Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

EKologické a EVOluční Principy v populacích obratlovců a jejich parazitů (EKEVOP)

S pomocí behaviorálně-ekologických a fylogenetických přístupů budou zkoumány evoluční principy u vybraných skupin obratlovců. Projektu se zúčastní 5 akademických pracovníků a 15 studentů doktorského studijního programu Zoologie a Ekologie a dále též studenti magisterského stupně. Studenti doktorského studia řeší své práce na mezioborové úrovni, proto je projekt koncipován multidisciplinárně, kdy je založen na propojení klasického ekologického (skladba a diverzita společenstev živočichů) a genetického výzkumu (fylogenetický přístup) a studia chování. Hlavní jednotící linkou projektu je obratlovčí model a na něj navázané vybrané skupiny zejména patogenních organismů. Nicméně výstupy projektu povedou k objasnění ekologických a evolučních principů platných pro biotu celkově, nikoliv pouze na úrovni speciálních modelových taxonů. Zvolený interdisciplinární přístup umožňuje propojení tradičních a moderních výzkumných témat pomocí pokrokových technologií. K hlavním tématům, které jsou detailně studovány jednotlivými pracovními skupinami v jednotlivých subprojektech, patří: 1) role diverzifikující selekce v adaptivní radiaci, 2) diverzita hostitele a parazita na hybridních zónách, 3) koevoluce a koadaptace v systému hostitel – patogen, a 4) studium speciace a reprodukčních bariér. Uvedená výzkumná témata jsou podložena odlišnými metodickými přístupy a některá mají řadu aplikovaných přesahů. Ty spočívají například ve studiu dynamiky areálů rozšíření bioindikačních druhů v souvislosti s antropizací krajiny nebo souvisí s hospodářsky významnými škůdci nebo rizikovými parazity či patogeny. Zřejmá je též souvislost s obecnými principy ochranářské genetiky a jejich aplikace, kdy nedostatek poznatků znemožňuje praktickou ochranu. Výsledky budou publikovány a prezentovány na mezinárodních i národních fórech.

Results

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next