Project information
Současná a budoucí diverzita evropských slatinišť v měnícím se světě

Investor logo

Globální změny klimatu a prostředí jsou závažnou hrozbou pro druhovou pestrost a fungování ekosystémů, zejména těch ostrovní povahy. Přestože slatiniště patří mezi nejvíce ohrožené biotopy v Evropě, fungující jako refugia vzácných druhů a významné přirozené rezervoáry uhlíku, nebyla dosud žádná studie věnována vztahu mezi fungováním slanitišť a měnícím se prostředím na kontinentální škále. Naším cílem je rozšířit a využít existující datové soubory o druhovém složení evropských slatinišť. Za pomoci existujících a nově uskutečněných měření je plánujeme kalibrovat tak, aby bylo možné zjistit, zda a jakými mechanismy ovlivňuje variabilita klimatu biologickou pestrost slatinišť. Budeme testovat sérii hypotéz zabývajících se beta-diverzitou a druhovým složením společenstev mechů, cévnatých rostlin a měkkýšů ve vztahu k makroklimatu, hydrologii a chemismu prostředí. Monitoring existujících trvalých a experimentálních ploch pak do této obecné znalosti zahrne i vliv lokálních disturbancí s cílem navrhnout vhodná opatření ke zmírnění nežádoucích sukcesních změn.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.