Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů (ZKUPP)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/18.0004
Project Period
4/2011 - 3/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Diagnostický ústav pro mládež, Středisko výchovné péče a Školní jídelna

Projekt reaguje na aktuální potřeby stávajících a budoucích učitelů, od nichž praxe při plnění celé řady výchovně vzdělávacích úkolů (např. realizace průřezových témat RVP, efektivních programů prevence sociálně patologických jevů apod.) žádá znalosti a dovednosti z oblasti zkušenostního učení (dále ZU).
Během projektu bude v učitelských studijních programech na FF a FSpS MU vytvořen a realizován (v ČR jediný) speciální studijní modul, v němž se budou mít studenti možnost na tyto úkoly dle svých potřeb a zaměření profesně vybavit, popř. získat další formální kvalifikaci v podobě diploma supplement.
Vzdělávací modul bude konstruován v rámci mezioborové spolupráce několika akademických pracovišť na základě aktuálních a empiricky podložených konceptů a na základě deklarovaných potřeb praxe (spolupráce s partnery). Studium bude koncipováno jako kombinované a v jeho rámci bude vytvořena metodika pro uznávání výsledků předchozího neformálního vzdělání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.