Je bývalé odkaliště Brno-Hády ekologickým rizikem?

Project Identification
SOC/1305/2016
Project Period
9/2016 - 2/2017
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Na řadě míst České republiky se v současnosti nacházejí stará úložiště materiálu představujícího pozůstatek po zpracování fosilních surovin pro energetické účely. Odpady, které zde byly dlouhodobě ukládány, tvoří v mnoha případech významné ekologické zátěže ovlivňující negativně životní prostředí a potenciálně ohrožující obyvatele okolních obcí. V uvedených oblastech například mimořádně vzrůstá riziko kontaminace povrchových vod těžkými kovy a dalšími nebezpečnými látkami jako jsou např. arsen, molybden nebo rtuť. Další z možností negativních účinků materiálu odkališť mohou být zvýšené obsahy radia, případně i dalších radionuklidů, koncentrující se zejména v elektrárenských a teplárenských popílcích a podporujících zde mimo jiné tvorbu radonu.
Jednu z ekologických zátěží uvedeného typu představuje bývalé úložiště popílků Hády v Brně, které od roku 1997 již neplnící svoji funkci a podle některých dosavadních studií může obsahovat až 15 milionů m3 odpadní suroviny. Aktuálně objekt slouží jako suchý poldr pro zachycování povrchových vod. S ohledem na připravovaný záměr na přeměnu této lokality na veřejně přístupný volnočasový areál parkového typu sloužící především obyvatelům přilehlých městských částí (Vinohrady, Líšeň), jsou zde prováděny pravidelné systematické kontroly ze strany Hasičského záchranného sboru nebo byly realizovány dílčí studie zaměřené na možné ekologické dopady uloženého materiálu.
Hlavním cílem studentské práce by mělo být zhodnocení charakteru uložených odpadních surovin z hlediska jejich zrnitostního složení, morfologie volného povrchu a chemismu, včetně posouzení obsahu vybraných polutantů majících bezprostřední dopad na životní prostředí lokality i jejího okolí a stanovení přítomnosti environmentálně významných radioizotopů, zejména pak K, U, Th, Ra a Cs.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.