Úloha komplexu TRAMP4 při tvorbě 3' konců mRNA v kvasince Saccharomyces cerevisiae

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA17-20388S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Kvasinková RNA polymeráza II (RNAPII) syntetizuje RNA kódující proteiny i nekódující RNA. Existují dva mechanismy terminace transkripce zprostředkované RNA polymerázou, přičemž oba jsou regulovány fosforylací C-terminální domény (CTD) RNAPII. Při terminaci transkripce nekódujících molekul RNA, fosforylovaný serin v pozici 5 slouží jako signál k interakci CTD-interagující domény (CID) proteinu Nrd1, který je podjednotkou terminačního komplexu Nrd1p-Nab3p-Sen1p (NNS). Transkripty nekódujících RNA jsou poté polyadenylovány komplexem proteinů Trf4p/Air1p/Air2p/Mtr4p (TRAMP4), na což navazuje procesování 3’-konce nebo degradace jaderným exosomem. V případě terminace transkripce mRNA, fosforylovaný serin v pozici 2 v CTD je rozlišen CID doménou proteinu Rtt103p, který tvoří komplex s Rai1 a 5’

  • 3’ exoribonukleázou Rat1p, který je zodpovědný za terminaci transkripce.


V předkládaném grantovém projektu plánujeme objasnit molekulární charakter interakce mezi CID doménou Rtt103p a komplexem TRAMP4 a odhalit, zda tato interakce hraje klíčovou roli v kontrole kvality mRNA nebo terminaci transkrip

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.