Molecular and functional characterization of colorectal cancer derived-exosomes and exosomal long non-coding RNAs

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA20-18889S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější nádorová onemocnění na světě a obsazuje přední místa z hlediska mortality. Jedním z hlavních důvodů poměrně vysoké úmrtnosti je pozdní diagnostika. Cílem současného výzkumu je proto identifikovat stabilní neinvazivní biomarkery, které by umožnily časnou detekci tohoto onemocnění. Bylo prokázáno, že lidské tekutiny včetně krevního séra či plazmy jsou bohatým zdrojem potenciálních biomarkerů. Nedávné studie prokázaly přítomnost dlouhých nekódujících RNA (lncRNA) v tělních tekutinách a poukázaly na jejich diagnostický potenciál u řady nádorových onemocnění včetně CRC. Zároveň bylo zjištěno, že velká část těchto molekul se do cirkulace dostává uvnitř exosomů, jež jsou vylučovány nádorovými buňkami a podílí se na mezibuněčné komunikaci. Hlavním cílem této studie je vytvořit standardní protokol pro izolaci a charakterizaci exosomů z krevního séra a následně stanovit expresní profily lncRNA v krevních vzorcích pacientů s CRC a ve vzorcích kontrolních osob a sestavit diagnostický panel lncRNA umožňující časnou detekci onemocnění. Získaný panel bude podroben rozsáhlé validaci na nezávislém souboru pacientů a zdravých kontrol a jeho diagnostická senzitivita a specificita bude porovnána se současně používanými biomarkery CEA a CA19-9. Vybrané exosomální lncRNA budou následně analyzovány pomocí in vitro a in vivo metod s cílem stanovit jejich původ v krevním séru a objasnit jejich zapojení do patogeneze CRC.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.