Project information
Testování metody multiplex PCR pro identifikaci bakteriálních indikátorů ve vodách

Project Identification
FRVS/925/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Stanovení fekálních indikátorů ve vodách je prováděno za účelem indikace potenciálního hygienického rizika, souvisejícího s kontaminací vod. V současné době se do popředí mnoha vědních oborů dostávají molekulárně-biologické metody, které mohou doplnit, příp. nahradit v současné době prováděné kultivační stanovení fekálních indikátorů. Výhodou těchto metod (např. PCR) je využití informací uložených v genomu organismů, které zajišťuje zvýšení spolehlivosti a přesnosti a snížení časové náročnosti metody. Cílem tohoto projektu je otestovat možnost identifikace fekálních indikátorů ve vodách metodou multiplex PCR (tj. stanovení více genů v jedné PCR reakci) a navrhnout a optimalizovat tuto metodu pro použití v praxi

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.