Od září s novým Studijním a zkušebním řádem MUNI

Představujeme novinky platné od září: Ústní zkouška pouze za přítomnosti tří osob, slovní hodnocení průběhu státních zkoušky nebo možnost mít u neveřejné části opravného termínu státní zkoušky zástupce z vedení fakulty.

27. 6. 2024 Pavel Lízal Zuzana Jayasundera

Foto: Tomáš Hájek

Ústní zkouška pouze za přítomnosti tří osob

Zásadní změnou ve Studijním a zkušebním řádu MUNI je od září roku 2024 to, že nově bude možné, aby ústní zkouška proběhla nikoli za přítomnosti zkoušejícího a zkoušeného, ale výhradně za přítomnosti tří osob. Primárně se předpokládá, že to bude jeden zkoušející a dva zkoušení. V případě, že nelze zajistit dva zkoušené, nebo to z nějakého důvodu při zkoušení v daném předmětu možné není, bude onou třetí osobou zaměstnanec fakulty. Existuje i řešení pro nouzový stav, kdy nejsou k dispozici dva studující ani zaměstnanec. Pak je možné pořídit ověřitelný záznam o průběhu zkoušky. K tomu bude vydán metodický list. Ověřitelnost lze zajistit dvěma způsoby, buď audio záznamem, anebo písemným záznamem, který pak podepisují jak zkoušející, tak studentka či student. V obou případech se záznam bude vkládat do speciální složky v Informačním systému (IS) MUNI. Ta bude mít nastavenou omezenou expiraci a omezený přístup jen pro určité osoby. V případě, že by pak nastalo zpochybnění průběhu zkoušky nebo došlo k revizi hodnocení, využije se tento záznam. Výše uvedené však platí pouze v situaci, kdy nelze zajistit u zkoušky třetí osobu, mělo by se tedy jednat o velmi výjimečnou situaci.

Slovní hodnocení průběhu státních zkoušky

Změna nastala i v hodnocení průběhu státních zkoušky. Ta se už nebude známkovat. Všechny její součásti budou hodnoceny pouze třemi slovními spojeními, a to „prospěl výborně“ pro ty zcela nejlepší; „prospěl“ pro ty ostatní a „neprospěl“ pro ty, co nebudou mít takové znalosti, aby dostali jeden ze dvou zmíněných stupňů.

Samozřejmě se pak i celkové hodnocení státní zkoušky mění. Bude v něm i možnost „prospěl summa cum laude“ pro to, čemu jsme doposud říkávali „červený diplom“. Protože už se nebude známkovat státní zkouška, hledal se jiný způsob toho, jak hodnotit průběh studia. Novinkou je, že hodnocení „prospěl summa cum laude“ získá určité procento nejlepších studentů a studentek. Ovšem podmínek musí splnit hned několik, viz článek č. 26 Studijního a zkušebního řádu MUNI. Prospěchová podmínka je nahrazena tím, že studentka či student musí patřit mezi 10 % nejlepších absolventů a absolventek studijního programu téhož typu dané fakulty za předcházející dva akademické roky. A když k tomu splní i další podmínky, tak pak může být hodnocen „summa cum laude“.

Novinka u opravného termínu státní zkoušky

Další změna se týká státní zkoušky, a to opravného termínu. Nově může student či studentka požádat děkana nebo jím pověřené osoby o jejich přítomnost na opravném termínu státní závěrečné zkoušky také u její neveřejné části. Tento zástupce z vedení fakulty je schopen v případě potřeby dosvědčit, že průběh jak veřejné, tak neveřejné části, byl v pořádku.

Foto: Irina Matusevič

Hodnocení X

Výzvou směrem k vyučujícím je, aby od podzimního semestru využívali hodnocení X už v průběhu semestru, pokud student či studentka neplní podmínky předmětu, což jim znemožní hlásit se ke zkoušce. Je to poměrně nová věc, pro některé předměty to platilo už před dvěma, třemi lety. Fakultě to pomůže řešit situaci se studenty, kteří nastoupí do studia a nestudují. Reálně se zapíší, pak ale nenastoupí, nechodí na přednášky, nechodí na cvičení nebo neukončí studium, protože zapomenou nebo neví, že by studium ukončit měli. Studují třeba na jiné vysoké škole, ale zůstávají nám v systému tady takzvaně „viset“ v podstatě téměř až do dalšího semestru, protože ukončit studium doposud bylo možné jenom na základě nesplnění podmínek pro zápis do dalšího semestru.

Nyní je nově ve Studijním a zkušebním řádu možnost, že pokud student neplní podmínky v průběhu semestru a je zjevné, že není schopen splnit podmínky zápisu do dalšího semestru, tak mu už v průběhu semestru může být úředně ukončeno studium. Což je z určitého úhlu výhodné i pro tyto studenty a studentky, protože se jim nepočítají ty měsíce do celkové doby studia, které by jim mohly chybět, pokud studují jinde. A samozřejmě je to výhodné pro nás, protože máme přehled, kolik studentů a studentek půjde na zkoušku, kolik se jich bude registrovat a zapisovat do předmětu v dalším semestru.

Vyžaduje to však, aby nám vyučující, zejména u těch předmětů, kde se plní podmínky, jako je přítomnost na výuce, odevzdávání protokolů a podobně, aby nám do Informačního systému hodnocení X zadávali, abychom v půli semestru na Studijním oddělení SCI MUNI mohli udělat kontrolu a mohli případně ukončit ta studia, kde budou vyplněna hodnocení X a bude jasné, že dotyčná/ý není schopna/schopen získat dost kreditů.

Ovšem, nemůže se stát, že by toto opatření dopadlo na studenta či studentku, co se dostali do problematické životní situace. A to proto, že u nás fungují takzvaní poradci prevence studijní neúspěšnosti. Ti mají za úkol v polovině semestru projít aplikací, která jim napoví, že nějaký student neplní studijní povinnosti, jak by měl. Toho člověka pak kontaktuji a situaci společně řeší.

Úpravy v Opatření děkana SCI MUNI ke Studijnímu a zkušebnímu řádu

Vzhledem ke všem těmto změnám bylo potřeba upravit také naše Opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu tak, aby odkazovalo na správné články.

Zpřesnění informací o blokové výuce a změnách v zadání závěrečné práce

V upraveném Opatření jsou podrobněji popsány informace k blokové výuce. Ta je výjimečnou částí výuky, která podléhá schvalování ředitelky/ředitele ústavu, případně děkana. Došlo ke zpřesnění toho, komu a jak se bloková výuka má nahlašovat.

Druhé zpřesnění je, že jakákoliv změna v zadání závěrečné práce musí být schválena přes podanou žádost o výjimku. Čili pokud dojde ke změně v zadání závěrečné práce, naše studijní oddělení se o tom musí dozvědět a znovu nastavit Archiv závěrečné práce tak, aby to vše souhlasilo.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.