Vypracování praktické úlohy věnované využití elektromigračních technik při studiu vlastností mikroorganismů

Project Identification
FRVS/1535/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tento projekt si klade za cíl zavedení moderních trendů studia mikroorganismů do pokročilé praktické výuky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pro separaci biočástic včetně mikroorganizmů se jeví v posledních několika letech slibné použití kapilárních elektroforetických technik. V našem projektu se proto zaměříme na stanovení isoelektrických bodů (pI) biofilm-pozitivní a biofilm-negativní kvainek a další vlastnosti, které by byly přínosné pro jejich rychlou separaci a identifikaci. Pro separaci intaktních kvasinek bude použita technika kapilární isoelektrické fokusace s optickou detekcí. Biofilm-pozitivní a biofilm-negativní kvasinky se odlišují i svým proteomickým složením. Proto budou separovány lyzáty těchto kvasinek pomocí kapilární izoelektrické fokusace a i další technikou izoelektrické fokusace na polyakrylamidovém gelu. Jednotlivé zóny budou vyřezány a dále analyzovány pomocí kapalinové chromatografie s monolitickou kolonou.
Bude optimalizována separace lyzátů biofilmových a nebiofilmových kvasinek a zjišťovány rozdíly mezi separacemi, tzn. budou porovnávány jejich fingerprinty. Výsledkem bude jednoduchá, v porovnání se standardními mikrobiologickými postupy, časově nenáročná technika využitelná pro stanovení biofilm-pozitivních a biofilm-negativních mikroorganismů v biologických vzorcích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.