Inovace pěstební technologie čiroku pro využití ve výživě přežvýkavců jako adaptační opatření vedoucí ke stabilizaci produkce objemných krmiv v podmínkách měnícího se klimatu ČR

Project Identification
QK22010251
Project Period
1/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Research Institute of Crop Production
AGROSPOL, agrární družstvo
NutriVet s.r.o.

Cílem projektu bude vyhodnotit využití odrůd čiroku pěstovaných rozdílnou agrotechnikou v různých půdně-klimatických podmínkách ve výživě přežvýkavců v měnících se podmínkách prostředí. Důraz bude kladen na technologie sklizně, proces konzervace píce, užitkovost dojného skotu i emise metanu. Kvalita píce a siláží bude měřena klasickými laboratorními postupy, ale i metodami blízké infračervené spektroskopie (NIRS) v čerstvém i suchém stavu s potenciálem pro využití v systémech precizního zemědělství (Zemědělství 4.0). Dále bude sledováno alelopatické působení čiroku, koloběh uhlíku a živin (rostlina, půda) při rozdílné agrotechnice. Řešení projektu bude probíhat formou: laboratorních experimentů; maloparcelních polních pokusů a v provozních pokusech zemědělského podniku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.