doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Associate professor, Department of Civil Law


Correspondence Address:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

Office: 207
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4171
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Pracoviště
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra občanského práva
Funkce na pracovišti
 • zástupce vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 – 2008, Doktorské studium, obor: občanské právo; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra občanského práva Téma disertační práce: Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní
 • 2005 - 2006, Rigorózní řízení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra občanského práva Téma rigorózní práce: Souběh autorskoprávní a nekalosoutěžní ochrany
 • 2003 – 2005,Studium průmyslových práv Institut průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví, Téma závěrečné práce: Průmyslové vzory a jejich vztah k ochraně děl užitého umění a trojrozměrných ochranných známek
 • 1998-2003, Magisterské studium, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Téma diplomové práce: Neoprávněný zásah do práva autorského a nekalá soutěž
Přehled zaměstnání
 • 2008 – dosud; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra občanského práva; odborný asistent
 • 2012 - 2017; Centrum pro transfer technologií, Masarykova univerzita;právník (od 01/2013 do 06/2017 vedoucí právního oddělení CTT MU)
 • 2002 - 2011; Kancelář Veřejného ochránce práv; Pracovní zařazení: 2007- 2011 - asistent Veřejného ochránce práv;2005-2007 – zástupce vedoucího Oddělení justice a financí; 2003-2005 – právník Analytického oddělení
Pedagogická činnost
 • KOUKAL, Pavel. Importance of Intellectual Property (IP) for Universities and Academic Institutions in the Czech Republic. 2016.
 • KOUKAL, Pavel a Radim POLČÁK. Česko-slovenské symposium Ochranné známky a průmyslové vzory. 2016.
 • KOUKAL, Pavel. Design jako výsledek tvůrčí činnosti. In Olomoucké právnické dny 2015. 2015.
 • KOUKAL, Pavel. Heretical Conclusions on the Copyright Protection of Graphical User Interfaces (GUI). In Cyberspace Conference 2015. 2015.
 • KOUKAL, Pavel. Právní aspekty 3D tisku. 2014.
 • KOUKAL, Pavel. Veřejné seznamy, věci v právním smyslu, lhůty a doby v novém občanském zákoníku. In Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice. 2014.
 • KOUKAL, Pavel. Intangible Assets and the Notion of the Things in Legal Sense. Wroclaw, 2015.
 • KOUKAL, Pavel. Copyright Protection of Design. Zagreb, 2013.
 • KOUKAL, Pavel. Industrial Designs and their Protection in the EU. Zagreb, 2013.
 • KOUKAL, Pavel. Intellectual Property Valuation at the Masaryk University. Wroclaw, 2013.
 • KOUKAL, Pavel. Legal Protection of Design. Zagreb, 2012.
 • KOUKAL, Pavel. Convergence between Industrial designs and Copyright. Zagreb, 2012.
Vědeckovýzkumná činnost
 • MARKT 2014/083/D Legal review on industrial design protection in Europe
Univerzitní aktivity
 • KOUKAL, Pavel. člen redakční rady. : Časopis pro právní vědu a praxi, 2016 - 2099. ISSN 1210-9126.
Ocenění vědeckou komunitou
 • KOUKAL, Pavel. člen. : ALAI Česká republika, 2015 - 2099.
Vybrané publikace
 • KOUKAL, Pavel. Licence, závazky o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu. Praha: Leges, 2023. s. 318-345. Student. ISBN 978-80-7502-631-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Digital Inheritance in relation to virtual worlds in computer games. 2023. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Člověk jako dílo ve smyslu autorského zákona. In Eva Dobrovolná, David Havlík, Michal Králík. Pocta Jiřímu Spáčilovi. Praha: C. H. Beck, 2023. s. 171-185. Právo. ISBN 978-80-7400-920-4. info
 • KOUKAL, Pavel. § 489 [Věci a jejich rozdělení]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1491-1496. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel. § 491-§ 501 [Plody a užitky - Hromadná věc]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1514-1546. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel a Jan LASÁK. § 502 - § 504 [Obchodní závod - Obchodní tajemství]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1546-1558. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel. § 505 - § 513 [Součást věci a příslušenství věci - Příslušenství pohledávky]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1558-1583. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel. § 3029 - § 3030 [Ustanovení jiných zákonů - Užití části první hlavy I]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 2213-2216. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Princip teritoriality a hraniční určovatel lex loci protectionis v autorskoprávních vztazích. In Josef Kotásek, Michaela Špačková. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2022. s. 431-458. ISBN 978-80-280-0093-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0094-2022-21. Open access sborníku info
 • KOUKAL, Pavel. ISP Liability and Unfair Competition: Hellshare case (preliminary ruling C-470/22). 2022. info
 • KOUKAL, Pavel. Protection of Results of the Creative Activity in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic. In Beata Stępień-Załucka. Constitutional Right to Property - Methods of Violation and Means of Protection. Warszawa: C.H.Beck, 2021. s. 371-380. ISBN 978-83-8158-702-0. Web nakladatele Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel. Požadavek přesnosti a objektivní identifikace předmětů ochrany duševního vlastnictví. 2021. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Digital Content Portability and its Relation to Conformity with the Contract. Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2021, roč. 15, č. 1, s. 53-84. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2021-1-3. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel a Petr KALENSKÝ. Prior User Defence Is not Considered a Subjective Right but a Statutory Limitation of Trademark Rights. GRUR International. Oxford: Oxford University Press, 2021, roč. 70, č. 11, s. 1088-1092. ISSN 2632-8623. doi:10.1093/grurint/ikab118. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel. Covid-19 Disease as a Challenge for Patent Law and Patent Strategies. In Comparative Law in Times of Emergencies. 2021. info
 • KOUKAL, Pavel. Požadavek přesnosti a objektivní identifikovatelnosti předmětů ochrany a judikatura SDEU ohledně pojmových znaků autorského díla. In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel, Petr Lavický akol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 673-689. Spisy Právnické fakulty, Masarykovy univerzity, edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1. info
 • KOUKAL, Pavel. Ústavněprávní limity ochrany „duševního majetku“ a práva vydavatelů tiskových publikací. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 159, č. 2, s. 140-163. ISSN 0231-6625. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Security Rights in Intellectual Property in the Czech Republic. In Eva-Maria Kieninger (ed.). Security Rights in Intellectual Property. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2020. s. 263-279. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-030-44190-6. doi:10.1007/978-3-030-44191-3_10. Repozitář MU Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Oddíl 3 Majetková práva: §12-18. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 115-163. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Ochrana práva autorského: § 45 (ochrana názvu díla), souběh ochrany: § 105. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 451-455, 820-825, 11 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel a Michal KOŠČÍK. Zvláštní právo pořizovatele databáze: § 88-94. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 575-616. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Ústavněprávní limity ochrany „duševního majetku“ a práva vydavatelů tiskových publikací. In České právo a informační technologie. 2020. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Mezinárodní a vnitrostátní příslušnost soudů ve sporech o zaplacení autorskoprávní licenční odměny. In Autorské právo v digitálnom prostredí. 2020. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Ocenění časopisem Právník v rámci monotematického čísla "Sto let od přijetí Ústavy Československé republiky". časopis Právník, 2020. info
 • KOUKAL, Pavel. Membership in Teaching IP and Fundamental Rights EIPTN. EIPTN Working Groups, 2020 - 2025. URL info
 • KOUKAL, Pavel, Jarmila POKORNÁ, Radim CHARVÁT, Eva VEČERKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. COFOLA 2019 - sekce Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. 2019. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorská práva, public domain a lidská práva. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 524 s. Sciencia. ISBN 978-80-210-9279-2. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Public domain a společné statky. In Otázky práva duševního vlastnictví 2019. 2019. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorskoprávní public domain a obecná svoboda jednání. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 8, s. 753-773. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel. Licenční smlouvy. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Praha: Leges, 2019. s. 159-179. Student. ISBN 978-80-7502-386-5. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorské právo a Internet. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2019. s. 233-250. ISBN 978-80-7502-386-5. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řadateoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9476-5. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Portability Regulation and the Consumer Protection. In ALAI 2019 Congress. 2019. URL info
 • KOUKAL, Pavel. General Freedom of Action and the New Right for Press Publishers. In TILTING PERSPECTIVES 2019 – REGULATING A WORLD IN TRANSITION. 2019. info
 • KOUKAL, Pavel. Judikatura SDEU v oblasti volného pohybu zboží/služeb a zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 223-255. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Vybraná průmyslová práva v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 300-361. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Graphical User Interfaces and Their Protection in the European Union. In Thomas S. Clary. Horizons in Computer Science Research. New York: Nova Science Publishers, 2018. s. 145-160. Horizons in Computer Science, Volume 17. ISBN 978-1-5316-4420-8. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana informací. In Ochrana a komercializace dat a databází. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel. Security Rights and the Intelectual Property Protection in the Czech Republic. In Constitutional right to property - methods of violation and means of protection. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel. Consumer Protection and the Portability Regulation. In International Conference on European Integration. 2018. Open access sborníku info
 • KOUKAL, Pavel. Consumer Protection and the Portability Regulation. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Eva Kovářová, Kateřina Dvoroková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 814-820. ISBN 978-80-248-4169-4. Open access sborníku info
 • CHARVÁT, Radim, Pavel KOUKAL, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ a Michal JANOVEC. Cofola 2018: Část I. Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. In Cofola 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 114 s. ISBN 978-80-210-9005-7. Open access sborníku info
 • KOUKAL, Pavel. Refusal of the Trademarks Protection on the Grounds of the Public Domain. In WIPO Services and Initiatives. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Security Rights Over Intellectual Property - Czech National Report. In XXth Congress of the International Academy of Comparative Law. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Consensual Security Rights over Intellectual Property. The Lawyer Quarterly. 2018, roč. 8, č. 4, s. 434-451. ISSN 1805-8396. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel. Ochrana výsledků tvůrčí činnosti v Listině základních práv a svobod České republiky. In Zuzana Adamová. Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. s. 9 - 39. Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-568-0181-9. info
 • KOUKAL, Pavel, Josef BEJČEK, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2018 Část IV. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 134 s. ISBN 978-80-210-9328-7. info
 • KOUKAL, Pavel. Design a jeho ochrana v právu duševního vlastnictví. Praha: FCC Public, s.r.o., 2017. s. 190-204. Elektro. ISBN 978-80-86534-28-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 2631-2635 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017. s. 1291-1297. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 2358-2383 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017. s. 1024-1054. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8. info
 • KOUKAL, Pavel a Matěj MYŠKA. Metodologické otázky tvorby evropského soukromého práva. In Hurdík Jan; Selucká, Markéta; Koukal, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 69-106. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 594. ISBN 978-80-210-8648-7. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k zákonu o ochranných známkách - Úvod. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. "xxii"-"lxiv", 43 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 1 zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 2017. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 1-15. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 15 až 18a zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 270-308. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 29 zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 398-407. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 45a, § 51a až §55 zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 2017. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 530-533, 553-565, 17 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Protection of the Information under Copyright and Unfair Competition Law. In Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. Praktické dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství). In Praktické dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství). 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. Dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) v oblasti soukromého práva. In Užitočné neznáme inštitúty. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel, Petr PRCHAL a Rudolf LEŠKA. Czech National Report: Copyright, to be or not to be. Copenhagen: ALAI, 2017. 10 s. ALAI International. info
 • KOUKAL, Pavel. Digital Goods Directive, Portability Regulation and their Impact on License Contracts. In TILTing perspectives 2017. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. International Association of Law Schools. Property Law Group, 2017 - 2099. info
 • KOUKAL, Pavel. The Use of Moot-Courts Methods to Teach IP Enforcement. In 10th Anniversary EIPTN Conference 2017. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT, Simona HEJDOVÁ a Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 648 s. komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • BEJČEK, Josef, Josef FIALA, Pavel KOUKAL, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016: Část VIII. Právní jednání. In DNY PRÁVA 2016. První. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 427 s. ISBN 978-80-210-8559-6. URL info
 • KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA a Jaromír ŠAVELKA. Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Alex Metzger. Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg: Springer, 2016. s. 141 - 157. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-21559-4. doi:10.1007/978-3-319-21560-0. info
 • KOUKAL, Pavel. Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 3, s. 233-260. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel. Nehmotné majetkové statky a jejich ochrana v občanském zákoníku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 450-466. ISBN 978-80-8152-400-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Importance of Intellectual Property (IP) for Universities and Academic Institutions in the Czech Republic. 2016. info
 • KOUKAL, Pavel. Collective Administration of Graphical User Interfaces (GUI) in the Light of the BSA Decision. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 128-147. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2016-2-1. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel. Rozhodnutí USSC ve věci International News Service v. Associated Press a problematika "quasiproperty right in news. In Olomoucké právnické dny 2016. 2016. info
 • KOUKAL, Pavel. Czech National report: Applied Arts under IP Law: The Uncertain Border between Beauty and Usefulness. Rome: ALAI, 2016. 15 s. ALAI International. info
 • KOUKAL, Pavel. Komercializace v oblasti ICT a její právní aspekty. In Aktuální trendy, potřeby a možnosti transferu technologií. 2016. info
 • KOUKAL, Pavel. Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In Martin Boháček. Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: Troas, 2015. s. 220-233. ISBN 978-80-905687-3-0. info
 • KOUKAL, Pavel. Ochrana před diskriminací, zneužití práva a autonomie vůle. In Jurčová, M., Olšovská, A., Štefanko, J. Diskriminácia v zmluvnom práve. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2015. s. 17-29. ISBN 978-80-8082-835-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47. In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 1-93, 143-161, 235-241, 117 s. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu v České republice a v Evropské unii. In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. "xix"-"xxxiii", 14 s. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8. info
 • KOUKAL, Pavel. National Report of the Czech Republic In MARKT 2014/083/D Legal Review on Industrial Design Protection in Europe. Brussels: European Commission; Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs, 2015. 168 s. Functioning of design protections systems. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Design jako výsledek tvůrčí činnosti. In Olomoucké právnické dny 2015. 2015. info
 • KOUKAL, Pavel. člen. ALAI Česká republika, 2015 - 2099. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory, Bernská úmluva a kritérium originality. 2015. info
 • KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT a Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 348 s. komentáře. ISBN 978-80-7478-929-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Economic and Moral Rights of the Deceased Designer. In NON OMNIS MORIAR. 2014. info
 • KOUKAL, Pavel. Diskriminace, předsmluvní odpovědnost a zákaz zneužití práva. In Diskriminácia v zmluvnom práve. 2014. info
 • KOUKAL, Pavel. Problematika lhůt a dob v novém občanském zákoníku ve vazbě na ochranu průmyslového vlastnictví. 2014. info
 • KOUKAL, Pavel. Předmět sporu a souběhy ochran duševního vlastnictví. In Petr Blaho, Adriana Švecová. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. s. 904-913. ISBN 978-80-8082-587-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vlastnictví a nový občanský zákoník. 2013. info
 • KOUKAL, Pavel. Rešeršní databáze průmyslového vlastnictví. 2013. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Zápisná způsobilost ochranných známek, námitky, neplatnost, zrušení. 2013. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Obchodní tajemství v novém občanském zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 4, s. 467-475. ISSN 1210-9126. info
 • KOUKAL, Pavel. Předmět sporu a souběhy ochran duševního vlastnictví. In Dies Iuris Tyrnaviensis. 2012. info
 • KOUKAL, Pavel. Smlouva o přepravě osob - ?reální smlouva? In Setkání civilistů a procesualistů 2012. 2012. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorské právo a vědecká tvorba. In Semináře k právům duševního vlastnictví. 2012. info
 • KOUKAL, Pavel. Legal Protection of Design. 2012. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Convergence between Industrial designs and Copyright. 2012. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Autorská práva. Učební texty k semináři. 2012. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2010. 1. vyd. Brno: Office of the Public Defender of Rights, 2011. 147 s. ISBN 978-80-904579-1-1. info
 • KOUKAL, Pavel a Jan NECKÁŘ. Autorská práva a práva související v daňových souvislostech. 1. vyd. Ostrava: Anag, 2011. 248 s. Autorská práva. ISBN 978-80-7263-687-7. info
 • KOUKAL, Pavel. Srovnání právní úpravy zaměstnaneckých a školních děl v českém autorském právu. In Peter Blaho, Adriana Švecová. Právo v europskej perspektive. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. s. 860-864, 4 s. ISBN 978-80-8082-461-7. info
 • RUBAN, Radek a Pavel KOUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 23, s. 857-865. ISSN 1210-6410. info
 • KOUKAL, Pavel. I. Glosa první – audiokniha jako odvozené dílo. Audioknihy.net, 2010. Několik autorskoprávních glos k audioknihám info
 • KOUKAL, Pavel. Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled). Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 333-343. ISSN 0032-6984. info
 • KOUKAL, Pavel. Plagiátorská panika v české kotlině. Právní rozhledy. C.H.Beck, 2010, roč. 2010, č. 17, s. 628-632, 4 s. ISSN 1210-6410. info
 • KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2009. 1. vyd. Brno: Office of the Public Defender of Rights, 2010. 99 s. ISBN 978-80-254-6668-1. info
 • KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 121 s. RMU-1/09-02/58. ISBN 978-80-210-4822-5. info
 • KOUKAL, Pavel. Role veřejného ochránce práv v řízeních o návrzích na zrušení obecně závazných vyhlášek. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 374-380. ISBN 978-80-210-4784-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Obecně závazné vyhlášky a právní myšlení Elišky Wagnerové. In Marian Kokeš, Ivo Pospíšil. In dubio pro libertate. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 99 - 100. ISBN 978-80-210-4837-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Rapport annuel sur les activités du Défenseur public des droits 2008. 1. vyd. Brno: Veřejný ochránce práv, 2009. 97 s. ISBN 978-80-254-4704-8. info
 • MOTEJL, Otakar, Karel ČERNÍN, Kateřina VALACHOVÁ a Pavel KOUKAL. Hluková zátěž. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2009. s. 32-35. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-7357-499-4. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Zkušenosti s ochranou spotřebitele v činnosti veřejného ochránce práv. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 111-116. ISBN 978-80-210-4568-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Veřejný ochránce práv a žaloba ve veřejném zájmu. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, 11-12, s. 84-86. ISSN 1214-3758. info
 • KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 92 s. RMU-1/08-02/58. ISBN 978-80-210-4560-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 174 s. RMU 2/08. ISBN 978-80-210-4597-2. info
 • KOUKAL, Pavel. SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. s. 930-937. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranu autorskoprávní a známkoprávní. In Naděje právní vědy - Býkov 2007. Plzeň: Vyadavatelsví a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 353-360. ISBN 978-80-7380-122-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část I. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 1-2, s. 11-16. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část II. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 3-4, s. 38-42. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část III. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 5-6, s. 77-82. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část IV. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 7-8, s. 115-119. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Parodie - pohled autorskoprávní a nekalosoutěžní. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2005, roč. 2005, 2-3, s. 228-235. ISSN 0032-6984. info
 • KOUKAL, Pavel. Srovnání vlivu dobrých mravů a principů dobré správy na účinky úkonů subjektů občanského a správního práva. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. 2004. vyd. Bratislava: Kancelária verejného ochráncu práv, 2004. s. 78-82. info

22. 9. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.