Project information
Využití cílených genomických a imunohistochemických analýz předoperační biopsie tumoru k optimalizaci předléčebné stratifikace pacientek s karcinomem endometria podle míry rizika relapsu onemocnění

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/11/SUP/10/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V rámci pilotního projektu budou analyzovány vzorky tumorů od 60 pacientek s karcinomem endometria (30 s recidivou onemocnění, 30 bez ní) za využití kombinace genomického testování a imunohistochemických analýz. Základní hypotézou projektu je, že kombinace těchto dvou metod (cílené sekvenování relevantních genů a imunohistochemické stanovení míry exprese proteinů) umožní využití nově navržené molekulárně biologické klasifikace v klinické praxi bez nutnosti finančně nákladného komplexního genomového sekvenování. Cílem je přesnější předléčebné zařazení pacientek do prognostických skupin podle míry rizika recidivy onemocnění než stávající histologické a etiopatogenetické členění, které je nedostatečné a vede v mnoha případech k podcenění adjuvantní terapie nebo naopak příliš radikální léčbě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.