Prostorové uspořádání významných jaderných domén a jejich proteinových složek

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
LTC18048
Project Period
6/2018 - 11/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Buněčné jádro a jeho detailní struktura přitahovala biology odedávna. Rostlina Arabidopsis thaliana (A.thaliana, huseníček rolní) reprezentuje důležitý modelový organizmus. Jeho poměrně malý jaderný genom vykazuje jistá specifika, odlišná od organizmů s genomy velkými. Rozvoj buněčné biologie byl v posledním desetiletí stimulován zejména vývojem progresivních přístupů s vysokým rozlišením, umožňující detailní nahlédnutí do organizace jednotlivých jaderných subdomén. Cílem předkládaného projektu bude navázat na předchozí výzkum, který ukázal, že k replikaci genů pro ribozomální RNA (rRNA genů, rDNA) dochází nejen uvnitř jádra, ale také v jadérku (nukleolu), které je primárním místem jejich transkripce. Ribozomální geny představují nejčetnější repetice v genomu A.thaliana, a podílejí se na kompartmentalizaci jádra nejen formováním jadérka, ale také formováním tzv. chromocenter, míst se zvýšenou akumulací heterochromatinu. Destabilizace rDNA tak může částečně posloužit jako jeden z indikátorů celkové genomové nestability. Vzhledem k tomu, že stabilita aktivně se přepisujících rDNA genů během jejich replikace musí být zachována, další členění replikace a transkripce uvnitř jadérka se zdá být nezbytné. Nedá se také zcela vyloučit, že toto členění není asociováno se specifickou strukturou chromatinu. Navrhovaný projekt bude zaměřen: na distribuci replikace a transkripce v jednotlivých subdoménách jadérka; na rozložení histonových variant v DNA přítomné v jadérku; na mapování interakční sítě histonových chaperonů a chromatin-asociovaných proteinů a sledování jejich role při udržování stability genomu. Lze předpokládat, že data získaná během řešení projektu významným způsobem rozšíří poznatky v oblasti rostlinné buněčné biologie a přispějí k pochopení souvislosti mezi organizací jadérka a v něm probíhajícími procesy.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.