Project information
Bioanalytické technologie ve výzkumu a klinické diagnostice (DSP Bioanalytické technologie)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002605
Project Period
9/2017 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem projektu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systému terciárního vzdělávání. V konečné fázi by tak měl být výsledkem flexibilnější a kreativnější absolvent lépe uplatnitelný na trhu práce, především pak v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Konkrétně půjde o oblast Bioanalytických technologií, což je dynamicky se rozvíjející obor sahající od chemických po molekulárně biologické přístupy, a nabývající na významu. Dotýká se totiž nejen výzkumu v dotčených oblastech, ale i mnoha praktických oborů jako jsou humánní a veterinární medicína, farmakologie, biotechnologie atd. Přípravu dostatečně vzdělaných odborníků pro špičkový výzkum v těchto oblastech a odpovídající na současné požadavky znalostní ekonomiky si přitom bez podpory právě bioanalytických technologií nelze vůbec představit. Konkrétním cílem projektu je vytvoření nového doktorského studijního oboru Bioanalytická chemie (BCh) a inovace doktorského studijního oboru Fyziologie živočichů (FŽ) vyučovaných na Přírodovědecké fakultě MU Brno. Nově akreditovaný obor BCh by měl přímo navazovat na akreditované obory navazujícího magisterského studia programu Biochemie „Analytická biochemie“, „Genomika a proteomika“ a nově akreditovaný obor Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách“, u kterého se podařilo získat akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR. Nově akreditované obory BCh a Fyziologie a imunologie živočichů (FIŽ) povedou k rozvoji lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. Projekt umožní přípravu nových studijních plánů výuky tak, aby reagovaly na požadavky znalostní ekonomiky a potřeby trhu práce. Do přípravy akreditačních materiálů a do nově definovaného profilu znalostí a dovedností absolventa oboru zapojí odborníky domácí i zahraniční, např. bývalé absolventy z praxe a se zahraniční zkušeností. V obou nových programech bude využita již navázaná spolupráce s desítkami výzkumných pracovišť, kde mohou studenti realizovat své výzkumné projekty a získávat zkušenosti. Cílem je rovněž větší nabídka výuky vedené v anglickém jazyce tak, aby se jednak absolventi mohli bez problémů zapojit do práce mezinárodních výzkumných týmů, jednak aby se zvýšila atraktivita obou oborů pro kvalitní zahraniční studenty.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.