Výzkumná infrastruktura pro rozvoj doktorských výzkumně zaměřených studijních programů pro oblast bioanalytických technologií (Infrastruktura bioanalytické technologie)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002599
Project Period
9/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem projektu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systému terciárního vzdělávání. V konečné fázi by tak měl být výsledkem flexibilnější a kreativnější absolvent lépe uplatnitelný na trhu práce, především pak v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Konkrétně půjde o oblast Bioanalytických technologií, což je dynamicky se rozvíjející obor sahající od chemických po molekulárně biologické přístupy, a nabývající na významu. Dotýká se totiž nejen výzkumu v dotčených oblastech, ale i mnoha praktických oborů jako jsou humánní a veterinární medicína, farmakologie, biotechnologie atd. Přípravu dostatečně vzdělaných odborníků pro špičkový výzkum v těchto oblastech a odpovídající na současné požadavky znalostní ekonomiky si přitom bez podpory právě bioanalytických technologií nelze vůbec představit. Je tedy navýsost žádoucí, aby se tento rychlý znalostní a technologický posun odrazil na všech úrovních terciálního vzdělávání, což by ve výsledku mělo mít pozitivní dopad na výzkumný potenciál České republiky. Předkládaný projekt by tak měl podpořit rozvoj excelentní vědy a výzkumu ve velmi inovativních směrech, a to i díky interdisciplinaritě dosažené cíleně zvoleným průnikem odborných zaměření pracovišť podílejících se na projektu - biochemie, fyziologie a imunologie, lékařské chemie a biochemie, a instrumentální analytické chemie.
Tento rozvoj však nejde realizovat bez neustálé inovace výzkumné infrastruktury, neboť studenti doktorských programů musí být vzděláváni v nejmodernějších trendech bianalytických metod. Tomu by měl napomoci podávaný investiční projekt věnovaný právě inovaci výzkumné infrastruktury pro danou oblast, konkrétně vytvořeného nového doktorského studijního oboru Bioanalytická chemie (BCh) a inovovaného doktorského studijního oboru Fyziologie živočichů (FŽ) vyučovaných na Přírodovědecké fakultě MU Brno. Nově akreditovaný obor BCh by měl přímo navazovat na akreditované obory navazujícího magisterského studia programu Biochemie „Analytická biochemie“, „Genomika a proteomika“ a nově akreditovaný obor Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách“, u kterého se podařilo získat akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR. Nově akreditované obory BCh a Fyziologie a imunologie živočichů (FIŽ) povedou k rozvoji lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.