Project information
Mikroplasty v povrchových vodách – identifikace, kvantifikace a analýza cest vnosu (mikroplast-IKA)

Project Identification
SS07010295
Project Period
4/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
T. G. Masaryk Water Research Institute

Projekt má za cíl identifikovat a kvantifikovat mikroplasty v povrchových vodách a analyzovat nejvýznamnější cestu vnosu do vodních toků a vodních organismů. V prvním kroku řešení bude vývoj metodik odběru a zpracování vzorků různých matric vodního prostředí (voda, sediment, biota) pro analýzu obsahu mikroplastů. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., disponuje nejmodernějším vybavením určeným pro analýzu množství, chemického složení a velikosti plastových mikročástic (microFTIR mikroskop). Ve druhé fázi budou vytipovány možné zdroje kontaminace (zejména čistírny odpadních vod), případně místa depozice (zejména nádrže) a budou vzhledem k předpokládanému rozdílnému množství mikroplastů provedeny odběry a analýzy vzorků jednotlivých matric vodního prostředí. Řešení projektu tak přinese možnost hodnocení mikroplastů v povrchových vodách, které představuje hlavní vstupní bránu těchto látek do potravního řetězce. Dále bude na základě detailního pilotního průzkumu identifikována míra zatížení mikroplasty ve vybraných povodích. Budou získány nové poznatky, které bude možné dát do souvislosti s potenciálním ovlivněním biologických společenstev tekoucích vod a které se v důsledku mohou projevovat na ohrožení biodiverzity a nedosažení ekologického stavu ve vodních útvarech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.