Habilitační a jmenovací řízení

Základní informace

ORIENTAČNÍ KRITÉRIA POŽADAVKŮ PRO KVALIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ

UCHAZEČ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PROKAZUJE:
  • pedagogické zkušenosti s vedením celosemestrální výuky
  • zkušenosti s vedením bakalářských, magisterských a doktorských studentů
  • mezinárodní zkušenosti a přesah
  • nezávislost a samostatnost v zajištění a realizaci vlastní výzkumné činnosti
  • celkový publikační výkon, kvalitu vědeckých výstupů a mezinárodní ohlasy
  • zásadní podíl na vědeckých publikacích

Splnění oborově specifických ukazatelů nemůže být interpretováno jako nárokové. Habilitační či hodnotící komise vždy posuzuje individuálně komplexní profil uchazeče. Podle specifik konkrétního dílčího oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů, než které jsou v indikativní tabulce. Komise individuálně posuzuje také situace, kdy uchazeč v některých ukazatelích dosahuje nižších hodnot, které jsou ale vyváženy lepším profilem v parametrech ostatních.

Před přípravou žádosti o zahájení řízení se doporučuje konzultace s proděkanem pro vědu a výzkum.


OČEKÁVANÉ ZKUŠENOSTI PEDAGOGICKÉ A PROFESNÍ

Habilitace

 • >5 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Vedení celosemestrálního kurzu (minimálně semináře, cvičení apod.)
 • Samostatná grantová činnost s potenciálem získávat extramurální financování výzkumu
 • Vedení a úspěšně obhájené práce Bc a Mgr studentů (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Výrazná mezinárodní zkušenost, zpravidla zahraniční postdoktorální pobyt

Řízení ke jmenování profesorem

 • Obvykle 10 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Garantování a vedení přednášky nebo jiného významného celosemestrálního kurzu
 • Vedení doktorandů a úspěšně obhájené PhD práce (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Vedení výzkumné nebo grantové skupiny, samostatná grantová činnost
 • Výrazná a samostatná mezinárodní zkušenost

OČEKÁVANÉ OBOROVĚ SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNOU ČINNOST

Tabulka – orientační požadavky (první číslo – habilitační řízení / druhé číslo – jmenovací řízení). Podle specifik konkrétního dílčího pod-oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů.

 

Kvalitní a významné práce se zásadním podílem uchazeče*

Originální články (regular article) v databázi ISI WOS

Mezinárodní recenzované práce celkem

Počet citací bez autocitací na ISI WOS**

Geografie, Geologie, Antropologie

2 / 6

6 / 15

20 / 40

15 / 30

Biologie, Chemie, Biochemie, Vědy o živé přírodě, Životní prostředí a zdraví

5 / 20

15 / 40

neurčeno

100 / 200

Matematika

2 / 6

6 / 15

15 / 30

10 / 30

Fyzika

5 / 10

15 / 40

neurčeno

60 / 200

*originální články nad mediánem oboru dle ISI WOS nebo monografie pro relevantní obory; uchazeč je hlavním nebo korespondujícím autorem

**podle specifik oboru lze výjimečně vykazovat i další významné ohlasy

JAK PODAT ŽÁDOST O HABILITAČNÍ ČI JMENOVACÍ ŘÍZENÍ

 1. Před samotným podáním žádosti konzultuje uchazeč svůj záměr s vedoucím ústavu.
 2. Uchazeč vyplní všechny přílohy dle Směrnice MU č. 7/2017.
  • V případě, že má uchazeč větší publikační (a citační) aktivitu, může požádat referentku oddělení o zajištění bibliometrické analýzy, která nahradí část A přílohy č. 6. Analýzu zpracovává Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci.
  • Formuláře příloh při vyplňování nijak neupravujte. V případě, že nemáte co doplnit, ponechte kolonku prázdnou.
 3. Vyplněné přílohy uchazeč odešle referentce e-mailem výhradně ve formátu Word a připojí také habilitační práci a tři významné publikace, v případě jmenovacího řízení pouze doporučující stanoviska.
  • Referentka přílohy zkontroluje a spolu s uchazečem je uvede do formálně správné podoby.
 4. Jakmile jsou přílohy v pořádku, uchazeč je vytiskne, podepíše a naskenované je referentce odešle e-mailem.
  • Přílohy musí být strukturovány v jednotlivých souborech: jedna příloha = jeden soubor.
  • Formuláře prosím pojmenujte "Příjmení_Annex 1" apod.
 5. Nakonec uchazeč na oddělení osobně doručí všechny dokumenty uvedené níže.

PŘÍLOHY K VYPLNĚNÍ


NA CO DBÁT PŘI VYPLŇOVÁNÍ PŘÍLOH:
 • Všechny přílohy vyplňujte výhradně v anglickém jazyce.
 • Záznamy (zaměstnání, studium, publikace) seřaďte chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
 • Každý záznam (publikace, článek) musí být vždy uveden jen jednou – pokud spadá do více kategorií či příloh, vyberte pouze jednu.
 • V bibliografických záznamech vypište všechny autory (nepoužívejte zkratky "a kol." nebo "et al.") a vždy uveďte i název článku.
 • Příloha č. 1 nebo 2:
  • Uvádějte zkratky titulů přesně tak, jak jsou uvedeny ve Vašich diplomech.
  • Nezapomeňte vyplnit obor řízení (Field in which the appointment is being sought) podle toho, jak je oficiálně stanoven (najdete na této stránce v záložce Habilitační / Jmenovací řízení – obory).
 • Příloha č. 4 a 5:
  • Vypište všechny publikace a citační záznamy, které jsou relevantní pro daný obor řízení.
  • Nelze uvádět vědecké a pedagogické výsledky, které nebyly dosud publikovány!
  • Bibliografický záznam musí být v jazyce, v němž byla publikace vydána.
  • V příloze č. 5 je nově povinné u záznamů uvádět i kvartil podle AIS/SJR.
 • Příloha č. 6:
  • Je možné uvádět i autocitace (citace samotného uchazeče). V tom případě je nutné tuto skutečnost v příloze č. 6 uvést a zároveň do přílohy č. 7 zaznamenat procentuální podíl autocitací v %.
  • Uveďte každou citaci jen jednou. Pokud uvedete stejnou citaci u různých výsledků a znamená to, že autor citace citoval ve svém jednom výsledku několik různých výsledků uchazeče, je několikanásobné uvádění stejné citace v pořádku.
 • Příloha č. 7:
  • Do kolonky Citations – international databases se uvádí součet citací z databází WoS a Scopus. Ostatní citace se uvádí do kolonky Citations – other.
  • Pokud jste si nechali vytvořit citační analýzu, do téže kolonky uveďte číslo převzaté z části 3. Citation Impact – Web of Science v tabulce Summary Metrics v řádku Without self-citations. Můžete si vybrat údaj buď ze sloupečku Web of Science, nebo Scopus.
  • Do oddílu Additional comments on publication activities je možné vkládat např. rozpracované publikace (které jsou v tisku či recenzním řízení) či cokoli, co ještě nebylo uvedeno v jiných přílohách.

UCHAZEČ NA ODDĚLENÍ DONESE:

1) V případě habilitačního řízení

 • Originály všech příloh + úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a titulech v pevné (např. kroužkové) vazbě
  • Doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných titulech se rozumí: vysokoškolský diplom a jeho přílohy (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dodatek k diplomu apod.).
  • Úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, příp. konstatování referentky, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené razítkem a podpisem.
  • Pokud tedy diplomy nemáte úředně ověřené, do spisu zařaďte obyčejnou kopii a na oddělení si s sebou doneste originály diplomů – referentka je porovná vůči kopiím, které následně ověří razítkem a podpisem.
 • Kopii celého spisu (přílohy + doklady o vzdělání), která není napevno svázaná
 • Výtisky tří publikací, které uchazeč považuje za nejvýznamnější
 • (Habilitační práci)
  • Habilitační práce se primárně odevzdává v elektronické podobě. Případný počet vytištěných výtisků stanoví později habilitační komise dle své potřeby, resp. podle požadavků oponentů. V případě, že pro posouzení postačuje habilitační komisi i oponentům elektronická verze, není potřeba habilitační práci odevzdávat v tištěné podobě.
  • POZOR! Typů habilitační práce je několik. Článek 6 směrnice č. 7 uvádí, jaké náležitosti musí každý typ práce obsahovat. Pro informaci uvádíme náležitosti nejčastějšího typu práce:

Habilitační práce typu B obsahuje tzv. komentář:

 • Komentář má (podobně jako abstrakt) ve zkratce představit, čím se uchazeč v habilitační práci zabýval, jaké jsou její hlavní cíle a výsledky, jaké metody uchazeč použil apod.
 • Velice důležité je u jednotlivých článků, které jsou součástí habilitační práce, uvést kvantitativní a obsahový autorský podíl uchazeče. Pro příklad je možné se podívat na komentář jednoho z uchazečů uveřejněný na stránce jeho kvalifikačního řízení.
 • Je v angličtině a může být stručný (cca 1–2 stránky).
 • Příklad možné struktury komentáře si můžete stáhnout zde.

2) V případě jmenovacího řízení

 • Originály všech příloh + úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a titulech + doporučující stanoviska v pevné (např. kroužkové) vazbě
  • Doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných titulech se rozumí: vysokoškolský diplom a jeho přílohy (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dodatek k diplomu apod.).
  • Úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, příp. konstatování referentky, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené razítkem a podpisem.
  • Pokud tedy diplomy nemáte úředně ověřené, do spisu zařaďte obyčejnou kopii a na oddělení si s sebou doneste originály diplomů – referentka je porovná vůči kopiím, které následně úředně ověří.
  • Doporučujícími stanovisky se rozumí dvě doporučení uchazeče od profesorů téhož nebo příbuzného oboru. Pokud jsou stanoviska v jiném než anglickém jazyce, doloží uchazeč i jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka.
 • Jednu kopii celého spisu (přílohy + doklady o vzdělání + stanoviska), která není napevno svázaná

Uchazeči odevzdávají všechny zpracované materiály osobně na Oddělení pro doktorské studium, kvalitu a akademické záležitosti k rukám referentky Bc. Jany Procházkové.


POKUD UCHAZEČ ABSOLVOVAL DOKTORSKÉ VZDĚLÁNÍ V ZAHRANIČÍ:
 • Je nutné toto vzdělání nostrifikovat (uznat) na Odboru výzkumu Rektorátu MU.
 • Uznávání vzdělání ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko) má své vlastní podmínky
 • Veškeré informace o tom, jak nostrifikovat své zahraniční vzdělání najdete zde.
 • Doklad o uznání rovnocenného zahraničního vzdělání připojte ke kopiím diplomů do obou spisů. S sebou na oddělení poté přineste originál tohoto dokladu, vůči kterému budou kopie ve spisech porovnány a úředně ověřeny.

AKTUALIZACE PŘÍLOH:

Uchazeč může doklady kdykoli v průběhu řízení aktualizovat, ovšem vždy tak, aby ostatní účastníci řízení (tj. zejm. členové komise a vědecké rady) měli podklady k dispozici nejpozději 5 pracovních dní před svým posuzováním. Každý aktualizovaný doklad musí obsahovat aktuální datum a podpis uchazeče a je předkládán jak v elektronické, tak i fyzické verzi.

INFORMACE K PRŮBĚHU KVALIFIKAČNÍCH ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA

Veřejná přednáška se koná v bodě, kdy byla v daném řízení jmenována komise (a v habilitačním řízení oponenti). Její termín ovšem nijak s prací oponentů nesouvisí, může probíhat paralelně. Téma veřejné přednášky vybere komise ze tří návrhů uchazeče uvedených v příloze č. 1. Veškerou komunikaci ohledně této akce si domlouvá uchazeč s předsedou komise.

Informace o přednášce bývají zveřejňovány na webových stránkách ústavu, aby se jí mohli účastnit zájemci z řad veřejnosti. Přednášky se musí účastnit nejméně 3 členové komise, aby mohlo vzápětí dojít k jejímu písemnému hodnocení. Z akce je třeba vždy vytvořit prezenční listinu všech přítomných posluchačů.

--> KONÁNÍ VEŘEJNÝCH PŘEDNÁŠEK ONLINE
V době omezení možnosti prezenční účasti většího množství účastníků na veřejných přednáškách doporučujeme postupovat takto:

1) Veřejná přednáška v online režimu – preferovaná varianta
Celá přednáška se koná v online režimu přes MS Teams, Zoom či jiný nástroj. Odkaz na online konání veřejné přednášky zveřejňuje předseda komise obvykle na webových stránkách ústavu, dále dle uvážení. Mezi formální náležitosti pak patří zajištění prezenční listiny, která představuje seznam lidí připojených online. Přednášky se účastní nejméně 3 členové komise. Po skončení veřejné přednášky předseda komise vyplní formulář č. 11 – Hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost, kde uvede, jakou formou byla přednáška realizována a také to, že ji sledovali další min. 2 členové komise, kteří souhlasí s jejím hodnocením. Formulář podepisuje pouze předseda komise.

2) Veřejná přednáška v hybridním režimu
Přednášky se účastní max. 10 osob (včetně uchazeče) v dostatečně velké místnosti a současně je zajištěn online přenos přes MS Teams, Zoom nebo jiný nástroj. Odkaz na online konání veřejné přednášky zveřejňuje předseda komise obvykle na webových stránkách ústavu, dále dle uvážení. Uchazeč při prezentaci nemusí mít roušku, ostatní v místnosti roušku mají. Mezi formální náležitosti pak patří zajištění prezenční listiny s podpisy osob fyzicky přítomných v místnosti a druhé prezenční listiny, která představuje seznam lidí připojených online. Přednášky se prezenčně nebo online účastní nejméně 3 členové komise. Po skončení veřejné přednášky předseda komise vyplní formulář č. 11 – Hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost, kde uvede, jakou formou byla přednáška realizována a také to, že ji sledovali další min. 2 členové komise, kteří souhlasí s jejím hodnocením. Formulář podepisuje pouze předseda komise.

Formulář pro hodnocení přednášky


VĚDECKÁ RADA PŘF MU
 • Jakmile v daném řízení proběhnou všechny přípravné kroky a komise navrhne jmenování, následuje zařazení řízení na zasedání Vědecké rady PřF.
 • V rámci zasedání zahajuje vlastní řízení předseda komise, který uchazeče krátce uvede a předá souhrnnou informaci o hlasování komise.
 • Následuje přednáška uchazeče, která trvá 15 minut a v průběhu níž by měl uchazeč prokázat svou vědeckou i pedagogickou způsobilost v daném oboru.
 • Po přednášce (v případě habilitačního řízení) předseda komise okomentuje posudky oponentů a vybere z nich 2 dotazy, na které uchazeč reaguje.
 • Následuje diskuze, v níž členové VR PřF pokládají uchazeči dotazy.
 • Po veřejné diskuzi se koná diskuze neveřejná (mezi členy VR) zakončená tajným hlasováním.
 • Děkan uchazeči oznámí výsledek hlasování – návrh je buď postoupen dále, nebo je řízení ukončeno.
Habilitační řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
John Denis Bourke Přírodovědecká fakulta Matematika - Algebra a teorie čísel 2. 2. 2021
Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Fyzika kondenzovaných látek 17. 12. 2020
Phuoc Tai Nguyen Přírodovědecká fakulta Matematika - Matematická analýza 15. 12. 2020
Dr. András Rontó Přírodovědecká fakulta Matematika - Matematická analýza 15. 12. 2020
RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Matematická analýza 27. 7. 2020
Ernst Paunzen, Dr.rer.nat Přírodovědecká fakulta Teoretická fyzika a astrofyzika 27. 7. 2020
Obory habilitačního řízení
obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 13.10.2030
Biochemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Biomolekulární chemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Botanika Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Ekologie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Ekotoxikologie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyziologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 01.09.2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Chemie životního prostředí Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Matematika - Aplikovaná matematika Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17.09.2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Sociální geografie a regionální rozvoj Přírodovědecká fakulta 07.01.2030
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27.11.2029
Zoologie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Jmenovací řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Molekulární biologie a genetika 11. 3. 2021
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. Přírodovědecká fakulta Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 2. 12. 2020
doc. RNDr. David Honys, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Genomika a proteomika 13. 10. 2020
doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. Přírodovědecká fakulta Fyziologie rostlin 1. 6. 2020
doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Biomolekulární chemie 4. 11. 2019
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Zoologie 7. 10. 2019
doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Zoologie 23. 9. 2019
doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Matematika - Matematická analýza 9. 9. 2019
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Botanika 13. 5. 2019
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. Přírodovědecká fakulta Biochemie 25. 2. 2019
Obory jmenovacího řízení
obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 13.10.2030
Biochemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Biomolekulární chemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Botanika Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Ekologie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Ekotoxikologie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Fyziologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 01.09.2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Chemie životního prostředí Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17.09.2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27.11.2029
Zoologie Přírodovědecká fakulta 30.11.2023
Emeritní profesoři

Status emeritního profesora může získat bývalý zaměstnanec Masarykovy univerzity s akademickou hodností profesora, který se svou celoživotní pedagogickou a vědeckou činností mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj univerzity nebo její součásti.

Emeritní profesor je čestným členem akademické obce Masarykovy univerzity a fakulty s právem podílet se na aktivitách MU, resp. fakulty či pracoviště. Může se aktivně účastnit činnosti pracoviště zejména prostřednictvím konzultační činnosti ke koncepčním i dílčím odborným otázkám. Na základě dohody s vedoucím pracoviště se emeritní profesor může podílet i na výzkumných aktivitách či dalších činnostech pracoviště, popřípadě se zabývat vlastním výzkumem.

Informace týkající se postupu jmenování emeritního profesora najdete na Portálu MU.

Seznam emeritních profesorů za Přírodovědeckou fakultu MU můžete najít zde.

Ing. Lucie Janíčková

vedoucí oddělení – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 1406
e‑mail:

Bc. Jana Procházková

referentka pro kvalitu a akademické záležitosti

telefon: 549 49 5929
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.