Vývoj a validace pasivních vzorkovacích zařízení pro monitorování emergentních organických znečišťujících látek vodního prostředí (PASCAL)

Project Identification
7AMB16DE004
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung GmbH-UFZ

Hlavnym cieľom spolupráce oboch výskumných centier je zefektívnenie nástrojov na monitorovanie kvality povrchových vôd v Českej republike a Nemecku. Metóda pasívneho vzorkovania, ktorá je objektom výskumu a vývoja v navrhovanom projekte, predstavuje nákladovo efektívnu alternatívu k súčasným metódam vzorkovania, založených na bodovom odbere vzoriek vody. Navrhovaná optimalizácia a kalibrácia pasívnych vzorkovačov pre monitorovanie nových organických znečisťujúcich látok (brómované spomaľovače horenia,
perfluórované látky, farmaká) umožní širšie využitie metódy v regulačnom monitorovaní chemického stavu vôd podľa Rámcovej smernice o vodách v oboch krajinách.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.