Project information
Struktura a dynamika biopolymerů

Projekt je zaměřen na integraci informací popisujících biomolekulární struktury, tedy proteiny, nukleové kyseliny a jejich komplexy, do funkčního kontextu s cílem porozumět životně důležitým procesům na buněčné úrovni. Pro studium bude využita celá řada experimentálních metod s velkým rozsahem prostorového rozlišení (rentgenové difrakce monokrystalů, nukleární magnetická rezonance, kryo-elektronová mikroskopie) společně s metodami poskytujícími informace o interakcích mezi molekulami a výpočetními metodami. Pro pochopení základních principů rozpoznávání molekul v živých organismech budou důležité systematické studie in-vitro za využití široké řady biofyzikálních nástrojů. Experimentální přístup bude doplněn teoretickými studiemi využívajícími výpočetní chemii, chemoinformatiku a strukturní bioinformatiku. Součástí projektu bude i vývoj moderních metod strukturní biologie a analýza dat důležitých pro biochemické a biomedicínské aplikace. Na řešení dílčích cílů projektu se budou podílet výzkumné týmy, jejichž podstatnou část tvoří studenti magisterských a zejména doktorských studijních programů garantovaných ústavem Národní centrum pro výzkum biomolekul.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.