Fázová separace fosforylované RNA Polymerázy II

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA21-24460S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Buňky využívají fázovou separaci k vytvoření dynamických organel bez membrány, které fungují jako mikroreaktory pro lokální zvýšení koncentrace interagujících složek nebo k oddělení molekul. Navrhujeme studovat fázovou separaci RNA polymerázy II (RNAPII) kombinací světelné mikroskopie a biochemických metod. Budeme zkoumat molekulární podstatu separace fáze kapalina-kapalina RNAPII do kapiček, která je zakódována v její vnitřně neuspořádané C-terminální doméně (CTD), uvolňování RNAPII z kapiček po fosforylaci a následné znovuvytvoření kapiček stimulované regulačními proteinovými faktory. K umožnění těchto studií vyvineme ko-expresní systém 12 podjednotek lidské RNAPII v hmyzích buňkách. Naše studie si klade za cíl odhalit, jak RNAPII tvoří shluky s regulačními proteinovými faktory a zda genové mutace související s onemocněními v regulačních proteinových faktorech narušují separaci fází.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.