Studium struktury a interakcí fosforylovaného 14-3-3 proteinu

Project Identification
MUNI/C/1562/2019
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Posttranslační modifikace proteinů obvykle způsobují změnu aktivity, oligomerního stavu a funkce proteinů zapojených do buněčné signalizace. Dimerní regulační 14-3-3 protein, který je hojně exprimován v mozku, za běžných podmínek váže fosforylované proteinové partnery a moduluje tak jejich funkci. 14-3-3 protein může být posttranslačně fosforylován hned na několika místech. V literatuře se uvádí, že fosforylace serinu 58 umístěného na dimerním rozhraní by mohla vést k monomerizaci 14-3-3 proteinu. Nesnadná příprava selektivně fosforylovaného proteinu vedla mnoho vědeckých skupin ve snaze popsat efekt změny oligomerního stavu proteinu na jeho vlastnosti, strukturu a funkci k přípravě několika monomerních mutantů. V nedávné době se nám však podařilo najít způsob, kterým lze získat 14-3-3 protein plně fosforylovaný na Ser58 a to ve vysoké čistotě i množstvích, které jsou potřebné pro určení jeho struktury a interakčních vlastností. Cílem tohoto projektu tedy bude určit strukturu a biofyzikální vlastnosti fosforylovaného 14-3-3 proteinu a porovnat jej s proteinem divokého typu. Druhá část projektu bude věnována studiu interakcí fosforylovaného a nefosforylovaného 14-3-3 proteinu s tau proteinem. Popis těchto interakcí může přispět k pochopení molekulární podstaty Alzheimerovy choroby, která je zatím málo objasněna. Pro studium proteinové struktury i interakcí budou použity metody jako nukleární magnetická resonance, maloúhlý rentgenový rozptyl či izotermální titrační kalorimetrie.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.