Inovace praktických cvičení z jaderné chemie a izotopových metod

Project Identification
FRVS/1808/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem praktického cvičení z jaderné chemie je především získat praktické dovednosti při zacházení s uzavřenými a otevřenými radionuklidovými zářiči, seznámit se se současnou legislativou ("atomový zákon" 18/1997 Sb.), naučit se zacházet s přístroji pro měření charakteristik ionizujícího záření a ovládnout zásady bezpečnosti při práci s radioaktivními látkami.


Cílem praktického cvičení z izotopových metod je především získat praktické dovednosti při zacházení s uzavřenými a otevřenými radionuklidovými zářiči, naučit se zacházet s přístroji pro měření charakteristik ionizujícího záření a ovládnout zásady bezpečnosti při práci s radioaktivními látkami a uvědomit si možnosti použití radioaktivních látek v průmyslu, biologii, lékařství atd.


To vše umožní společně s teoretickými znalosti (přednáška z jaderné chemie - u cvičení s jaderné chemie a přednáška z izotopových metod - u cvičení s izotopových metod) odstranit u studentů respekt před zářením. To zcela jistě povede k poznání, že oblast lidské činnosti, kdy se využívá jaderných materiálů a fyzikálních a chemických účinků ionizujícího záření, má v životě společnosti své opodstatnění. Přípravě vysokoškolsky vzdělaných pracovníků je proto zapotřebí věnovat pozornost i v této oblasti.


Stávající cvičení z jaderné chemie a cvičení z izotopových metod však vyžaduje inovaci. Důvodem je především skutečnost, že se pracuje podle návodů k úlohám, které byly vytvořeny před mnoha lety. Navíc radiochemické oddělení získalo v r. 2004 nové investice (za cca 450 tis. Kč), které však mohou být v praktiku plně využity po dovybavení potřebnými doplňkovými zařízeními. Proto je nutné přepracovat všechny stávající úlohy, vytvořit nové návody k jednotlivým úlohám, celé cvičení přeorganizovat, tj. některé úlohy vyřadit a navrhnout úlohy nové. Všechny tyto nové skutečnosti budou tvořit náplň nových skript.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.