Zprovoznění laboratoře environmentální geografie

Project Identification
FRVS/1272/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vytvoření zcela nové laboratoře environmentální geografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V současné době již nelze v geografii nadále ignorovat rozmach analytických a kvantitativních metod získávání informací o životním prostředí. Získávání těchto informací je založeno na terénním a laboratorním zpracování vzorků hornin, zvětralin, půd, vody a biologických materiálů a na interpretaci získaných údajů v prostorovém kontextu v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Na tento trend je třeba ve výchově studentů geografických oborů reagovat uplatněním moderních analytických metod terénní a laboratorní výuky. Naším záměrem je pořídit přístrojové vybavení, které umožní optimální propojení praktické výuky v terénu s následným zpracováním a vyhodnocením odebraných vzorků v laboratoři; terénní a laboratorní etapu výuky přitom chápeme jako organický celek. Pro terénní etapu výuky hodláme pořídit zařízení, která umožní studentům získat praktické dovednosti s odebíráním vzorků různých přírodnin, měření jejich vybraných vlastností přímo v terénu, terénní předzpracování vzorků a geodetické zaměření odběrných lokalit. Pro laboratorní etapu výuky máme k dispozici vhodné prostory, do kterých hodláme pořídit přístroje pro výuku obsáhlejších a náročnějších analýz fyzikálních, fyzikálně-chemických a biochemických vlastností odebraných vzorků. Pořízené přístrojové vybavení umožní výuku a procvičování řady praktických úloh v oblasti pedogeografie, geomorfologie, sedimentologie, paleogeografie kvartéru, biogeografie, krajinné ekologie, monitoringu a ochrany životního prostředí a rovněž osvojení geodetických a mapovacích postupů a vizualizaci a analýzu výsledků pomocí GIS. Prostory, které máme pro laboratoř k dispozici, budou po adekvátním přístrojovém vybavení dostačující pro současnou práci čtrnácti studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.