Genetická diverzita a fylogeneze rodu Acinetobacter v přírodních ekosystémech

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA13-26693S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
State Institute of Healthcare Prague - Vinohrady

Rod Acinetobacter zahrnuje fyziologicky a biochemicky heterogenní skupinu bakterií značně rozšířených v přírodě. I přes pokrok, kterého bylo dosaženo v klasifikaci humánních izolátů acinetobakterů, máme jen velmi málo informací o diverzitě tohoto rodu v přírodním prostředí. Navržený projekt je koncipován jako detailní populačně genetická studie založená na prospektivním sběru kmenů z různých, jasně definovaných ekosystémů. Za účelem efektivní identifikace acinetobakterů přímo z primokultur budou optimalizovány postupy založené na MALDI-TOF MS. Kmeny s neznámou taxonomickou pozicí budou též studovány pomocí multilokusové sekvenční analýzy, srovnávací analýzy kompletních genomů a detailní fenotypové analýzy. Na základě taxonomické analýzy nových izolátů bude stávající identifikační databáze MALDI-TOF MS průběžně aktualizována. Lze očekávat, že projekt zásadním způsobem přispěje k poznání diverzity a fylogeneze rodu Acinetobacter na druhové i poddruhové úrovni a k získání podrobných taxonomických poznatků, které budou východiskem pro další ekologické studie.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.