Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Biodiverzita – analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí (BIDA2)

Project Identification
MUNI/A/0937/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku, na interspecifické interakce mezi biotickými populacemi a na vliv ekologických procesů na biotické populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále, včetně studia invazních druhů. Dílčími tématy jsou také problémy taxonomické a biosystematické. Studium vlastností druhů a tvorba formalizovaných typologií společenstev a biotopů má potenciál pro přímé využití v ochraně biodiverzity. Projektu se zúčastní 17 akademických pracovníků a 35 studentů doktorského studijního programu, dále též studenti magisterského stupně (zaměření zoologie). Vzhledem k tomu, že u doktorských studentů se jedná o čtyři obory – zoologie, ekologie, hydrobiologie a parazitologie – jedná se projekt tématicky poměrně rozsáhlý, jehož výsledky umožní u obecněji definovaných problémů syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next