doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Department head, Department of Civil Law


Correspondence Address:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

Office: 207
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4171
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Pracoviště
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra občanského práva
Funkce na pracovišti
 • zástupce vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 – 2008, Doktorské studium, obor: občanské právo; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra občanského práva Téma disertační práce: Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní
 • 2005 - 2006, Rigorózní řízení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra občanského práva Téma rigorózní práce: Souběh autorskoprávní a nekalosoutěžní ochrany
 • 2003 – 2005,Studium průmyslových práv Institut průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví, Téma závěrečné práce: Průmyslové vzory a jejich vztah k ochraně děl užitého umění a trojrozměrných ochranných známek
 • 1998-2003, Magisterské studium, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Téma diplomové práce: Neoprávněný zásah do práva autorského a nekalá soutěž
Přehled zaměstnání
 • 2008 – dosud; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra občanského práva; odborný asistent
 • 2012 - 2017; Centrum pro transfer technologií, Masarykova univerzita;právník (od 01/2013 do 06/2017 vedoucí právního oddělení CTT MU)
 • 2002 - 2011; Kancelář Veřejného ochránce práv; Pracovní zařazení: 2007- 2011 - asistent Veřejného ochránce práv;2005-2007 – zástupce vedoucího Oddělení justice a financí; 2003-2005 – právník Analytického oddělení
Pedagogická činnost
 • KOUKAL, Pavel. Importance of Intellectual Property (IP) for Universities and Academic Institutions in the Czech Republic. 2016.
 • KOUKAL, Pavel a Radim POLČÁK. Česko-slovenské symposium Ochranné známky a průmyslové vzory. 2016.
 • KOUKAL, Pavel. Design jako výsledek tvůrčí činnosti. In Olomoucké právnické dny 2015. 2015.
 • KOUKAL, Pavel. Heretical Conclusions on the Copyright Protection of Graphical User Interfaces (GUI). In Cyberspace Conference 2015. 2015.
 • KOUKAL, Pavel. Právní aspekty 3D tisku. 2014.
 • KOUKAL, Pavel. Veřejné seznamy, věci v právním smyslu, lhůty a doby v novém občanském zákoníku. In Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice. 2014.
 • KOUKAL, Pavel. Intangible Assets and the Notion of the Things in Legal Sense. Wroclaw, 2015.
 • KOUKAL, Pavel. Copyright Protection of Design. Zagreb, 2013.
 • KOUKAL, Pavel. Industrial Designs and their Protection in the EU. Zagreb, 2013.
 • KOUKAL, Pavel. Intellectual Property Valuation at the Masaryk University. Wroclaw, 2013.
 • KOUKAL, Pavel. Legal Protection of Design. Zagreb, 2012.
 • KOUKAL, Pavel. Convergence between Industrial designs and Copyright. Zagreb, 2012.
Vědeckovýzkumná činnost
 • MARKT 2014/083/D Legal review on industrial design protection in Europe
Univerzitní aktivity
 • KOUKAL, Pavel. člen redakční rady. : Časopis pro právní vědu a praxi, 2016 - 2099. ISSN 1210-9126.
Ocenění vědeckou komunitou
 • KOUKAL, Pavel. člen. : ALAI Česká republika, 2015 - 2099.
Vybrané publikace
 • KOUKAL, Pavel a Michal JEŽEK. Parody of Audio-Visual Works. GRUR International. Oxford: Oxford University Press, 2024, roč. 73, č. 2, s. 172-179. ISSN 2632-8623. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/grurint/ikad143. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Licenční smlouvy. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. 3. vyd. Praha: Leges, 2024, s. 163-186. Student. ISBN 978-80-7502-685-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Práva vydavatelů tiskových publikací k jejich užití online. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. 3. vyd. Praha: Leges, 2024, s. 349-364. Student. ISBN 978-80-7502-685-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Závazky ze smluv o poskytování digitálního obsahu nebo služeb digitálního obsahu. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. 3. vyd. Praha: Leges, 2024, s. 187-202. Student. ISBN 978-80-7502-685-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorské právo a Internet. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. 3. vyd. Praha: Leges, 2024, s. 259-301. Student. ISBN 978-80-7502-685-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Inheritability of Gaming Accounts of Massive Multiplayer Online Games (Central-European Perspective). In Rita Lobo Xavier, Nuno Sousa e Silva, Marta Rosas. Estate, Succession and Autonomy: New Assets and New Trends. Lisboa: UCP Press, 2024, s. 51-73, 24 s. Colóquios. ISBN 978-972-54-0992-3. info
 • KOUKAL, Pavel, Zuzana VLACHOVÁ, Jan HODERMARSKY a Marián JANKOVIČ. Balancing Initial Copyright Ownership in Czech and Slovak Private International Law. Review of Central and East European Law. Netherlands: Martinus Nijhoff Publ., 2024, roč. 49, č. 1, s. 88-118. ISSN 0925-9880. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Reexamining Precision and Objectivity in Copyright Protection for Non-Traditional Creations. Jusletter IT. Bern: Weblaw AG, 2024, roč. 21, č. 3, s. 479-486. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.38023/895d30b4-9585-4f31-8d92-7c4b5b5c7f10. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Hosting. In Paul Torremans. Elgar Encyclopedia of Intellectual Property Law. Cheltenham: Edward Elgar, 2024. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781800886933. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Indexing. In Paul Torremans. Elgar Encyclopedia of Intellectual Property Law. Cheltenham: Edward Elgar, 2024. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781800886933. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Interpretace autorského díla. In seminář ALAI ČR. 2024. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Evropský systém právní ochrany dat. In Košické dny súkromného práva. 2024. info
 • KOUKAL, Pavel. System of Data Protection in the EU. In Challenges to Modern Law: An International Perspective. 2024. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Implementing the TDM Exception in Czech Republic. In Central and Eastern European Research Talks in Copyright Law (CEERTiCL). 2024. info
 • KOUKAL, Pavel. Licence, závazky o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu. Praha: Leges, 2023, s. 318-345. Student. ISBN 978-80-7502-631-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Digital Inheritance in relation to virtual worlds in computer games. 2023. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Člověk jako dílo ve smyslu autorského zákona. In Eva Dobrovolná, David Havlík, Michal Králík. Pocta Jiřímu Spáčilovi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 171-185. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-920-4. Katalog MU info
 • KOUKAL, Pavel. Requirement of sufficient precision and objectivity and the copyrighted works. In Visit of Institute of Law and Technology Masaryk University at the Department for Innovation and Digitalisation in Law of the University of Vienna. 2023. info
 • KOUKAL, Pavel. Consent of Right Holder Required for a License Transfer in the Context of a Lease Contract. GRUR International. Oxford: Oxford University Press, 2023, roč. 72, č. 8, s. 784-785. ISSN 2632-8623. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/grurint/ikad053. Repozitář MU Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Consumer Protection [Online Sales and Online Services]. In Frank Hendrickx (general ed.). Information Technology Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Wolters Kluwer, 2023, s. 203-208. International Encyclopaedia of Law/Privacy and Technolgy Law. ISBN 978-94-035-0817-7. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Patent Law. In Frank Hendrickx (general ed.). Information Technology Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Kluwer Law International, 2023, s. 215-225. International Encyclopaedia of Law/Privacy and Technolgy Law. ISBN 978-94-035-0817-7. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Trademarks. In Frank Hendrickx (general ed.). Information Technology Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Wolters Kluwer, 2023, s. 226-239. International Encyclopaedia of Law/Privacy and Technolgy Law. ISBN 978-94-035-0817-7. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Design Protection (Application to Digital Products). In Frank Hendrickx (general ed.). Information Technology Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Wolters Kluwer, 2023, s. 240-248. International Encyclopaedia of Law/Privacy and Technolgy Law. ISBN 978-94-035-0817-7. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Protection of Databases. In Frank Hendrickx (general ed.). Information Technology Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Wolters Kluwer, 2023, s. 281-290. International Encyclopaedia of Law/Privacy and Technolgy Law. ISBN 978-94-035-0817-7. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Protection of Internet Domain Names. In Frank Hendrickx (general ed.). Information Technology Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Wolters Kluwer, 2023, s. 295-301. International Encyclopaedia of Law/Privacy and Technolgy Law. ISBN 978-94-035-0817-7. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. § 489 [Věci a jejich rozdělení]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022, s. 1491-1496. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel. § 491-§ 501 [Plody a užitky - Hromadná věc]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022, s. 1514-1546. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel a Jan LASÁK. § 502 - § 504 [Obchodní závod - Obchodní tajemství]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022, s. 1546-1558. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel. § 505 - § 513 [Součást věci a příslušenství věci - Příslušenství pohledávky]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022, s. 1558-1583. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel. § 3029 - § 3030 [Ustanovení jiných zákonů - Užití části první hlavy I]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022, s. 2213-2216. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Princip teritoriality a hraniční určovatel lex loci protectionis v autorskoprávních vztazích. In Josef Kotásek, Michaela Špačková. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2022, s. 431-458. ISBN 978-80-280-0093-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0094-2022-21. Open access sborníku info
 • KOUKAL, Pavel. ISP Liability and Unfair Competition: Hellshare case (preliminary ruling C-470/22). 2022. info
 • KOUKAL, Pavel. Protection of Results of the Creative Activity in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic. In Beata Stępień-Załucka. Constitutional Right to Property - Methods of Violation and Means of Protection. Warszawa: C.H.Beck, 2021, s. 371-380. ISBN 978-83-8158-702-0. Web nakladatele Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel. Požadavek přesnosti a objektivní identifikace předmětů ochrany duševního vlastnictví. 2021. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Digital Content Portability and its Relation to Conformity with the Contract. Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2021, roč. 15, č. 1, s. 53-84. ISSN 1802-5943. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MUJLT2021-1-3. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel a Petr KALENSKÝ. Prior User Defence Is not Considered a Subjective Right but a Statutory Limitation of Trademark Rights. GRUR International. Oxford: Oxford University Press, 2021, roč. 70, č. 11, s. 1088-1092. ISSN 2632-8623. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/grurint/ikab118. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel. Covid-19 Disease as a Challenge for Patent Law and Patent Strategies. In Comparative Law in Times of Emergencies. 2021. info
 • KOUKAL, Pavel. Požadavek přesnosti a objektivní identifikovatelnosti předmětů ochrany a judikatura SDEU ohledně pojmových znaků autorského díla. In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel, Petr Lavický akol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 673-689. Spisy Právnické fakulty, Masarykovy univerzity, edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1. info
 • MYŠKA, Matěj, Pavel KOUKAL, Ondřej WOZNICA a Zuzana VLACHOVÁ. Czech Republic – National Legal Summary on Remedies Against Online Piracy of Sports Content. In Susanne Nikoltchev. Mapping Report on National Remedies against Online Piracy of Sports Content. Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2021, s. 200-222. Publications of the European Audiovisual Observatory. ISBN 978-92-871-9179-3. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Ústavněprávní limity ochrany „duševního majetku“ a práva vydavatelů tiskových publikací. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 159, č. 2, s. 140-163. ISSN 0231-6625. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Security Rights in Intellectual Property in the Czech Republic. In Eva-Maria Kieninger (ed.). Security Rights in Intellectual Property. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2020, s. 263-279. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-030-44190-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-44191-3_10. Repozitář MU Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Oddíl 3 Majetková práva: §12-18. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020, s. 115-163. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Ochrana práva autorského: § 45 (ochrana názvu díla), souběh ochrany: § 105. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020, s. 451-455, 820-825, 11 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel a Michal KOŠČÍK. Zvláštní právo pořizovatele databáze: § 88-94. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020, s. 575-616. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Ústavněprávní limity ochrany „duševního majetku“ a práva vydavatelů tiskových publikací. In České právo a informační technologie. 2020. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Mezinárodní a vnitrostátní příslušnost soudů ve sporech o zaplacení autorskoprávní licenční odměny. In Autorské právo v digitálnom prostredí. 2020. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Ocenění časopisem Právník v rámci monotematického čísla "Sto let od přijetí Ústavy Československé republiky". časopis Právník, 2020. info
 • KOUKAL, Pavel. Membership in Teaching IP and Fundamental Rights EIPTN. EIPTN Working Groups, 2020 - 2025. URL info
 • KOUKAL, Pavel, Jarmila POKORNÁ, Radim CHARVÁT, Eva VEČERKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. COFOLA 2019 - sekce Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. 2019. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorská práva, public domain a lidská práva. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 524 s. Sciencia. ISBN 978-80-210-9279-2. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Public domain a společné statky. In Otázky práva duševního vlastnictví 2019. 2019. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorskoprávní public domain a obecná svoboda jednání. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 8, s. 753-773. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel. Licenční smlouvy. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Praha: Leges, 2019, s. 159-179. Student. ISBN 978-80-7502-386-5. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2019, 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řadateoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9476-5. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Portability Regulation and the Consumer Protection. In ALAI 2019 Congress. 2019. URL info
 • KOUKAL, Pavel. General Freedom of Action and the New Right for Press Publishers. In TILTING PERSPECTIVES 2019 – REGULATING A WORLD IN TRANSITION. 2019. info
 • KOUKAL, Pavel. Judikatura SDEU v oblasti volného pohybu zboží/služeb a zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 223-255. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Vybraná průmyslová práva v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 300-361. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Graphical User Interfaces and Their Protection in the European Union. Online. In Thomas S. Clary. Horizons in Computer Science Research. New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 145-160. Horizons in Computer Science, Volume 17. ISBN 978-1-5316-4420-8. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana informací. In Ochrana a komercializace dat a databází. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel. Security Rights and the Intelectual Property Protection in the Czech Republic. In Constitutional right to property - methods of violation and means of protection. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel. Consumer Protection and the Portability Regulation. In International Conference on European Integration. 2018. Open access sborníku info
 • KOUKAL, Pavel. Consumer Protection and the Portability Regulation. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Eva Kovářová, Kateřina Dvoroková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 814-820. ISBN 978-80-248-4169-4. Open access sborníku info
 • CHARVÁT, Radim, Pavel KOUKAL, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ a Michal JANOVEC. Cofola 2018: Část I. Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. In Cofola 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 114 s. ISBN 978-80-210-9005-7. Open access sborníku info
 • KOUKAL, Pavel. Refusal of the Trademarks Protection on the Grounds of the Public Domain. In WIPO Services and Initiatives. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Security Rights Over Intellectual Property - Czech National Report. In XXth Congress of the International Academy of Comparative Law. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Consensual Security Rights over Intellectual Property. The Lawyer Quarterly. 2018, roč. 8, č. 4, s. 434-451. ISSN 1805-8396. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel. Ochrana výsledků tvůrčí činnosti v Listině základních práv a svobod České republiky. In Zuzana Adamová. Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018, s. 9 - 39. Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-568-0181-9. info
 • KOUKAL, Pavel, Josef BEJČEK, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2018 Část IV. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 134 s. ISBN 978-80-210-9328-7. info
 • KOUKAL, Pavel. Design a jeho ochrana v právu duševního vlastnictví. Praha: FCC Public, s.r.o., 2017, s. 190-204. Elektro. ISBN 978-80-86534-28-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 2631-2635 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017, s. 1291-1297. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 2358-2383 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017, s. 1024-1054. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8. info
 • KOUKAL, Pavel a Matěj MYŠKA. Metodologické otázky tvorby evropského soukromého práva. In Hurdík Jan; Selucká, Markéta; Koukal, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 69-106. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 594. ISBN 978-80-210-8648-7. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k zákonu o ochranných známkách - Úvod. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. "xxii"-"lxiv", 43 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 1 zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 2017. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 1-15. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 15 až 18a zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 270-308. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 29 zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 398-407. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 45a, § 51a až §55 zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 2017. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 530-533, 553-565, 17 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Protection of the Information under Copyright and Unfair Competition Law. In Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. Praktické dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství). In Praktické dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství). 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. Dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) v oblasti soukromého práva. In Užitočné neznáme inštitúty. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel, Petr PRCHAL a Rudolf LEŠKA. Czech National Report: Copyright, to be or not to be. Copenhagen: ALAI, 2017, 10 s. ALAI International. info
 • KOUKAL, Pavel. Digital Goods Directive, Portability Regulation and their Impact on License Contracts. In TILTing perspectives 2017. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. International Association of Law Schools. Property Law Group, 2017 - 2099. info
 • KOUKAL, Pavel. The Use of Moot-Courts Methods to Teach IP Enforcement. In 10th Anniversary EIPTN Conference 2017. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT, Simona HEJDOVÁ a Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 648 s. komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • BEJČEK, Josef, Josef FIALA, Pavel KOUKAL, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016: Část VIII. Právní jednání. In DNY PRÁVA 2016. První. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 427 s. ISBN 978-80-210-8559-6. URL info
 • KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA a Jaromír ŠAVELKA. Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Alex Metzger. Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg: Springer, 2016, s. 141 - 157. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-21559-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-21560-0. info
 • KOUKAL, Pavel. Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 3, s. 233-260. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel. Nehmotné majetkové statky a jejich ochrana v občanském zákoníku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 450-466. ISBN 978-80-8152-400-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Importance of Intellectual Property (IP) for Universities and Academic Institutions in the Czech Republic. 2016. info
 • KOUKAL, Pavel. Collective Administration of Graphical User Interfaces (GUI) in the Light of the BSA Decision. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 128-147. ISSN 1802-5943. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MUJLT2016-2-1. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel. Rozhodnutí USSC ve věci International News Service v. Associated Press a problematika "quasiproperty right in news. In Olomoucké právnické dny 2016. 2016. info
 • KOUKAL, Pavel. Czech National report: Applied Arts under IP Law: The Uncertain Border between Beauty and Usefulness. Rome: ALAI, 2016, 15 s. ALAI International. info
 • KOUKAL, Pavel. Komercializace v oblasti ICT a její právní aspekty. In Aktuální trendy, potřeby a možnosti transferu technologií. 2016. info
 • KOUKAL, Pavel. Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In Martin Boháček. Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: Troas, 2015, s. 220-233. ISBN 978-80-905687-3-0. info
 • KOUKAL, Pavel. Ochrana před diskriminací, zneužití práva a autonomie vůle. In Jurčová, M., Olšovská, A., Štefanko, J. Diskriminácia v zmluvnom práve. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 17-29. ISBN 978-80-8082-835-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47. In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1-93, 143-161, 235-241, 117 s. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu v České republice a v Evropské unii. In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. "xix"-"xxxiii", 14 s. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8. info
 • KOUKAL, Pavel. National Report of the Czech Republic In MARKT 2014/083/D Legal Review on Industrial Design Protection in Europe. Brussels: European Commission; Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs, 2015, 168 s. Functioning of design protections systems. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Design jako výsledek tvůrčí činnosti. In Olomoucké právnické dny 2015. 2015. info
 • KOUKAL, Pavel. člen. ALAI Česká republika, 2015 - 2099. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory, Bernská úmluva a kritérium originality. 2015. info
 • KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT a Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 348 s. komentáře. ISBN 978-80-7478-929-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Economic and Moral Rights of the Deceased Designer. In NON OMNIS MORIAR. 2014. info
 • KOUKAL, Pavel. Diskriminace, předsmluvní odpovědnost a zákaz zneužití práva. In Diskriminácia v zmluvnom práve. 2014. info
 • KOUKAL, Pavel. Problematika lhůt a dob v novém občanském zákoníku ve vazbě na ochranu průmyslového vlastnictví. 2014. info
 • KOUKAL, Pavel. Předmět sporu a souběhy ochran duševního vlastnictví. In Petr Blaho, Adriana Švecová. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 904-913. ISBN 978-80-8082-587-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vlastnictví a nový občanský zákoník. 2013. info
 • KOUKAL, Pavel. Rešeršní databáze průmyslového vlastnictví. 2013. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Zápisná způsobilost ochranných známek, námitky, neplatnost, zrušení. 2013. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Obchodní tajemství v novém občanském zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 4, s. 467-475. ISSN 1210-9126. info
 • KOUKAL, Pavel. Předmět sporu a souběhy ochran duševního vlastnictví. In Dies Iuris Tyrnaviensis. 2012. info
 • KOUKAL, Pavel. Smlouva o přepravě osob - ?reální smlouva? In Setkání civilistů a procesualistů 2012. 2012. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorské právo a vědecká tvorba. In Semináře k právům duševního vlastnictví. 2012. info
 • KOUKAL, Pavel. Legal Protection of Design. 2012. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Convergence between Industrial designs and Copyright. 2012. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Autorská práva. Učební texty k semináři. 2012. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2010. 1. vyd. Brno: Office of the Public Defender of Rights, 2011, 147 s. ISBN 978-80-904579-1-1. info
 • KOUKAL, Pavel a Jan NECKÁŘ. Autorská práva a práva související v daňových souvislostech. 1. vyd. Ostrava: Anag, 2011, 248 s. Autorská práva. ISBN 978-80-7263-687-7. info
 • KOUKAL, Pavel. Srovnání právní úpravy zaměstnaneckých a školních děl v českém autorském právu. In Peter Blaho, Adriana Švecová. Právo v europskej perspektive. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, s. 860-864, 4 s. ISBN 978-80-8082-461-7. info
 • RUBAN, Radek a Pavel KOUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 23, s. 857-865. ISSN 1210-6410. info
 • KOUKAL, Pavel. I. Glosa první – audiokniha jako odvozené dílo. Audioknihy.net, 2010. Několik autorskoprávních glos k audioknihám info
 • KOUKAL, Pavel. Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled). Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 333-343. ISSN 0032-6984. info
 • KOUKAL, Pavel. Plagiátorská panika v české kotlině. Právní rozhledy. C.H.Beck, 2010, roč. 2010, č. 17, s. 628-632, 4 s. ISSN 1210-6410. info
 • KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2009. 1. vyd. Brno: Office of the Public Defender of Rights, 2010, 99 s. ISBN 978-80-254-6668-1. info
 • KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 121 s. RMU-1/09-02/58. ISBN 978-80-210-4822-5. info
 • KOUKAL, Pavel. Role veřejného ochránce práv v řízeních o návrzích na zrušení obecně závazných vyhlášek. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 374-380. ISBN 978-80-210-4784-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Obecně závazné vyhlášky a právní myšlení Elišky Wagnerové. In Marian Kokeš, Ivo Pospíšil. In dubio pro libertate. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 99 - 100. ISBN 978-80-210-4837-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Rapport annuel sur les activités du Défenseur public des droits 2008. 1. vyd. Brno: Veřejný ochránce práv, 2009, 97 s. ISBN 978-80-254-4704-8. info
 • MOTEJL, Otakar, Karel ČERNÍN, Kateřina VALACHOVÁ a Pavel KOUKAL. Hluková zátěž. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2009, s. 32-35. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-7357-499-4. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Zkušenosti s ochranou spotřebitele v činnosti veřejného ochránce práv. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 111-116. ISBN 978-80-210-4568-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Veřejný ochránce práv a žaloba ve veřejném zájmu. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, 11-12, s. 84-86. ISSN 1214-3758. info
 • KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 92 s. RMU-1/08-02/58. ISBN 978-80-210-4560-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 174 s. RMU 2/08. ISBN 978-80-210-4597-2. info
 • KOUKAL, Pavel. SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008, s. 930-937. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranu autorskoprávní a známkoprávní. In Naděje právní vědy - Býkov 2007. Plzeň: Vyadavatelsví a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 353-360. ISBN 978-80-7380-122-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část I. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 1-2, s. 11-16. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část II. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 3-4, s. 38-42. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část III. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 5-6, s. 77-82. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část IV. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 7-8, s. 115-119. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Parodie - pohled autorskoprávní a nekalosoutěžní. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2005, roč. 2005, 2-3, s. 228-235. ISSN 0032-6984. info
 • KOUKAL, Pavel. Srovnání vlivu dobrých mravů a principů dobré správy na účinky úkonů subjektů občanského a správního práva. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. 2004. vyd. Bratislava: Kancelária verejného ochráncu práv, 2004, s. 78-82. info

22. 9. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.