Project information
Supporting students' research activities in the field of protein engineering 2023 (SV LL 2023)

Project Identification
MUNI/A/1274/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu specifického výzkumu je vytvořit zázemí pro realizaci vědeckovýzkumných studentských projektů, které jsou zpracovávány v rámci diplomových a disertačních prací na PřF MU v magisterském oboru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a doktorských studijních programech Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a Molekulární biologie a genetika. Projekty budou směrovány do oblasti inženýrství proteinů a vývoje enzymových technologií pro biomedicínu, ekologickou výrobu chemických látek a detekci nebezpečných látek v životním prostředí. Řešení projektu umožní zvýšit kvalitu studentských projektů, zpracování nových metodicky náročných témat a prezentaci dosažených výsledků na konferencích a v odborných časopisech. Finanční prostředky budou využity k podpoře řešení témat, která patří v daných oborech ke stěžejním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu a v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.