Project information
Personalizovaná léčba v dětské onkologii: na cestě k „liquid dynamic medicine“ a „N-of-1 clinical trials“

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1701/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie a nadále rozvíjí a navazuje na projekt 1409/2019 a další projekty podobného zaměření řešené v minulých letech. Je v souladu s nejmodernějšími trendy současné onkologie tj. personalizované léčby či „precision oncology“. Postupy personalizované léčby jsou založeny na podrobném vyšetření konkrétního onemocnění, jeho vývoji v čase (opakované biopsie – klonální vývoj), biologické analýzy i genetického pozadí pacienta. K tomuto účelu se využívají jak komerčně dostupné, tak „in-house“ akademické postupy založené na molekulárně biologických technologiích. Data jsou podrobena bioinformatické analýze, která tvoří neoddělitelnou součást těchto tzv. theranostických přístupů. Biologický materiál analyzujeme sekvenováním nové generace NGS (whole exome/genome sequencing), dále využíváme transkripční profilování (RNAseq), detekci fosforylace receptorových tyrosinkináz a detekci specifických translokací/genových fúzí. Panel vyšetření byl v posledních 2 letech rozšířen o sekvenování metylomu, liquid biopsy a MLPA a před uvedením do praxe je celoexomové sekvenování s nízkým pokrytím. Získané informace jsou hodnoceny v rámci pravidelných odborných setkání – tzv. expertního panelu („molecular tumor boardu“), na základě kterého je vydáno konkrétní léčebné doporučení s cílem zlepšit léčebné výsledky u pacientů s vysoce rizikovým nádorovým onemocněním, jako jsou děti s refrakterními a relabujícími solidními nádory a non-Hodgkinskými lymfomy (NHL). Toho je možné dosáhnout personalizovanými postupy v rámci theranostického principu, jak dokladují naše publikované výsledky. Na základě našich zkušeností je možné personalizovaný léčebný princip aplikovat více než 60% uvažovaných pacientů. Současnými postupy sledujeme nejmodernější trendy v onkologii (postupy jako tzv. „liquid dynamic medicine“ a „N-of-1 clinical trials“).

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.