilitační komise dle své potřeby, resp. podle požadavků oponentů. V případě, že pro posouzení postačuje habilitační komisi i oponentům elektronická verze, není potřeba habilitační práci odevzdávat v tištěné podobě.
 • POZOR! V případě licenčních omezení na vydané články či kapitoly z knih je třeba, aby na tuto skutečnost uchazeč upozornil v příloze č. 1 a uvedl rozsah omezení uveřejnění habilitační práce. Pokud nelze zveřejnit celou habilitační práci, uchazeč předkládá v el. podobě (1) plnou verzi práce, která bude uložena jako neveřejná, a (2) verzi s vybranými částmi práce, které lze zveřejnit.
 • POZOR! Typů habilitační práce je několik. Článek 5 směrnice uvádí, jaké náležitosti musí každý typ práce splňovat. Pro informaci uvádíme náležitosti nejčastějšího typu práce, souboru uveřejněných vědeckých prací:
 • Skládá se z již uveřejněných prací! Součástí práce mohou být také postprinty, příp. early access články.
 • Není možné uvádět vědecké práce, které ještě nebyly oficiálně publikovány, nebo preprinty, diskuze, recenze, konf. příspěvky.
 • Obsahuje tzv. komentář. Komentář je v angličtině a má, podobně jako abstrakt, ve zkratce (1–2 strany) představit, čím se uchazeč v habilitační práci zabýval, jaké jsou její hlavní cíle a výsledky, jaké metody uchazeč použil apod. V případě článků se spoluautory je důležité uvést i kvantitativní a obsahový autorský podíl uchazeče.
 • Příklad možné struktury komentáře najdete v kvalifikačním řízení jednoho z uchazečů, šablona je ke stažení zde.

Všechny přílohy (= annexy)

 • Přílohy vyplňujte v anglickém jazyce, ALE nepřekládají se: (1) získané akademické tituly – uvádějte v podobě, jaká je na diplomech, (2) záznamy publikací, které byly publikovány v češtině nebo jiném jazyce a zároveň nemají anglický ekvivalent. 
 • Záznamy (zaměstnání, studium, publikace) seřaďte chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
 • Každý záznam (publikace, článek) musí být vždy uveden jen jednou – pokud spadá do více kategorií či příloh, vyberte pouze jednu.
 • V bibliografických záznamech vypište všechny autory (nepoužívejte zkratky "a kol." nebo "et al.") a vždy uveďte název článku.
 • Z formulářů nic nemažte. V případě, že danou část / tabulku nevyužijte, ponechte ji prázdnou.

Doporučující dopisy

 • Měly by být ideálně od zahraničních profesorů téhož nebo příbuzného oboru, resp. od odborníků, kteří v zahraničí zastávají pozici srovnatelnou s českým "profesorem". Odborníkem ze zahraničí se rozumí osoba s cizí státní příslušností (vyjma Slovenské republiky), která nepůsobí trvale v ČR. Ve výjimečných případech může být za zahraničního odborníka považována také osoba s českou nebo slovenskou státní příslušností, která více než 10 let nepůsobí v ČR, resp. na Slovensku. Pokud jsou doporučující dopisy v jiném než anglickém jazyce, doloží se také jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka.
 • Doporučující dopisy musí být vypracovány pro konkrétní zahajované řízení ke jmenování profesorem.
 • Doporučující dopisy je potřeba dodat elektronicky, ale později také v originálu, a to jedním ze dvou způsobů:
  • v tištěné podobě, tj. originál dokumentu, který si autor vytiskl a vlastnoručně podepsal modrou propiskou (pozor, nesmí to být vytištěný sken nebo PDF s obrázkem podpisu),
  • PDF dokument s uznávaným elektronickým podpisem, tj. opatřený certifikátem vydaným certifikační autoritou.
 • Profesoři, kteří pro uchazeče sepíší doporučující dopisy, následně nesmí být navrženi jako členové komise.

Annex 1 (resp. 2)

 • Uvádějte zkratky titulů přesně tak, jak jsou uvedeny ve Vašich diplomech (nepřekládejte do angličtiny).
 • Nezapomeňte vyplnit obor řízení (Field in which the appointment is being sought) podle toho, jak je oficiálně stanoven: Obory habilitačního / jmenovacího řízení.

Annex 4

 • Pedagogickou činnost na MU si můžete vygenerovat z ISu.
 • Názvy kurzů/předmětů se uvádí dle originálního názvu – pokud jsou v češtině, uvádí se v češtině (anglický překlad se vepíše do závorky); pokud v angličtině, pak v angličtině.

Annex 5

 • Vypište všechny publikace, které jsou relevantní pro daný obor řízení.
 • Do kategorie Original research article je možné uvádět pouze výsledky označené typem "article", "review" nebo "letter".
 • Vědecké a pedagogické výsledky, které nebyly dosud publikovány (preprinty, postprinty), je možné uvést pouze v kategorii Other works considered important by the applicant.
 • Bibliografický záznam musí být v jazyce, v němž byla publikace vydána. Anglický překlad vepište do závorky.
 • U všech záznamů uveďte kvartil časopisu v roce vydání podle AIS/SJR.
 • V případě, že máte větší publikační i citační aktivitu, můžete využít službu Ústřední knihovny PřF MU nebo Knihovny univerzitního kampusu (dle pracoviště), která Vám na základě údajů z WoSu a Scopusu zpracuje část i) Original research article. Ostatní části zpracovává sám uchazeč, přičemž knihovna zkontroluje správnost citací podle zvolené citační normy (nejčastěji ISO 690). V případě zájmu o tuto variantu prosím kontaktujte referentku.

Annex 6

 • Na začátku přílohy je potřeba uvést, zda uvádíte autocitace, či nikoli.
 • Uveďte každou citaci jen jednou. Pokud uvedete stejnou citaci u různých výsledků a znamená to, že autor citace citoval ve svém jednom výsledku několik různých výsledků uchazeče, je několikanásobné uvádění stejné citace v pořádku.
 • V případě, že máte větší publikační i citační aktivitu, můžete přílohu (resp. část A) nahradit jedním z těchto způsobů:
 1. vygenerovaným přehledem citací z WoS nebo Scopus,
 2. přehledem citací z WoSu a Scopusu, který pro Vás zajistí Ústřední knihovna PřF MU nebo Knihovna univerzitního kampusu (dle pracoviště) a zaznamená je do formuláře Annexu 6,
 3. citační analýzou, kterou zpracovává Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci.

V každém případě prosím kontaktujte referentku.

Annex 7

 • Pokud nemáte citační analýzu: do kolonky Citations – international databases uveďte součet citací z databází WoS a Scopus. Ostatní citace se uvádí do kolonky Citations – other.
 • Pokud máte citační analýzu: do kolonky uveďte počet citací převzatý z části 3. Citation Impact – Web of Science v tabulce Summary Metrics. Můžete si vybrat údaj ze sloupečku Web of Science, nebo Scopus. Do kolonky můžete uvést počet citací s autocitacemi, pak je potřeba vyplnit i podíl autocitací. Pokud autocitace uvádět nechcete, do kolonky uvedete počet citací bez autocitací a podíl nechejte prázdný. Citace z jiných databází než WoS a Scopus se uvádí do kolonky Citations – other.
 • Do kategorie Additional comments on publication activities je možné vkládat cokoli, co ještě nebylo uvedeno v jiných přílohách.

Uchazeč na oddělení donese

V případě habilitačního řízení

 1. Originály příloh
 2. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a získaných titulech, které si uchazeč uvádí u svého jména 
 • Pokud je Váš doktorský diplom v jiném jazyce než v češtině, slovenštině či angličtině, je potřeba předložit úředně ověřený překlad do češtiny nebo angličtiny vystavený soudním tlumočníkem v ČR nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí. (Pokud předložíte doklad o uznání rovnocenného zahraničního vzdělání vystavený v ČR, tzv. nostrifikaci, není úřední překlad diplomu potřeba.)
 • Úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, příp. konstatování referentky, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené razítkem a podpisem. Pokud tedy diplomy nemáte úředně ověřené, do spisu zařaďte obyčejnou kopii a na oddělení si s sebou doneste originály diplomů – referentka je porovná vůči kopiím, které následně ověří razítkem a podpisem.
 • Materiály seřaďte dle pokynů směrnice: Annex 1, Annex 3, diplomy, Annexy 4–9.
 • Dokumenty tiskněte barevně a vložte volně do složky.

V případě jmenovacího řízení

 1. Originály příloh
 2. Dvě doporučující stanoviska (nejlépe zahraničních) profesorů
 3. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a získaných titulech, které si uchazeč uvádí u svého jména
 • Pokud je Váš doktorský diplom v jiném jazyce než v češtině, slovenštině či angličtině, je potřeba předložit úředně ověřený překlad do češtiny nebo angličtiny vystavený soudním tlumočníkem v ČR nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí. (Pokud předložíte doklad o uznání rovnocenného zahraničního vzdělání vystavený v ČR, tzv. nostrifikaci, není úřední překlad diplomu potřeba.)
 • Úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, příp. konstatování referentky, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené razítkem a podpisem. Pokud tedy diplomy nemáte úředně ověřené, do spisu zařaďte obyčejnou kopii a na oddělení si s sebou doneste originály diplomů – referentka je porovná vůči kopiím, které následně úředně ověří.
 • Materiály seřaďte dle pokynů směrnice: Annex 2, doporučující stanoviska, Annex 3, diplomy, Annexy 4–9.
 • Dokumenty tiskněte barevně a vložte volně do složky.

Uchazeči odevzdávají všechny materiály na Oddělení pro doktorské studium, kvalitu a akademické záležitosti po domluvě s referentkou pro kvalitu a akademické záležitosti.


Zahraniční doktorské vzdělání

 • Pokud máte zájem o nostrifikaci svého doktorského vzdělání ze zahraničí, obraťte se prosím na Odbor výzkumu Rektorátu MU.
 • Veškeré informace o tom, jak nostrifikovat své zahraniční vzdělání, najdete zde.
 • Vzdělání z Maďarska, Polska, Slovinska a také Slovenska se uznává za rovnocenné a držitelé diplomů je mohou přímo použít na území České republiky bez nutnosti jejich uznání.

Ekvivalenční dohody: hodnosti docent a profesor

 • Pokud má ČR ekvivalenční dohodu ukotvující rovnost titulů a hodností, pak jsou vědecké hodnosti automaticky uznávány za rovnocenné.
 • Pokud ovšem ekvivalenční dohoda neexistuje, nelze hodnosti uznat za rovnocenné s českými.
 • Česká republika má ekvivalenční dohodu s těmito státy:
  • Polsko – rovnocennost hodností a titulů docent a profesor
  • Slovensko – rovnocennost hodností a titulů docent a profesor pouze do 28/3/2015
  • Německo – pouze rovnocennost kvalifikace docent
  • Maďarsko a Slovinsko – nevztahuje se na tituly docent a profesor

Aktualizace příloh

Všechny přílohy – s výjimkou názvů témat veřejné přednášky v Annexu 1 (resp. 2) – můžete kdykoli v průběhu řízení aktualizovat, ovšem vždy tak, aby ostatní účastníci řízení (tj. členové komise a vědecké rady) měli podklady k dispozici nejpozději 5 pracovních dní před svým posuzováním. Každý aktualizovaný doklad musí obsahovat aktuální datum a podpis a je předkládán jak v elektronické, tak fyzické podobě.

Informace k průběhu kvalifikačního řízení

Návrh habilitační / hodnoticí komise

Návrh komise se vytváří podle těchto pravidel:

 • Komise je pětičlenná. Jejími členy jsou profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru nebo oborech příbuzných.
 • Předsedou komise je profesor, zpravidla zaměstnanec MU.
 • Nejméně tři členové komise jsou odborníci z jiného pracoviště než MU. Jedná se o odborníky, kteří nemají na MU uzavřen pracovněprávní vztah formou pracovního úvazku nebo dohody o pracovní činnosti. Za externího člena komise není považován emeritní profesor MU.
 • Nejméně jeden člen komise je ze zahraničí (osoba s cizí státní příslušností vyjma Slovenské republiky, která nepůsobí trvale v ČR).
 • Členem komise nemůže být spoluautor části habilitační práce ani častý spoluautor uchazeče (povoluje se spoluautorství u max. 20 % výsledků uvedených v Annexech 4 a 5).
 • Členem komise nemůže být profesor, který pro uchazeče psal doporučující dopis.

Návrh oponentů

Habilitační komise vybere 3 oponenty habilitační práce. 

 • Pouze jeden z oponentů může být odborník z MU, ostatní oponenti jsou odborníci z jiného pracoviště, tzn. nemají na MU uzavřen pracovněprávní vztah formou pracovního úvazku nebo dohody o pracovní činnosti.
 • Oponent nemůže být spoluautorem části habilitační práce (tzn. jedné či více publikací, ze kterých se práce skládá), ani publikačních výsledků uvedených v Annexech 4 a 5.
 • Oponentem nemůže být jmenován člen habilitační komise ani přímý nadřízený / podřízený zaměstnanec uchazeče.
 • Oponent musí na odborné úrovni ovládat jazyk habilitační práce.

Veřejná přednáška

Veřejná přednáška se koná v bodě, kdy byla v daném řízení jmenována komise a v habilitačním řízení také oponenti. Její termín ovšem nijak s prací oponentů nesouvisí, může probíhat paralelně. Téma veřejné přednášky vybere komise ze tří návrhů uchazeče uvedených v návrhu na zahájení řízení (Annex 1 nebo 2). Veškerou komunikaci ohledně této akce si domlouvá uchazeč s předsedou komise.

Informace o přednášce bývají zveřejňovány na webových stránkách ústavu, aby se jí mohli účastnit zájemci z řad veřejnosti. Přednášky se musí účastnit nejméně 3 členové komise, kteří vytvoří její písemné hodnocení.

Veřejná přednáška může být v češtině (slovenštině) i angličtině – záleží na zvyklostech oboru a publiku.

Hodnocení přednášky


Vědecká rada PřF MU

Jakmile v daném řízení proběhnou všechny přípravné kroky a komise navrhne jmenování uchazeče, následuje zařazení řízení na zasedání Vědecké rady PřF MU. V rámci zasedání zahajuje řízení předseda komise, který uchazeče krátce uvede a předá informace o komisi (a oponentech) a jejím hodnocení.

Následuje přednáška uchazeče, která trvá 15 minut a v průběhu níž by měl uchazeč prokázat svou vědeckou i pedagogickou způsobilost v daném oboru. Po přednášce následuje diskuze, v níž členové vědecké rady pokládají uchazeči dotazy. Po veřejné diskuzi se koná diskuze neveřejná mezi členy VR zakončená tajným hlasováním. Výsledek hlasování předá uchazeči děkan – návrh je buď postoupen rektorovi, nebo je řízení ukončeno.

Pokud zaměstnanec PřF MU žádá o habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem mimo MU a potřebuje doložit svou pedagogickou činnost, může si ji vygenerovat z ISu. Jestliže VŠ, na které se řízení koná, požaduje potvrzení tohoto dokumentu, obraťte se prosím na vedoucí Personálního oddělení PřF MU.

V mimořádných případech, pokud je zapotřebí vyjádření děkana, kontaktujte referentku pro kvalitu a akademické záležitosti.

Habilitační řízení
Obory habilitačního řízení
obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická biochemie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 13.10.2030
Biochemie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Biomolekulární chemie a strukturní biologie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Botanika Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Ekologie Přírodovědecká fakulta 01.10.2033
Experimentální biologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30.06.2028
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 01.09.2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Matematika - Aplikovaná matematika Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17.09.2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30.06.2033
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Sociální geografie a regionální rozvoj Přírodovědecká fakulta 07.01.2030
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27.11.2029
Zoologie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Životní prostředí a zdraví Přírodovědecká fakulta 22.06.2031
Jmenovací řízení
Obory jmenovacího řízení
obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická biochemie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 13.10.2030
Biochemie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Biomolekulární chemie a strukturní biologie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Botanika Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Ekologie Přírodovědecká fakulta 01.10.2033
Experimentální biologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30.06.2028
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 01.09.2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Matematika - Aplikovaná matematika Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17.09.2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30.06.2033
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27.11.2029
Zoologie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Životní prostředí a zdraví Přírodovědecká fakulta 22.06.2031
Emeritní a mimořádný profesor

Emeritní profesor

Status emeritního profesora může získat bývalý zaměstnanec Masarykovy univerzity s akademickou hodností profesora, který se svou celoživotní pedagogickou a vědeckou činností mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj univerzity nebo její součásti.

Emeritní profesor je čestným členem akademické obce Masarykovy univerzity a fakulty s právem podílet se na aktivitách MU, resp. fakulty či pracoviště. Může se aktivně účastnit činnosti pracoviště zejména prostřednictvím konzultační činnosti ke koncepčním i dílčím odborným otázkám. Na základě dohody s vedoucím pracoviště se emeritní profesor může podílet i na výzkumných aktivitách či dalších činnostech pracoviště, popřípadě se zabývat vlastním výzkumem.

Seznam emeritních profesorů za Přírodovědeckou fakultu MU můžete najít zde.

Postup při jmenování emeritního profesora

Postup upravuje směrnice č. 5/2018 Postavení emeritních profesorů. Návrh na jmenování podává kterýkoli akademický pracovník řediteli ústavu fakulty, jejímž byl navrhovaný profesor zaměstnancem. Jde o písemný návrh, který obsahuje kromě identifikačních údajů navrhovaného především odůvodnění v rozsahu cca jedné strany textu; přílohou je profesní životopis. Ředitel ústavu návrh postupuje děkanovi prostřednictvím Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci PřF MU. V případě souhlasu děkana je návrh předložen ke schválení Vědeckou radou PřF MU. Děkan pak se souhlasem VR PřF MU předkládá návrh k rozhodnutí rektorovi.

Obvyklou formou předložení návrhu rektorovi je dopis děkana, jehož přílohou jsou:

 • návrh na jmenování emeritního profesora,
 • profesní životopis navrhovaného,
 • zápis ze zasedání vědecké rady fakulty, na kterém byl návrh schválen.

Informaci o rozhodnutí rektora o jmenování emeritním profesorem předá Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací OV RMU fakultě i emeritnímu profesorovi. Ve chvíli, kdy je oznámeno dopisem rektora, že jmenování proběhne, uzavírá pracoviště, které návrh vytvořilo, s emeritním profesorem smlouvu podle vzoru. Podmínky týkající se svěření majetku univerzity do trvalého užívání emeritním profesorem se navíc upravují smlouvou o výpůjčce. Jmenování se stvrzuje slavnostním předáním jmenovacího dekretu emeritnímu profesorovi z rukou rektora, obvykle na zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity.


Mimořádný profesor

Pracovní pozici mimořádného profesora umožňuje zřídit Zákon č. 111/1998 Sb. o VŠ výlučně té vysoké škole, která získala institucionální akreditaci v dané oblasti vzdělávání. Masarykova univerzita získala institucionální akreditaci v květnu 2018 na dobu deseti let pro 23 oblastí vzdělávání, jejich seznam je dostupný zde.

Dle ustanovení Zákona o VŠ je výkon funkce mimořádného profesora v mnohých aspektech srovnatelný s hodnostmi docenta a profesora. Podléhá však některým omezením, jejichž specifikaci naleznete zde. Pracovní místo akademického pracovníka, který je zařazen jako mimořádný profesor, může zastávat pouze osoba, která postavení srovnatelného s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí, popřípadě významný odborník, který v dané oblasti vzdělávání působí v praxi alespoň po dobu 20 let.

Proces obsazování pracovního místa mimořádného profesora a jeho pravidla popisuje Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity. Dle Metodického listu Postavení a zařazování mimořádného profesora na MU ve znění účinném od 1. ledna 2023 je ve formuláři návrhu nutné zvolit kategorii mimořádného profesora. Pomocné srovnání kategorií Mimořádný profesor I a II najdete v článku 6 metodického listu.

 • Mimořádný profesor I je určen pro osoby, které mají kompetence na vykonávání prof. / doc., ale nemají oficiální habilitaci / profesuru, resp. nesplňují pro ni požadavky či nemají profesní zájem na získání. Jde o termínované projektové zapojení odborníků z praxe. Návrhy v kategorii Mimořádný profesor I schvaluje vědecká rada fakulty a následně rektor.
 • Mimořádný profesor II je určen pro špičkové akademiky s přínosem ze zahraničí, kterým je tímto vytvořeno mimořádné funkční místo. Návrhy v kategorii Mimořádný profesor II schvaluje vědecká rada fakulty a Vědecká rada MU.

Postup při obsazování pozice mimořádného profesora

Návrh vedoucího součásti na obsazení pracovního místa mimořádného profesora se se stručným odůvodněním nejprve předává vedoucí personálního oddělení Přírodovědecké fakulty MU.

Po schválení na této úrovni je návrh zařazen na program Vědecké rady PřF MU. Teprve po schválení vědeckou radou fakulty je možné návrh se všemi přílohami předat rektorovi prostřednictvím Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací RMU.

Pro předložení návrhu prosím použijte formulář, který naleznete zde.

Přílohy návrhu:

 • odborný životopis uchazeče,
 • doklady potvrzující splnění zákonných požadavků,
 • zápis z jednání komise pro dotčené výběrové řízení, (pokud bylo realizováno), nebo popis a odůvodnění jiného způsobu obsazení,
 • zápis z příslušného zasedání vědecké rady dotčené součásti,
 • a případné další přílohy dle uvážení vedoucího součásti.
Mgr. Jana Procházková

referentka pro kvalitu a akademické záležitosti – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 5929
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.