Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země

Project Identification
MUNI/A/1315/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt navazuje na projekt specifického výzkumu „Globální environmentální změny v krajinné sféře Země v čase a prostoru (GlobST)“ řešeny v roce 2015 a nastavil hlavní výzkumné zaměření na studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a prostoru. V návaznosti na hlavní výzkumné a výukové oblasti geografie je i v letošním roce projekt navrhován ve třech vzájemně propojených oblastech výzkumu, a to ve fyzické geografii (FG), sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatice (KG). Jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají a dílčí témata projektu mají výrazný interdisciplinární charakter. Oblast FG bude soustředěna především do problematiky změn městského klimatu a jeho potenciálních dopadů na společnost, komplexní hodnocení polárních oblastí s ohledem na probíhající klimatickou změnu, studium říčních systémů v člověkem ovlivněných podmínkách a mapování biotopů. Výzkumné zaměření v oblasti SG je i nadále integrováno teoretickými a metodologickými přístupy. Sjednocujícím prvkem je zájem o studium prostorovosti sledovaných témat, dynamiky jevů a její podmíněnosti a nově také přeshraniční spolupráce a související faktory. Pracovní skupina kartografie a geoinformatika (KG) bude i nadále zaměřena na optimalizaci geovizualizace z hlediska kognitivních procesů a její objektivní hodnocení. Nově rozvíjející oblastí je sběr, vizualizace a analýza 3D prostorových dat a ověření jejich uživatelských aspektů. Projekt kromě výše uvedených odborných témat podpoří také užší spolupráci studentů doktorského studie s jednotlivými pracovními týmy s důrazem na rozšíření mezinárodní spolupráce a zkvalitnění jejich publikačních aktivit.

Publications

Total number of publications: 48


Previous 1 2 3 4 5 Next