doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.

Associate professor, Department of Geological Sciences


Office: pav. 11/02008a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3981
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • Narozena: 15.3. 1948 ve Velkém Třebešově, Adresa: Veveří 31, 602 00 Brno, Manže,l RNDr. Čestmír Greger je absolventem PřF MU zaměření fyzika elektrotechnika. V současné době zaměstnán ve firmě TOSAN s.r.o. Poděbrady. Máme jednu dceru Tamaru (23 let). Otec zemřel v r- 1996, matka je 21 let v invalidním důchodu. Jazykové znalosti: rusky, španělsky
Pracoviště
  • Masarykova universita, Přírodovědecká fakulta,Katedra mineralogie, petrologie a geochemie
Funkce na pracovišti
  • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Vzdělání: ZDŠ Chvalkovice 1963,SVVŠ Náchod - ukončenono maturitou 1966, MU PřF Brno ukončeno státní zkouškou 1972 z odborné geologie, RNDr. MU, ukončeno v r. 1977, zaměření: Petrografie a mineralogie, Csc. v r.1992, zaměření: Petrografie a mineralogie, Habilitace 2000 FaST VUT Brno, zaměření: fyzikální a materiálové inženýrství Diplomová práce: Studium vlivu silikátového modulu a přídavku Na2SiF6 na petrografické charakteristiky bílého slínku. Rigorózní práce: Tmavé žilné horniny brněnského masívu. Kandidátská práce: Petrografie a petrochemie granitoidních hornin brněnské jednotky. Habilitační práce: Petrografie technických hmot
Přehled zaměstnání
  • MU Brno
Pedagogická činnost
  • Základní výuka bakalářského a magisterského studia: Mikroskopie horninotvorných minerálů (1/3): 1.roč. geologie + 1.roč. geologie muzeologie Petrologie I (3/3): 2.roč. geologie + 2.roč. geologie muzeologie Petrologie II (0/2): 2.roč. geologie + 2.roč. geologie muzeologie Petrologie III (0/3): 3.roč. geologie + 3.roč. geologie muzeologie Geologie a životní prostředí (1/0): 3.roč. geologie + 3.roč. geologie muzeologie Terénní cvičení III (5 dnů): 3.roč. geologie + 3.roč. geologie muzeologie Petrografie technických hmot (1/2): 4. roč. geologie, zaměření mineralogie, petrografie a geochemie Petrochemické klasifikace a počítačové zpracování geologických dat (1/2): 4. roč. geologie, zaměření mineralogie, petrografie a geochemie Výběrové přednášky: Mikroskopie pro diplomanty I, II (0/3, 0/3): 4.+5. roč. odborné geologie Speciální optické metody (0/2): 4.+5. roč. odborné geologie Stavební kámen v historické architektuře Moravy a Slezska (1/0): 4.+5. roč. odborné geologie Petrologie exotických magmatických hornin (2/1): 4.+5. roč. odborné geologie Petroarcheologie keramiky
Vědeckovýzkumná činnost
  • Řešitelka grantu FRVŠ - 2000: Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie. - 2001: Degradace stavebních materiálů - 2004: Tvorba elektronických učebních textů předmětu technolitologie Spoluřešitelka grantů GAČR in Witzany J a kol. (1996): Degradační procesy stavebních materiálů a konstrukcí způsobené klimatickými účinky a vlivy, důsledky pro snížení spolehlivosti staveb. Výzkumná zpráva k řešení grantu GA ČR 103/93/1191, 1. a 2. část 1994-1995. Praha. - " Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb - ochrana a sanace stavebních materiálů a konstrukcí před účinky degradačních procesů", GA ČR reg. pod č. 103/99/0941 - Monitorování Karlova mostu.- Grant MKČR - Projekt distančního studia se zaměřením "Památkář".- Grant MKČR - GAČR č. 103/00/0607 „Transport solí pórovou strukturou betonu a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu“ - GAČR č. 103/02/0990 „Výzkum vlivu nesilových účinků a agresívního prostředí na stárnutí historických staveb se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze“. - GAČR č. 103/06/1801 „ Analýza spolehlivost hodnocení vlastností stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a časově proměnným vlivům“. - MSM 0021622418 „Dynamická geovizualizace v krizovém managementu“ - MSM 0021622427 „Interdisciplinární studium výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví)“
Akademické stáže
  • Universita T. G. Ševčenka. Kijev, Ukrajina

11. 4. 2011

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.