Project information
Vliv těžkých kovů na půdní streptomycety

Project Identification
FRVS/1594/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Ke znečišťování životního prostředí těžkými kovy dochází intenzivní antropogenní činností jako je například průmyslová výroba, automobilizmus atd. Díky schopnosti akumulace kovy představují neustálou a stále se zvyšující hrozbu všem úrovním v trofickém řetezci díky svým toxickým účinkům. Zvýšené koncentrace v půdě negativně ovlivňují celkové počty, diverzitu a růst mikroorganizmů v půdě. Nedílnou a významnou součástí půdního mikrobiálního ekosystému jsou i bakterie rodu Streptomyces. Streptomycety, jakožto jedna z dominantních složek půdní mikroflóry, jsou významným článkem v koloběhu prvků jako biodegradátoři organických materiálů odumřelých rostlin a živočichů. U bakterií se v průběhu evoluce rozvinuli různé obranné mechanizmy eliminující toxické účinky zvýšených koncentrací těžkých kovů. Cílem tohto projektu je sledovat růst v přítomnosti těžkých kovů v letálních i subletálních koncentracích a identifikovat obranné mechanizmy. Srovnání růstu sbírkových kmenů a kmenů izolovaných z vnějšího prostředí a stanovení minimálních inhibičních koncentrací bude provedeno pomocí automatického spektrofotometru. Analýza kinetiky biosorpce na buněčný povrch a intracelulární koncentrace kovů metodami diferenciální pulzní voltametrie povede k charakterizování role, které hrají jednotlivé buněčné komponenty v mechanizmu obrany. K detekci, izolaci a purifikaci metallothioneinů bude použito vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Závěrečná analýza výsledků poskytne obraz o významu jednotlivých mechanizmů na míru tolerance/rezistence k těžkým kovům u bakterií rodu Streptomyces. Výsledné poznatky budou zapracovány do rychlé a přesné metodiky rozšiřující výuku a umožňující sledovat toxické působení kovů na růst bakterií a mechanizmus obrany vůči těmto toxickým činitelům.


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.