Zkvalitnění výuky předmětu Z0005 Biogeografie

Project Identification
FRVS/2209/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění výuky předmětu Z0005 Biogeografie pro studenty bakalářských studijních programů Geografie a kartografie a Aplikovaná geografie. Každoročně předmět absolvuje asi 30 - 40 posluchačů z 19 mateřských oborů, včetně oborů učitelských a kombinovaných.


Návrh projektu předkládá konkrétní možnosti zefektivnění výukového procesu pomocí moderních vzdělávacích nástrojů. Především jde o využití rozšiřujících distančních forem studia (e-learning) prostřednictvím nově vytvořených učebních podkladů multimediálního charakteru (Multimediální výuková příručka) a jednak díky zavedení testovacích agend (odpovědníky). Velký důraz je kladen na praktickou aplikaci nabytých poznatků v praxi. Cílem projektu je zvýšit komplexnost mezioborového vzdělávání geografie – biologie, podnítit zájem studentů o vlastní tvůrčí činnost a zvýšit tak konkurenceschopnost absolventů Fyzické geografie.


Projekt počítá s využitím výsledků nejen ve vlastní výuce předmětu Z0005 Biogeografie, ale i v „příbuzných“ předmětech jako Z7505 Vybrané kapitoly z biogeografie, ZD121 Vybrané kapitoly z pedogeografie a biogeografie, Z4066 Krajinná ekologie nebo Z0025 Ekologie a životní prostředí. Dále mohou být výsledky využity pro pestrou škálu dalších vzdělávacích aktivit Masarykovy univerzity, kterými jsou např. Celoživotní vzdělávání či Program dalšího vzdělávání učitelů.


Výstupy projektu budou publikovány v elektronické podobě jako standardní elektronická publikace opatřená ISSN 1802-128X na veřejně přístupném ELPORTÁLu Masarykovy univerzity. Závěry z řešeného projektu budou dále představeny např. v rámci SCO – Konference o elektronické podpoře výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.