Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Buněčný pohyb a cytoskelet u jednobuněčných parazitů kmene Apicomplexa

Project Identification
MEB021127
Project Period
1/2011 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Muséum National d'Histoire Naturelle

Výtrusovci (Apicomplexa) představují nejúspěšnější skupinu jednobuněčných eukaryotických parazitů, kteří parazitují široké spektrum obratlovců i bezobratlých. Mnozí z nich jsou původci významných onemocnění, jako jsou malárie, toxoplasmóza nebo kryptosporidióza. Možnosti kontrolovat tyto nemoci jsou omezené z mnoha důvodů včetně absence účinných vakcín nebo léků. Zástupci jsou charakterizováni přítomností typického apikálního komplexu organel a složitého buněčného kortexu, který je tvořen vnitřním membránovým komplexem ležícím pod plazmalemou. Vnitřní membránový komplex je spojen s početnými cytoskeletálními elementy (aktinomyozinový motor, mikrotubuly a síť intermediálních vláknitých proteinů). Cytoskeletální elementy představují u řady zástupců kmene významnou oblast studia pro svůj význam při pohybu, dělení buňky, invazi a vytváření polarity parazita. Svědčí o tom i studie prokazující, že některá stádia parazita, postrádající subpelikulární mikrotubuly jsou nepolární, imobilní a neinvazivní. Subpelikulární mikrotubuly, vybíhajíci z apikálního polárního prstence a procházející po délce buňky na rozhraní pelikuly a cytosolu, jsou u této skupiny protist velice stabilní. Aktinové mikrofilamenty jsou však na rozdíl od mikrotubulů mimořádně nestálé. Aktinomyozinový motor je lokalizován mezi plasmatickou membránou a vnitřním membránovým komplexem parazita. Pro výtrusovce typický klouzavý pohyb invazívnich stadií je dán pohybem myozinu podél aktinových mikrofilamentů za současného transportu adhezinů k posteriornímu konci parazita. Cílem projektu je studium cytoskeletu a pohybu výtrusovců na příkladu 3 taxonů lišících se především z fylogenetického hlediska - gregariny, kryptosporídie a malarická plazmódia. Srovnání strategie pohybu invazívního stadia parazita a procesu invaze do hostitelské tkáně u takto odlišných vytrusovců umožní lépe nahlédnout do evoluční historie kmene Apicomplexa a díky tomu napomůže při dalším vývoji léků proti onemocněním způsobených výtrusovci.

Publications

Total number of publications: 1