Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Obratlovci jako FYLogeografický a EToekologický model (OFYLET)

Project Identification
MUNI/A/1453/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na behaviorálně-ekologickou a fylogeograficko-systematickou problematiku modelových skupin obratlovců na evolučním pozadí. Projektu se zúčastní 3 akademičtí pracovníci a 17 studentů doktorského studijního programu a dále též studenti magisterského stupně se zaměřením Zoologie. Studenti doktorského studia řeší své práce v různých oborech, proto je projekt koncipován výrazně multidisciplinárně, kdy představuje propojení klasického ekologického (složení, struktura a diverzita) a genetického studia (fylogeografie, populační genetika) populací a společenstev obratlovců se studiem chování. Významnou součástí bude zahrnutí výzkumu vztahů hostitel-obratlovec a parazit/patogen, včetně dynamiky jejich přenosu a šíření. Společným jmenovatelem projektu jsou modelové organismy, zejména obratlovci a na ně navázané vybrané skupiny bezobratlých. Tyto pak budou studovány z různých aspektů zahrnující i interdisciplinární propojení: 1) klasická ekologie populací a společenstev, 2) studium evoluce, speciace a časoprostorové dynamiky sekundárních kontaktů, 3) studium chování, jeho evoluce a adaptivnost a 4) vztahy hostitel – parazit/patogen, jejich dynamika a koevoluce. Uvedené výzkumné bloky mají aplikované přesahy do studia dynamiky areálů rozšíření (jako důsledek jak klasicky ekologických, tak genetických příčin) v souvislosti s antropizací krajiny, a do ochranářské genetiky. Výsledky projektu budou podkladem pro syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách a především je v rámci projektu plánována publikace výsledků a jejich prezentace na národních i mezinárodních fórech.