Možnosti regenerace brownfields v Brněnské metropolitní oblasti: percepce společenských a ekonomických výzev

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1210/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Na percepci regenerace brownfieldů ze strany místních obyvatel v městském a příměstském prostoru má vliv řada faktorů - společenské, demografické, ekonomické, prostorové či environmentální. Vnímání konceptu brownfieldů širokou veřejností bývá navíc ovlivňováno diskursem v médiích. Lokality brownfieldů jsou evidovány agenturou CzechInvest pro území celé České republiky, ve vztahu ke zkoumané Brněnské metropolitní oblasti bude výzkum dále vycházet z databází brownfieldů Regionální rozvojové agentury jižní Morava a databáze Magistrátu města Brna. Cílem projektu specifického výzkumu je na základě kvalitativních rozhovorů se zástupci měst a kvantitativního dotazníkového šetření s obyvateli, analyzovat percepci regenerace brownfieldů na území Brněnské metropolitní oblasti. Předložený projekt tematicky úzce souvisí s tématem disertační práce navrhovatelky a odborným výzkumem, kterému se akademický pracovník a garant projektu docent Josef Kunc dlouhodobě věnuje. Projekt bude do značné míry tematicky navazovat na předchozí projekt specifického výzkumu „Revitalizace brownfieldů a koncept Smart Cities“ (MUNI/A/1011/2019).

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.