Celoživotní učení v institucionálních souvislostech

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem projektu je kontinuální podpora výzkumných aktivit studentů doktorského studia oboru Pedagogika ÚPV FF MU. Navazuje na řešení projektů specifického výzkumu na ÚPV v předchozích letech s mírnou modifikací tematické struktury práce podle vývoje řešení doktorských projektů a výzkumné aktivity Ústavu pedagogických věd. Tématický rámec výzkumu přestavují jevy a procesy související s rozmanitými podobami celoživotního učení v rozmanitých institucionálních kontextech v návaznosti na výzkumný profil ÚPV FF MU. Půjde o výzkum reálné školní výuky, výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek rozvoje školy, a dále výzkum učení v neškolských institucionálních kontextech včetně pracovního prostředí organizací. Jednotlivé části výzkumu budou realizovány za pomoci souborů metod kvalitativního a kvantitativního charakteru podle povahy jednotlivých výzkumných témat. Očekávané výsledky obohacují zdrojovou základnu vztahující se k jednotlivým tématům a jejich dílčím aspektům, ukazují další možnosti výzkumu, ale také možnosti uplatnění výsledků v praxi a ve vzdělávací politice. Studenti doktorského studia se do projektu zapojují v návaznosti na vlastní výzkumné projekty.

Publications

Total number of publications: 45


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.