Vynikající absolventi a vyučující obdrželi Cenu Přírodovědecké fakulty MU. Oceněny byly také spolupracující střední školy a instituce

Ceny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2023 převzalo 13 osobností. Na základě nominací z ústavů PřF MU byli oceněni vynikající učitelky a učitelé přírodních věd či matematiky, absolventi fakulty a také spolupracující školy a instituce. Ceny předal děkan PřF MU Tomáš Kašparovský spolu s rektorem MU Martinem Barešem v rámci Zahradní slavnosti na Kotlářské dne 18. 9. 2023.

25. 9. 2023 Zuzana Jayasundera Leoš Verner Kevin Francis Roche

Foto: Irina Matusevič

Přírodovědecká fakulta MU vzdělává budoucí vědkyně a vědce i učitelky a učitele přírodních věd i matematiky. Také se dlouhodobě snaží přibližovat tyto obory široké veřejnosti, stejně jako řada vyučujících na středních a základních školách, našich absolventů či partnerů fakulty.

Protože si naše fakulta velmi cení nelehké práce vyučujících i spolupracujících škol i společností, s nimiž dlouhodobě spolupracuje, rozhodla se letos ocenit některé z nich novou Cenou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, a to v kategoriích učitel/učitelka, absolvent/absolventka, spolupracující škola a spolupracující instituce.

V kategorii učitel/učitelka udělil děkan Tomáš Kašparovský Cenu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity následujícím osobnostem

Foto: Irina Matusevič

RNDr. Kateřina Cibulková z Gymnázia Brno Řečkovice

RNDr. Kateřina Cibulková je velmi fundovanou vyučující biologie a chemie, která vždy zodpovědně připravuje studující na studium na vysokých školách přírodovědného typu. Dlouhodobě spolupracuje s naší fakultou při výchově budoucích učitelek a učitelů. Je aktivní i v zapojení studentek a studentů gymnázia do soutěží celostátního i mezinárodního charakteru. Stála u zrodu SOČek na gymnáziu, stejně jako u zapojení do Amavetu. Zapojila studenty do soutěží INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair), České hlavičky, Učené společnosti a další. Intenzivně se podílí na organizaci SOČek, každoročně také vede řadu studentských prací.

Foto: Irina Matusevič

Mgr. Dušan Dvořáček z Gymnázia Rájec-Jestřebí

Dušan Dvořáček odvádí vynikající práci jako učitel zeměpisu a tělesné výchovy na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí. Je neustále plný energie a elánu, a jeho nadšení pro zeměpis přenáší na svoje studenty.

Vymýšlí různé typy aktivit, které studujícím umožňují hlouběji porozumět předmětu. Snaží se nejen předat znalosti, ale podporuje studenty v přemýšlení a uvažování. Podporuje své studenty v tom, aby se stali zodpovědnými, empatičtějšími a tolerantnějšími lidmi. Jeho pedagogický přístup poskytuje studentům důležité životní dovednosti, které jsou pro jejich budoucnost klíčové. Jeho vedení a inspirace jsou neocenitelné pro formování dobrého chování studentů, kteří se stávají příkladem pro ostatní.

Foto: Irina Matusevič

Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. z Gymnázia Brno-Řečkovice

Michal Kuňákvýznamně přispívá k popularizaci chemie na středoškolské úrovni. Svým dlouhodobým úsilím o integraci středoškoláků do odborných aktivit na naší fakultě umožňuje mladým studentkám a studentům první kroky v oblasti vědeckého bádání. V rámci jeho činnosti jsou středoškolské týmy nejen zapojeny do řady výzkumných a popularizačních projektů, ale také mají možnost navštěvovat a účastnit se workshopů a seminářů, které jim poskytují cenný pohled na současný výzkum a aplikace v chemii. Jeho zapojení do výuky na středních školách a zejména na gymnáziích je také hodné ocenění. Jeho přístup k výuce, který kombinuje kvalitní odborné znalosti s nadšením pro obor, inspiroval řadu studujících k dalšímu studiu a kariéře v oblasti chemie.

Foto: Irina Matusevič

Mgr. Monika Nováková z Gymnázia Rájec-Jestřebí

Monika Nováková je vynikající pedagožka a její odbornost v matematice a fyzice je vynikající. Ale není to jen odbornost, co ji dělá jedinečnou. Její hodnota jako učitelky spočívá také v dalších kvalitách, jako jsou empatie, srdečnost, vlídnost, respekt k individuálním potřebám studujících a schopnost vytvářet příjemnou atmosféru ve třídě. Její studentky a studenti jsou všestranně podporováni. Experimentální učebna, ve které vyučuje fyziku, je plná přístrojů na demonstrace, které velmi pomáhají zpestřit výuku a studujícím lépe si osvojit učivo. Mgr. Nováková dokáže tyto přístroje na plno využívat v rámci výuky, a tak umožňuje studentům lépe pochopit fyzikální jevy a principy i nadchnout se pro fyziku.

Foto: Irina Matusevič

RNDr. Pavel Vařejka z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše

Pavel Vařejka absolvoval učitelské studium – obor Matematika-Biologie na Přírodovědecké fakultě MU v roce 1986. Jako učitel matematiky a biologie velmi kvalitně zajišťuje výuku molekulární biologie, a přitom aktivně kultivuje vztahy s naší fakultou. Jako předseda Pedagogické sekce Československé biologické společnosti a člen jejího Hlavního výboru se velmi zajímá nejen o vědecké pokroky v oboru, ale rovněž o didaktické záležitosti i styl výuky biologie na gymnáziích. Aktivně se účastní seminářů a workshopů, jež organizuje Genetická společnost Gregora Mendela. Díky jeho úsilí došlo na gymnáziu ke zřízení tříletého volitelného předmětu s názvem „Molekulární biologie“. Jeho absolventky a absolventi často pokračují ve studiu na Přírodovědecké nebo Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

V kategorii absolvent/absolventka udělil děkan Tomáš Kašparovský Cenu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity následujícím osobnostem:

Foto: Irina Matusevič

RNDr. Aleš Mareček, CSc.

Aleš Mareček vystudoval odbornou chemii na naší fakultě a jako odborný asistent se věnoval výuce začínajících studujících odborného i učitelského studia. Od druhé poloviny devadesátých let se stále více věnoval vzdělávání budoucích středoškolských učitelů chemie, tvorbě učebnic a příruček pro studenty gymnázií i dalších středních škol. Souběžně s prací na Masarykově univerzitě pak 20 let vyučoval chemii na brněnském gymnáziu a je autorem nebo spoluautorem scénářů několika desítek výukových filmů, autorem oblíbené trojdílné učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia a dalších souvisejících textů, které ovlivnily několik generací středoškolských studentů i jejich učitelů.

Foto: Irina Matusevič

Mgr. Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické

Zdeněk Vermouzek je jedním z nejvýznamnějších českých ornitologů. Vystudoval obor Systematická biologie a ekologie na naší fakultě. Od roku 1993 je aktivním členem České společnosti ornitologické. Zde se vždy aktivně podílel na mapování, výzkumu, a především ochraně ptáků u nás. V roce 2010 se stal ředitelem této organizace, která se díky němu profesionalizovala. Díky vizionářské povaze, odvaze a strategickému myšlení Zdeňka Vermouzka se Česká společnost ornitologická rozvinula ve stabilní organizaci se širokým záběrem, vyjadřující se i ke tvorbě legislativy a ochranářským problémům celonárodního významu. Zdeněk Vermouzek se aktivně věnuje i popularizaci výzkumu a ochrany ptactva a činnost ČSO propaguje velkým množstvím vystoupení v médiích.

V kategorii spolupracující škola se děkan Tomáš Kašparovský rozhodl ocenit Cenou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity:

Foto: Irina Matusevič

Gymnázium Tišnov

Gymnázium Tišnov dlouhodobě spolupracuje s řadou ústavů naší fakulty v oborech geografie, biologie, chemie a geologie. Vyučující z fakulty jsou zváni k odborným přednáškám na gymnáziu, učitelky a učitelé gymnázia se na naší fakultě účastní přípravy studentů a studentek učitelství přírodovědných oborů – ať už jako vyučující reflektivních seminářů či jako provázející učitelky a učitelé na pedagogických praxích. Gymnázium také úspěšně připravuje na olympiády, jeho studentky a studenti se účastní letních škol či kroužků. Ceníme si podpory vedení gymnázia v rámci spolupráce při výuce didaktiky pro studenty učitelství na naší fakultě.

Cenu převzala ředitelka Gymnázia Tišnov PhDr. Barbora Holubová.

Foto: Irina Matusevič

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

Škola dlouhodobě spolupracuje na výchově studentek a studentů učitelství přírodovědných oborů naší fakulty. Jde o partnerskou školu Masarykovy univerzity, podílí se na pedagogických praxích, její vyučující a studující se podílí na výuce reflektivních seminářů. Studenti a studentky gymnázia absolvují stáže na pracovištích přírodovědecké fakulty, ve spolupráci mezi školou a fakultou vznikají studie Středoškolské odborné činnosti, do kterých se gymnázium tradičně zapojuje i organizačně. Studující z gymnázia se pravidelně účastní kurzů pro středoškoláky pořádaných naší fakultou, pravidelně se účastní – a často jsou úspěšní – v biologické olympiádě. Škola obdržela několik ocenění, jako například České hlavičky či Cenu učené společnosti. Gymnázium dlouhodobě příkladně vzdělává své žáky v oblasti matematiky, od roku 1984 je vždy jedna třída v ročníku zaměřena na studium matematiky. Již tradičně absolventky a absolventi tohoto gymnázia patří mezi nejlepší v matematických programech fakulty. Skvělá spolupráce Ústavu matematiky a statistiky a tohoto gymnázia trvá již více než 40 let.

Cenu převzal ředitel gymnázia RNDr. Jiří Herman, PhD.

V kategorii spolupracující instituce udělil děkan Tomáš Kašparovský Cenu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity těmto subjektům:

Foto: Irina Matusevič

Výzkumný ústav včelařský

Více než deset let intenzívní spolupráce s Výzkumným ústavem včelařským umožnilo rozvoj výzkumu fyziologie a imunity včel na našem Ústavu experimentální biologie. Jedná se o výjimečně plodnou spolupráci v oblasti získávání grantových prostředků, publikování výsledků v zahraničních i českých časopisech, realizace aplikovaných výsledků a předávání informací cílovým uživatelům – včelařům – formou workshopů a přednášek. V roli malého podniku umožnil Výzkumný ústav včelařský podání a řešení mnoha projektů. Například: Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu.

Cenu převzal vedoucí laboratoře Ing. Dalibor Titěra. CSc.

Foto: Irina Matusevič

Společnosti BioVendor – Laboratorní medicína

Díky svému zapojení a expertize v oblasti biotechnologie a biochemie firma BioVendor pomáhá formovat a připravovat naši další generaci odborníků. Společnost nabízí odborné přednášky a semináře, které studujícím z fakulty umožňují získat hlubší pochopení o praktických aplikacích jejich studia, ale také významně přispívá k vypracování diplomových a disertačních prací. Významný je i přínos a dlouhodobá spolupráce v přípravě akreditace nového studijního programu Biotechnologie, stejně jako v rámci výuky studujících programů Biochemie a Biotechnologie.

Cenu převzala výkonná ředitelka společnosti BioVendor MDx, RNDr. Ing. Veronika Seidlová, Ph.D.

Foto: Irina Matusevič

Společnosti MCAE Systems

Společnost MCAE Systems je jihomoravskou firmou zabývající se 3D digitálním skenováním a 3D tiskem. Ústav antropologie s touto firmou spolupracuje téměř 20 let. Spolupráce umožnila ústavu být u samotných počátků využití digitálních 3D technologií v antropologii. Vedla také k pořízení a zprovoznění skenerů pro 3D skenování lidských obličejů, a tím i k výzkumům kraniofaciální variability české populace, například pro klinické nebo forenzně-antropologické účely. S využitím těchto skenerů vznikla také rozsáhlá Databáze 3D obličejů FIDENTIS. Spolupráce na projektech týkajících se jihomoravského regionu se pro veřejnost nejviditelněji zhmotnila při výzkumu historických osobností Brna, jako byl Jošt Moravský a František Trenck.

Cenu převzali jednatelé společnosti Ing. Miloslav Drápela a Ing. Aleš Juránek.

Foto: Irina Matusevič

Společnosti Top GIS

S Top GIS spolupracuje Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU dlouhodobě. Na začátku bylo zapojení odborníků z praxe do výuky předmětu „Geoinformatika ve veřejné správě“. Později byla podepsána Smlouva o spolupráci s cílem vzájemné součinnosti při řešení úkolů výzkumu a vývoje v oblasti geoinformatiky, smart cities a tvorbě a ochraně životního prostředí a dále při výuce a přípravě vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Společnost TopGIS patří mezi významné zaměstnavatele v oboru pro studenty a absolventy Geografického ústavu. Dlouhodobě společně propagujeme také výsledky spolupráce široké veřejnosti, zejména v rámci pravidelné akce GIS Day.

Cenu převzal jednatel společnosti Ing. Pavel Strašák.

Všem oceněným ze srdce blahopřejeme.

Fotogalerie

Foto: Irina Matusevič


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.