Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Behaviorální, Ekologický a Fylogenetický výzkum Obratlovců (BEFO)

Project Identification
MUNI/A/1078/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V kontextu evoluční biologie budou behaviorálně-ekologickými a fylogeograficko-systematickými přístupy zkoumány vybrané skupiny obratlovců. Projektu se zúčastní 6 akademických pracovníků a 14 studentů doktorského studijního programu Zoologie a Ekologie a dále též studenti magisterského stupně. Studenti doktorského studia řeší své práce v různých oborech, proto je projekt koncipován multidisciplinárně, kdy je založen na propojení klasického ekologického (skladba a diverzita společenstev živočichů) a genetického výzkumu (fylogeografický přístup) a studia chování. Studovány budou i hlavní ekologické vztahy jako je např. numerická i funkční odpověď predátora na kořist nebo vztahů hostitel-obratlovec a parazit/patogen, včetně dynamiky jejich přenosu a šíření. Jednotící linkou projektu je stejný hlavní modelový organismus, obratlovec a na ně navázané vybrané skupiny zejména patogenních organismů. Vybrané skupiny obratlovců budou studovány z různých aspektů založených především na interdisciplinárním propojení tradičních a moderních výzkumných témat: 1) studium vztahu predátor – kořist, 2) populační ekologie a ekologie společenstev, 3) studium pohlavního výběru, 4) studium speciace a časoprostorové dynamiky sekundárních kontaktů příbuzných taxonů, 5) evoluce chování a jeho adaptivnost a 6) koevoluce vztahů mezi hostitelem a patogenem a 7) ochranářská genetika. Uvedené výzkumné bloky jsou podloženy odlišnými metodickými přístupy a mají řadu aplikovaných přesahů. Ty spočívají například ve studiu dynamiky areálů rozšíření bioindikačních druhů v souvislosti s antropizací krajiny nebo souvisí s hospodářsky významnými škůdci. Nelze opomenout význam jednotlivých bloků využívající principy ochranářské genetiky a jejich aplikace v praxi. Výstupy projektu povedou k objasnění některých obecných ekologických a evolučních principů platných pro biotu celkově, nikoliv pouze na úrovni speciálních modelových taxonů. Výsledky budou publikovány a prezentovány na mezinárodních i národních fórech

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next