Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku - studie DAPT-SHOCK AMI

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Krátkodobá mortalita pacientů s akutním infarktem myokardu (AIM), kteří jsou léčeni perkutánní koronární intervencí bez kardiogenního šoku (KŠ) je 5%, mortalita těch s komplikujícím KŠ je desetinásobně vyšší. Rychlá a efektivní kombinovaná protidestičková léčba (kyselina acetylsalicylová a inhibitor P2Y12) má zásadní význam pro časné obnovení průtoku v koronární tepně a perfuzi mikrocirkulace, a tím pro prognózu nemocných. Pacienti s KŠ jsou populací s nejvyšším trombotickým rizikem. Přesto je KŠ vyřazovacím kritériem pro účast v randomizovaných studiích. Relevantní evidence o srovnání efektivity protidestičkových léků u této subpopulace pacientů zcela chybí.
Projekt je randomizovanou multicentrickou dvojitě zaslepenou studií srovnávající efektivitu cangreloru a ticagreloru. Vychází z předpokladu, že cangrelor, parenterální a přímý inhibitor P2Y12, má potenciál být optimálním lékem pro pacienty s AIM komplikovaným iniciálně KŠ, kteří podstupují PCI. Vzhledem k hypoperfuzy splanchnika je totiž preferovanou aplikací intravenózní a z léků mají přednost ty, jež nevyžadují metabolizaci.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.