Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí (BIDA4)

Projekt je zaměřen především na studium biologické diverzity na různých úrovních organizace živé hmoty. Bude studována intraspecifická variabilita, genetická diverzita a fenotypová plasticita. Pozornost bude věnována intraspecifickým i interspecifickým interakcím v rámci populací živočichů, včetně studia jejich vazeb na další složky bioty, na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku a na vliv ekologických procesů na populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále. Studovány budou biologické a ekologické vlastnosti druhů, jejich životní strategie a historie. Výsledky některých výzkumů mají potenciál pro praktické využití v ochraně biodiverzity. Projektu se zúčastní 12 akademických pracovníků a 21 studentů prezenční formy doktorského studijního programu, dále též studenti magisterského stupně (část studentů se zaměřením zoologie). Vzhledem k tomu, že u doktorských studentů se jedná o tři obory – ekologie, hydrobiologie a parazitologie – jedná se projekt koncipovaný multidisciplinárně, jehož výsledky umožní u obecněji definovaných problémů syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách. V projektu je plánována prezentace výsledků ve formě publikačních výstupů a na mezinárodních i národních fórech.

Publications

Total number of publications: 42


Previous 1 2 3 4 5 Next