Project information
Využití reakcí derivátů thiokyselin fosforu s nukleofilními reagenty pro přípravu dvou úloh pro pokročilé cvičení z anorganické chemie

Project Identification
FRVS/1374/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt představuje inovaci výuky, především laboratorního cvičení, které připravuje studenty na jejich odbornou činnost v oblasti chemie vyžadující bezvodé či inertní prostředí. Výsledkem řešení daného projektu by měly být dvě nové úlohy pro laboratorní cvičení C 6190 - Pokročilá anorganická chemie- cvičení:


1. Využití vakuové linky pro reakce betainu s deriváty adamantanaminu


2. Využití fyzikálně-chemických metod pro identifikaci produktů reakcí betainu s deriváty adamantanaminu


Protože jsou deriváty thiokyselin fosforu sloučeninami, o které je v praxi permanentní zájem, a na Ústavu chemie je již delší dobu zkoumána problematika reakcí betainu kyseliny chlorodithiofosforečné (dále označován jako betain) jakožto významného prekurzoru pro přípravu derivátů thiokyselin fosforu, byla tato látka zvolena jako výchozí pro reakce s nukleofilními reagenty (deriváty adamantanaminu). Reakce betainu s nukleofily vedou k mnoha zajímavým sloučeninám, zpravidla heterocyklickým, proto byly vybrány pro inovaci praktika, které má za cíl rozvíjet tvůrčí činnost studentů jednak na přípravě nových úloh pracujících, jednak studentů, kteří úlohy budou provádět v rámci pokročilého praktika z anorganické chemie. Pedagogicko-didaktický smysl projektu spočívá v osvojení metodiky vědecké práce ve všech aspektech. To zahrnuje metodiku, jak získat informace o vlastnostech látek, potřebných pro syntézu, metodiku přípravy a vlastní provedení samotného experimentu, učí studenta, jak vyhodnotit provedený experiment a jak výsledky použít.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.