Project information
Inovace úloh a vybavení základních cvičení programu Chemie - laboratoře pro výuku anorganické, konzervátorsko-restaurátorské a materiálové chemie

Project Identification
FRVS/406/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt navazuje na inovační změny obsahu bakalářského a magisterského studijního programu Chemie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a je zaměřen na zkvalitnění výuky základních laboratorních cvičení z anorganické chemie, chemie konzervování-restaurování a instrumentálních cvičení z anorganické a materiálové chemie. Inovace spočívá v zavedení základních analytických metod, jako jsou infračervená spektroskopie a termická analýza, do cvičení z anorganické chemie. Laboratořemi tohoto povinného základního cvičení prochází stále větší počet studentů studijních programů Chemie, Biochemie a učitelství chemie. Tento stav vyžaduje modernizaci a rozšíření instrumentálního vybavení s návaznou inovací a zefektivněním stávajících syntetických úloh. Další inovace bude provedena v souvislosti se zavedením bakalářského studijního oboru Chemie konzervování-restaurování v r. 2004 a podáním akreditačních materiálů pro zavedení navazujícího magisterského studijního oboru téhož označení v r. 2007. Pro tento obor je zapotřebí vybavit konzervátorsko-restaurátorskou laboratoř některými přístroji investičního charakteru. Dalším inovovaným praktikem je cvičení pro magisterský obor Materiálová chemie, který byl nově akreditován v r. 2003. Z hlediska propojení instrumentálního vybavení budou plánované přístroje snadno využity pro více úloh ve cvičeních z anorganické a materiálové chemie a chemie konzervování-restaurování. Uvedená zařízení budou sloužit pro potřeby základních cvičení v bakalářském i magisterském studiu a pro vypracovávání bakalářských a diplomových prací. Realizací projektu se zlepší instrumentální vybavení laboratoří a odstraní se situace, kdy jsou úlohy řešeny provizorním způsobem a některé práce spojeném s praktickými operacemi se smluvně provádějí na jiném pracovišti.


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.