Rychlá kinetika lidské rekombinační mašinerie

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
2SGA2885
Project Period
8/2011 - 7/2013
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Oprava poškozené DNA je životne duležitá pro udržení integrity genomu. Jeden z mechanizmu obnovy kontinuity DNA je homologická rekombinace, kde je Brca2 protein jeden z klícových hrácú tohoto mechanizmu. Mutace v tomto gene predstavují prícinu významné cásti rakoviny prsu dedicnou v rodine a zvyšuje riziko rakoviny ovarií, pankreasu a prostaty. Dále inaktivace funkce BRCA2 genu múže vyústit v syndrom náchylnosti k rakovine Fanconiho anemii zduraznujíc relevanci našeho výberu pro jeho detailní studium, a navíc molekulární funkce
Brca2 proteinu zustává slabe pochopena. BRCA2 pravdepodobne uplatnuje jeho tumor
supresivní funkci zvyšováním úcinnosti homologií-rízenou opravou poškozené DNA. V tomto projekte je cílem charakterizovat úroven kvalitativní kontroly Rad51 zprostredkovaných reakcí. Toto zahrnuje rekombinacne mediátorovou funkci BRCA2 a detaily vycištení Rad51 polymeru úcinkem Recq5 helikázy a tak definovat molekulární základy techto funkcí. Pro dosáhnutí výzkumných cílu bude uskutecneno studium rychlé kinetiky ruzných domén BRCA2 ve vztahu ku stabilizaci ci destabilizaci Rad51 samo-složení do prodloužených polymeru na
jedno-vláknové DNA. Nadto, molekulární mechanizmy Recq5 suprese rekombinace budou testovány použitím studia rychlé kinetiky ve vztahu k ochranné aktivite Brca2 na Rad51 filamenty. Dešifrováním funkcní duležitosti techto interakcí budeme schopni racionalizovat jak BRCA2 funguje v genomové nestabilite a rakoviny prsu. Je taky možné, že komponenty BRCA2 dráhy by mohli být prímé cíle pro tumorigenezu a tedy rozpitvání BRCA2 cesty by odhalilo tyto terce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.