Strategie Age Managementu v České republice (Age Management)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
CZ.1.04/5.1.01/51.00079
Project Period
9/2010 - 6/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Hlavním cílem projektu je přenesení inovativních nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny 50+ na trhu práce
a aplikace principů Age managementu v České republice.
Předkladatelem projektu je Asociace institucí vzdělávání dospělých, o.s., která vytvořila partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Palackého v Olomouci a Úřadem práce Brno-město. Zahraničním
partnerem projektu je Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), který je zřízen Ministerstvem sociálních
věcí Finské republiky a problematikou stárnoucích zaměstnanců se dlouhodobě zabývá. V rámci aktivit projektu
budou do ČR přeneseny pro nekomerční využití následující produkty "Age Management Training", koncept "Work
Ability" a metoda "Work Ability Index" (WAI), které jsou již používány ve 26 zemích. V České republice zatím tyto
koncepty a ani metoda měření pracovní schopnosti použity nebyly. Mezi hlavní aktivity navrhovaného projektu
patří zpracování komparativní analýzy podmínek a přístupů používaných v ČR a ve Finsku pro cílovou skupinu
50+, seznámení a proškolení 45 českých odborníků s produktem "Age Managament Training", pilotní ověření
konceptu "Work Ability" a pilotní ověření metodiky "Work Ability Index" na cílové skupině osob 50+ v počtu 72
účastníků, realizace samostatné sekce v rámci Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2011, zhodnocení
uplatnitelnosti nástrojů v rámci ČR, pilotní ověření zavedení Age Managementu v rámci řízení vzdělávací
organizace a závěrečná shrnující konference. Důležitým výstupem je zpracování Metodické příručky pro úřady
práce, vzdělávací a výzkumné instituce a další organizace, které pracují s cílovou skupinou. Nedílnou součástí
projektu je zajištění široké publicity Age managementu a jeho vizí v rámci ČR. Udržitelnost projektu je zajištěna
aplikováním principů Age Managemetu do činností zainteresovaných organizací, ale zejména proškolenými 45
odborníky, kteří mohou uvedené produkty dále v ČR nekomerčně využívat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.