Vybavení počítačových a multimediálních učeben v informačních centrech PřF MU

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
FRVS/2342/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Projekt je zaměřen na pořízení hardwarového a softwarového vybavení dvou počítačových učeben v Informačních centrech Přírodovědecké fakulty MU. Učebny budou sloužit jednak pro výuku a podporu výuky chemických předmětů vyžadujících prostředky ICT, vyučování obecných i aplikovaných kurzů výpočetní techniky v chemických studijních programech a průpravě k získávání a zpracování chemické literatury a dalších elektronických zdrojů chemických informací, jednak pro studijní účely a samostatnou práci studentů zejména chemických oborů (přístup k chemickým programům a databázím, přístup k e-learningovým kurzům a dalším formám elektronické podpory studia vybudované v IS MU). Počítačová učebna bude též využita k průběžnému procvičování probraných témat, jakož i závěrečnému elektronickému zkoušení, pro které dnes není odpovídající zázemí. Jedna z učeben je navíc úzce propojena se střižnou videa a bude využívána pro výuku vyspělých multimediálních technologií pro široké spektrum studentů MU. Projekt předpokládá nákup celkem 34 počítačů, programového vybavení (OS, základní kancelářské programy, grafické programy a specializované chemické programy) a dalšího příslušenství (notebook, souborový a tiskový server, 2 datové projektory, skenery).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.