Project information
Study on microbial dysbiosis and microRNA deregulation as a basis of the therapy individualization in pediatric patients with inflammatory bowel disease

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NU21-07-00285
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Nespecifické střevní záněty (inflammatory bowel disease, IBD) jsou skupinou zánětlivých onemocnění trávícího traktu, jejichž průběh je značně heterogenní, s celým spektrem projevů a s variabilní mírou agresivity nemoci. Současné znalosti o patogenezi IBD ukazují, že abnormality ve složení střevní mikroflóry sehrávají významnou roli v iniciaci a rozvoji zánětu, který je podstatou IBD. Velkou výzvou pro gastroenterology je časná diagnostika pacientů s potenciálně závažnou formou IBD. Přestože jsou zavedena určitá klinická kritéria pro odhad prognózy, nejsou dostatečná pro přesný odhad vývoje onemocnění či léčebné odpovědi.
V nedávné době se jako nové faktory podílející se na patologii IBD, a to i u dětí, začaly studovat krátké nekódující RNA, označované jako mikroRNA (miRNA). Tyto molekuly byly studovány jako potenciální biomarkery pro své jedinečné vlastnosti, jelikož jsou lehce detekovatelné ve tkáních i tělních tekutinách, jsou vysoce tkáňově i časově specifické a jejich hladiny jsou měřitelné zavedenými laboratorními technikami. Jejich role a funkce, zejména u dětských pacientů s IBD, ovšem není dostatečně prozkoumána.
Předkládaný projekt je doposud nejrozsáhlejší analýzou mikrobiomu a profilování exprese miRNA u dětských pacientů s IBD. Srovnávání expresních profilů a složení mikrobiomu u různých podskupin těchto pacientů, a to jak s odlišnou diagnózou, tak s různě závažným průběhem vlastního onemocnění, či odpovědí na léčbu umožní vytvoření diagnostických, prognostických či prediktivních panelů, pomocí kterých by bylo možné včasně diagnostikovat pacienty s horší prognózou či léčebnou odpovědí. Získané výsledky rozšíří znalosti o interakci mikrobiální dysbiózy a miRNA v patogenezi IBD a pomohou zkvalitnění jak diagnostického, tak terapeutického postupu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.