The influence of particle size on directional distribution of the diffracted and transmitted X-rays in diffraction on polycrystals

Investor logo
Project Identification
GA202/96/1685
Project Period
1/1996 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Physics of the ASCR, v. v. i.

Na základě kinematické a dynamické teorie difrakce a formalismu optické koherence bude vypočteno směrové rozložení rentgenového záření v difraktovaném a prošlém svazku po difrakci na polykrystalu. avýsledky budou ověřeny experimenty provedenými na trojkrystalovém rtg difraktometru s cílem korektní analýzy naměřených křivek pro určení tvarové funkce krystalků v polykrystalu. adosažené výsledky budou srovnány se standardními postupy pro určování velikosti částic v polykrystalu a budou diskutovány podmínky, kdy jsou astandardní postupy analýzy difrakčních linií korektní.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.