Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

ETOlogicko-evoluční a FYLOgeografický výzkum obratlovců (ETOFYLO)

Project Identification
MUNI/A/1164/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na behaviorálně-ekologickou a fylogeograficko-systematickou problematiku modelových skupin obratlovců na evolučním pozadí. Projektu se zúčastní 5 akademických pracovníků a 18 studentů doktorského studijního programu a dále též studenti magisterského stupně se zaměřením Zoologie. Studenti doktorského studia řeší své práce v různých oborech, proto je projekt koncipován multidisciplinárně, kdy je založen na propojení klasického ekologického (skladba a diverzita) a genetického výzkumu (fylogeografický přístup, populační genetika) populací a společenstev obratlovců se studiem chování. Významnou součástí bude zahrnutí výzkumu vztahů hostitel-obratlovec a parazit/patogen, včetně dynamiky jejich přenosu a šíření. Společným jmenovatelem projektu jsou modelové organismy, obratlovci a na ně navázané vybrané skupiny zejména patogenních organismů. Tyto pak budou studovány z různých aspektů založených především na interdisciplinárním propojení tradičních výzkumných témat: 1) populační ekologie a ekologie společenstev, 2) studium speciace a časoprostorové dynamiky sekundárních kontaktů příbuzných taxonů, 3) evoluce chování a jeho adaptivnost a 4) koevoluce vztahů mezi hostitelem a patogenem. Uvedené výzkumné bloky mají aplikované přesahy do studia dynamiky areálů rozšíření v souvislosti s antropizací krajiny. Nelze opomenout význam pro ochranářskou genetiku. Výstupy projektu povedou k objasnění některých obecných ekologických a evolučních principů platných pro biotu celkově, nikoliv pouze na úrovni speciálních modelových taxonů. Výsledky budou v rámci projektu publikovány a prezentovány na národních i mezinárodních fórech.

Publications

Total number of publications: 7